Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları

grey

 

Aşağıda yer alan kuralların tümüne çalışanlarımız tarafından azami uyum sağlanır. FEMKO Üst Yönetimi ve tüm çalışanlar bu belgede tanımlanan davranış kurallarını benimser.

FEMKO’nun uzun vadeli çıkarlarının; toplumun/ülkenin, müşterilerin, çalışanların, kamunun/devletin, tedarikçilerin isteklerine de cevap verecek biçimde geliştirilmesinde;

 • Dürüstlük ve doğruluk değerlerinin işe yansıtılması,
 • Alçak gönüllü, saygılı ve karşılıklı anlayış içinde olunması,
 • Eylem ve söylemlerimizin tutarlı ve açık olması,
 • Maliyet bilinci (israftan kaçınma) ve verimlilik hedefiyle çalışılması,
 • Müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması,
 • Misyona uygun biçimde ve vizyonu yakalamak hedefiyle çalışılması,
 • Kurum aidiyeti ve kurumsallık ruhunun benimsenmesi,
 • Yaratıcılığın, farklı fikirlerin, ortak aklın, takım ruhunun, olaylar karşısında esnek düşünebilmenin ve davranabilmenin teşvik edilmesi,
 • Faaliyetlerin çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik düzenlemelere uyma ve gerekli tedbirlerin alınması temel ilkelerimizdir.

FEMKO çalışanları;

 • Her davranışıyla; nezaket, içtenlik, karşılıklı hoşgörü ile herkesin birbirine saygılı davrandığı, açık iletişime olanak tanıyan bir çalışma ortamı oluşturur.
 • İşle ilgili ilişkilerde, mesleki bakış açısıyla, adil ve tarafsız davranır.
 • Çalışmalarında ilgili mevzuat ve FEMKO talimat ve prosedürlerine uyar.
 • FEMKO’nun kurumsal kimliğini ve itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.
 • Çalışma konusu nedeni ile FEMKO dışı kurum ve bireylerle bir araya gelme durumunda kalındığında, şirketi en iyi temsil edecek şekilde kıyafetine, davranışına ve görünüşüne dikkat eder.
 • FEMKO çalışanları, FEMKO ile çıkar çatışması yaratacak bir faaliyet ya da yaklaşım içine girmez.
 • FEMKO çalışanları, FEMKO varlıklarını kişisel çıkarları ya da şirket içinden veya dışından herhangi biri yararına kullanmaz.
 • FEMKO çalışanlarının; FEMKO’nun anlaşma yapması söz konusu olabilecek firmalar ile pazarlık sürecinde FEMKO’nun olası avantajlarını zayıflatacak kişisel anlaşmalar yapması, buna neden olacak faaliyetlere girmesi veya finansal işlemler yürütmesi kabul edilemez.
 • FEMKO; anlaşma yapacağı kuruluşları, bayileri, iş ortaklarını, tedarikçilerini ve temsilcilerini, müşterilerine en iyi hizmeti sunacak şekilde, FEMKO’nun çıkarlarını ön planda tutarak, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirir ve seçer.
 • FEMKO, tedarikçilerinden de benzer ilkeleri temel almasını bekler, bu konuda destek verir ve bu ilkelerle sürekli bir işbirliğinin sağlanacağına inanır.
 • FEMKO’nun tüm ticari faaliyetlerinde FEMKO’nun menfaatlerinin korunması esastır. Her türlü işlemde mevcut Kanun, Yönetmelik ve FEMKO düzenlemeleri çerçevesinde rekabet ortamının yaratılması gözetilir.
 • FEMKO çalışanları, şirketteki görevi nedeniyle sahip olduğu bilgileri ve FEMKO’nun varlıklarını, FEMKO hizmetleri dışında kişisel amaçları veya bir başkasının kişisel çıkarları için kullanılmaması adına muhafaza eder.
 • FEMKO’ya, FEMKO’nun müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine ait malları korur.
 • FEMKO varlıkları kullanılarak, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve çalışana borç verilmez, kredi kullandırılmaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmez.
 • FEMKO çalışanlarının, FEMKO‘nun faaliyet alanlarıyla ilgili fırsatları, FEMKO makamlarını ve olanaklarını kişisel kazanç amacıyla kullanması, FEMKO ile rekabet içine girmesi asla ve asla ygun görülmez.
 • FEMKO çalışanları,  ilgili  mevzuat  gereği  açıklamakla  yükümlü  olunan veya kamuya   ait   bilgi   hariç   olmak   üzere,   görevleri   gereği   öğrenmiş   oldukları, FEMKO‘nun kendisine emanet ettiği ve/veya FEMKO’ya ait bilgilerin gizliliğini korur. Bu bilgileri kendisi veya başkalarının kişisel kazançları için kullanmaz.
 • Ücret bilgisi kişiye ait özel bir bilgidir. Çalışanın kendi ücret bilgisini diğer çalışanlarla  paylaşması,  diğer  çalışanların  ücret  bilgilerini  öğrenmeye  çalışması veya ücretlerin gizliliği prensibine karşı herhangi bir eylemde bulunması asla uygun görülmez.
 • Şirket gizli bilgileri şirket içinde ve dışındaki umumi yerlerde konuşulmaz.
 • Çalışanlar önceki işverenlerine ait kamuya mal olmamış gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri FEMKO’ya ya da diğer çalışanlara ifşa etmez ve diğer çalışanlardan önceki işverenlerine ait bu türdeki bilgi ve belgeleri ifşa etmesini talep etmez.
 • FEMKO işyerinde ve işbaşında, iş sağlığı ve güvenliğini sağlar. FEMKO çalışanları bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar. Aşağıda belirtilen kurallara aykırı hareket eden çalışanlar idaeri işlem görür.

FEMKO çalışanları:

 • İşyeri ve/veya çalışanlar bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki eşya ya da maddenin işyerinde bulundurulmaması için gereken önlemleri alır.
 • Geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmaz, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmaz.
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından görev yerinde kullanılmak üzere verilen özel işyeri giysisini veya aksesuarını talimatlarına göre kullanır.

FEMKO çalışanları:

 • Türkak / Bakanlık gibi denetimlere, Resmi   makamlar   tarafından   yürütülen   soruşturmalara   her türlü destek   verir,   resmi makamlar tarafından sorulan soruları doğru ve eksiksiz olarak cevaplar.

 • Görevlerini   yerine  getirirken,  herhangi  bir  gerçek/tüzel  kişiye  veya  kamu kurumuna rüşvet teklif etmez, almaz ve yolsuzluk yapmaz.

 • FEMKO, işe  alma  ve  çalışma  süreçlerinde;  ırk,  etnik  veya  ulusal  köken, cinsiyet veya cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, din, engellilik ve yasal olarak korunan herhangi bir statüde ayrım gözetmeden çalışanlarına eşit haklar sağlar.
 • FEMKO çalışanlarının bu ilkeyi ihlal eden nitelikteki davranış ve eylemlerine tolerans gösterilmez, diğer bir çalışanı veya üçüncü kişiyi bu konularda taciz eden çalışanlar idari kapsamda işlem görür.
 • FEMKO çalışanları; çalışana yapılan bezdiriyi görmezden gelmez, bunları yapanları koruyucu,  teşvik  edici,  kolaylaştırıcı  eylem  ve  uygulamalarda  bulunmaz,  psikolojik tacizin oluşmasını önleyici tedbirler alır.

FEMKO çalışanları:

 • Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranır ve bu bilinci yayar.
 • Çevresel tehditlere  karşı  önleyici  yaklaşımları  destekler,  daha  etkin  bir  çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi için çalışır.
 • Doğal kaynakları  korumayı  ve  en  verimli  şekilde  kullanmayı,  olası  çevresel etkileri, ürünlerinin tasarım aşamasından kullanım ömürleri sonuna kadar kontrol altında tutmayı, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve geri kazanmayı hedefler.
 • FEMKO, siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adayları destekleyici faaliyetlerde bulunmaz, bu kişi ve kuruluşlara bağış yapmaz.
 • FEMKO çalışanları işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetleri icra etmez.
 • Yerel ve genel seçimlerde istifa etmeden aday olmaz.
 • FEMKO’ya   ait   kaynakları   (araç,   bilgisayar,   e-posta   gibi)   siyasi   amaçlı faaliyetlerde kullanmaz.
 • FEMKO, çalışanlarını,  sosyal  sorumluluk  bilinciyle  yer  alacakları  uygun  sosyal faaliyetlerde gönüllü olmaları konusunda destekler.
 • FEMKO çalışanları dernek ya da sivil toplum girişimleri gibi kamu yararına çalışan kuruluşlarda gönüllü olarak etkinlik gösterebilir. Bu etkinlik çalışanın FEMKO’daki göreviyle ilgiliyse önceden İnsan Kaynakları Birimi bilgilendirilir.
 • FEMKO çalışanları, Sosyal Medya üzerinden ırk, etnik veya ulusal köken, cinsiyet veya cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, din, engellilik ve yasal olarak korunan herhangi bir statüdeki kişi  veya  gruba  rahatsız edici  şekilde  yaklaşan,  taciz  eden,  ayrımcılık  yapan, karalayan, küçük düşüren, yalan veya tehdit içerikli mesajlar yayınlamaz.
 • İşi  gereği sahip olduğu  bilgiler  veya kurum içi süreçler hakkında FEMKO harici bir sosyal medya platformunda paylaşımda bulunmaz.
 • FEMKO çalışanları, müşterilere ve çalışanlara ait kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması öncelikli hedef olduğundan bu hedefe uygun olarak konulan kural ve talimatlara uygun hareket eder, gerekli önlemleri alır.
 • Çalışmaları kapsamında elde ettiği her türlü ticari,  finansal, teknik ve hukuki bilginin gizliliğini muhafaza eder, bu bilgileri diğer kişi ve kuruluşlara ifşa etmez, bilgilerin iş gereği üçüncü kişilerle paylaşılmasının gerektiği durumlarda, işin gerektirdiği kadar bilgi verir ve bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirleri  alır.  FEMKO çalışanları, FEMKO’dan  ayrıldıktan  sonra  da görevleri nedeni ile sahip oldukları bilgi, belge, proje ve dokümanları FEMKO dışına çıkarmaz ve paylaşmaz.
 • İşlerini  yaparken  kullandıkları  ya  da  oluşturdukları  her  türlü  belgede yanlış, yanıltıcı, abartılı, makul varsayımlara dayanmayan, belirsiz veya uygun olmayan nitelikteki bilgi ve ifadeler kullanmaz.
 • Güvenlik  ihlaline  sebep  olabilecek  işlemlerden  kaçınır,  böyle  bir  durumla karşılaştığında bunu Finans ve İdari İşler Brimine bildirir.
 • Sistemlerin ya da ağ iletişiminin bozulmasına neden olabilecek her türlü işlemden kaçınır.
 • Kurumsal iletişimi yalnızca şirkete ait kurumsal CRM platformu ve/veya kurumsal mail üzerinden yürütür.
 • Şirket bilgisayarları için bir yazılıma   ihtiyaç   duydukları   durumlarda,   bu ihtiyaçlarını FEMKO düzenlemelerine uygun olarak   karşılar ve şirket bilgisayar kaynaklarını sadece iş amaçlı kullanır.
 • Bilgi teknolojileri kaynaklarına erişimde kullanılan kişiye özel şifreler, kullanıcı adları ve benzeri tanımlayıcı bilgileri gizli tutar ve kimseyle paylaşmaz.
 • Bilgi gizliliğine özen gösterir, kendilerine görev gereği verilen yetkileri sadece bu görevin icrası için kullanır ve sadece gerekli olan bilgiye erişim sağlar.
 • Tam zamanlı çalışanlar, aşağıda belirtilen hallerde gelir getirmese dahi ikinci veya ek meşguliyetleri, yan faaliyetleri veya boş zamanlarındaki çalışmaları için şirket düzenlemelerinde belirlenmiş süreçlere uymak zorundadırlar.
 • Görevi yerine getirme ve mesleki çalışma performansını olumsuz etkileyebilecek faaliyetler veya işlerden kaçınırlar.
 • FEMKO’nun ve iştiraklerinin bulunduğu veya bulunmayı planladığı faaliyetler ile çatışabilecek veya çatışıyor görünebilecek ikincil faaliyetlerden kaçınırlar.
 • FEMKO’ya ait   ofisleri, tesisleri veya donanımları kullanarak ya da FEMKO bünyesinde çalışırken edinilen tecrübelerden veya uzmanlıktan yararlanarak yapılacak ikincil faaliyetlerden kaçınırlar.