LVD Yönetmeliği (2014/35/AB)

LVD Yönetmeliği (2014/35/AB)

Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29845

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-II’de listelenen ekipman ve durumlar dışında, alternatif akım için 50 V – 1000 V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

 1. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 2. b) CE işareti: Elektrikli ekipmanın, CE işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzuatta belirtilen gereklere uygun olduğunu gösteren ve imalatçı tarafından iliştirilen işareti,
 3. c) Dağıtıcı: Elektrikli ekipmanı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Geri çağırma: Hâlihazırda nihai kullanıcının elinde bulunan bir elektrikli ekipmanın iktisadi işletmeciye iadesini gerçekleştirmeyi amaçlayan her türlü önlemi,

 1. d) İktisadi işletmeciler: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,
 2. e) İmalatçı: Elektrikli ekipmanı imal ederek, ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi adı veya ticari markası altında pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
 3. f) İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
 4. g) Piyasada bulundurma: Elektrikli ekipmanın ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sunulmasını,

ğ) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki elektrikli ekipmanın piyasada bulunmasını engellemek amacıyla alınan her türlü önlemi,

 1. h) Piyasaya arz: Bir elektrikli ekipmanın piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ı) Teknik şartname: Elektrikli ekipmanda olması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan bir belgeyi,

 1. i) Uygunluk değerlendirmesi: Elektrikli ekipmanla ilgili olarak 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerinin karşılanıp karşılanmadığını gösteren süreci,
 2. j) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Avrupa Birliği Komisyonunun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,
 3. k) Üye ülkeler: Avrupa Birliğine üye ülkeleri,
 4. l) Yetkili temsilci: Bir imalatçı tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.