Asansör Güvenlik Aksamlarının Rastgele Kontrol ile Tipe Uygunluğu Modül C2 – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Rastgele kontrol ile tipe uygunluk, asansör güvenlik aksamının AB tip inceleme belgesinde tarif edilen tip ile uyum içinde olduğunu ve Ek-I’de yer alan uygulanabilir gereklerin asansöre doğru olarak monte edildiği takdirde karşıladığının onaylanmış kuruluş tarafından uygunluğunun değerlendirilmesi işleminin bir bölümünü oluşturur.

2. İmalat İmalatçı, imalat işlemlerinde üretilen asansör güvenlik aksamının Ek-I’de yer alan gerekleri sağlaması için gereken tüm tedbirleri alır.

3. İmalatçı, rastgele denetim için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurur. Başvuru aşağıdakileri içerir:

  • a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci aracılığıyla yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
  • b) Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
  • c) İmal edilen asansör güvenlik aksamı ile ilgili bilgi.
  • ç) Asansör güvenlik aksamı numunesinin alındığı yerin adresi.

4. Onaylanmış kuruluş, asansör güvenlik aksamının düzenli olmayan aralıklarla kontrolünü yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş, imalatı tamamlanmış asansör güvenlik aksamının, imalat yerinden alınan yeterli miktarda numuneyi inceler ve imalatın bu Ekin 1. maddesinde yer alan şartları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, uyumlaştırılmış standartta/standartlarda belirtilen uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapar. Onaylanmış kuruluş deney yapılan bir veya birden fazla asansör güvenlik aksamının uygun olmaması durumunda gerekli önemleri alır.

Asansör güvenlik aksamının kontrolü esnasında dikkate alınacak noktalar, asansör güvenlik aksamının temel özelliği göz önünde bulundurularak, bu işlem kapsamında onaylanan tüm onaylanmış kuruluşlar arasında yapılan ortak bir anlaşma ile tanımlanır.

Onaylanmış kuruluş, gerçekleştirilen deney ve testlere göre bir tipe uygunluk belgesi düzenler.

Onaylanmış kuruluş talep üzerine, tipe uygunluk belgesinin bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere temin eder.

5. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. İmalatçı, bu Ekin 3. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında ve bu Ekin 1. maddesindeki koşulları sağlayan her asansör güvenlik aksamına onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasıyla birlikte “CE” işaretini iliştirir.

5.2. İmalatçı, asansör güvenlik aksamına yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. Her AB uygunluk beyanı, düzenlendiği asansör güvenlik aksamını tanımlar.

6. Yetkili temsilci

İmalatçının yükümlülükleri, sözleşmede belirtilmeleri koşuluyla yetkili temsilcisi tarafından, onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilebilir. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde yer alan imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmez.