Piliç Çevirme Cihazları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş piliç çevirme cihazlarının kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımında Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal dayanak olarak kullanılamaz.

2. AMAÇ

Bu rehber çerçevesinde gerçekleştirilecek denetim faaliyetleri ile;

 • Ürünlerin teknik düzenlemesinde yer alan gereklere uygun ve güvenli olarak piyasaya arz edilip edilmediğinin tespit edilerek alınan önlem ve yaptırım kararları ile uygunsuz ürünlerin piyasaya arzında caydırıcılık sağlanması,
 • Güvensiz ürünlerin kullanıcıya ulaşmasının önlenmesi suretiyle can ve mal güvenliği ile birlikte çevrenin ve insan sağlığının korunması,
 • Üretici ve ithalatçı firmalarda farkındalık oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Marka/model bazında ürün envanterinin oluşturulması,
 • Uygunluk değerlendirmesinde yer alan kuruluşların teknik mevzuat ile belirlenmiş sorumlulukları çerçevesinde yeterlilikleri hususunda tespitler oluşturulması hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Piliç çevirme cihazlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.

 • TS_EN_203_1 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 1 Genel Güvenlik Kuralları
 • TS_EN_203_2_7 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 2-7 Özel Kurallar – Maltızlar ve Döner Kızartma Şişleri
 • TS_EN_203_3 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 3 Gıda ile Temas Eden Malzemeler ve Parçalar ve Diğer Sıhhi Hususlar

4. PİLİÇ ÇEVİRME CİHAZLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Gaz, elektrik, lav taşı, kömür ve kömür&gaz desteği ile çalışan çeşitleri bulunan, kendi ekseni etrafında dönen ve pişirilecek yiyeceği destekleyen şişler üzerindeki yiyecekleri yatay veya düşey bir pişirme ocağının önünde yavaş dönüşle, yayılan ısı yoluyla pişiren esasen kızartma amacıyla tasarımlanmış cihazlardır. Pişirme sularını ve yağlarını toplamak için pişirilecek yiyeceğin altına yerleştirilen derin ve çıkarılabilir ızgara tavası olarak isimlendirilmiş kap bulunmaktadır. Pişirme işlemi devam ederken, pişmiş ürünlerin sıcak olarak bekletilmesine imkânı veren bir bölmeye sahip olan türleri bulunmaktadır. Lokanta ve otellerde kullanım alanı bulunan piliç çevirme cihazları çoğunlukla profesyonel kullanıma yönelik olarak tasarımlanmaktadır.

grey grey grey

5. PİLİÇ ÇEVİRME CİHAZLARININ TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

 • Yanmamış gaz kaçağı riski
 • Yanmamış gazın cihazda birikme riski
 • Yanmamış gazın ortamda birikmesi nedeni ile patlama, parlama, yanma tehlikeleri
 • Varsa yardımcı enerji (elektrik) anormal dalgalanma riski
 • Elektrikten kaynaklanan riskler
 • Gıda ile teması muhtemel parçaların malzeme seçiminden kaynaklı kimyasal riskler
 • Yanma ürünlerinin ortamda serbest kalması riski nedeniyle zehirlenme tehlikeleri
 • Gıda döküntüsü, pişirme suları ve birikmiş yağların biriktiği kapta tutuşma riski
 • Sıcak yüzeylere temas riski nedeniyle yanma ve yaralanma tehlikeleri
 • Devrilme riski