Kanca Periyodik Kontrol

Kanca Periyodik Kontrol

Kanca 20 kilodan 200-300 ton ağırlığa dayanan kancalar ülkemizde de bir çok firma tarafından üretilmektedir. Genellikle yük kaldırmada vinçlere ve yük çekle halatlarının ucuna bağlanan kanca yük kaldırmada kritik işleri yapmaktadır. Yüke bağlanan kancalar yükü tutarak vinç ile birlikte kaldırma işlemini gerçekleştirir.

Kancalar çeşitlerinde vinç kancası, saplı, güzlü, fırdöndülü, pimli, ve otomatik kilitli kancalar bulunmaktadır. Özellikle sanayilerde ve endüstriyel işlerde kullanılmaktadır. Sanayinin vazgeçilmez bir parçası olan kancaların da mutlaka kontrolleri yapılmalıdır. Sağlık ve güvenlik amaçlı yapılan kontroller “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne tabiidir.

Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.