Kalite Politikası

grey

FEMKO olarak biz ;

 1. TS EN ISO / IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi – Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar standardı çerçevesinde sunacağımız muayene, uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluş  hizmetlerinde tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ile ilgili taahhütlerimizi tam olarak yerine getireceğimizi,
 2. Coğrafi Konumu, büyüklüğü, bağlı olduğu kişi, kuruluş, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve her türlü teşekküllere, kültürel yapısına, çevre, sosyal, ideolojik yapısına bakılmaksızın hizmet sunacağı gerçek ve tüzel kişilikler ile her türlü kamu ve özel kuruluşlara her koşulda eşit ve tarafsız olarak faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi,
 3. Muayene, uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluş hizmetlerini hiçbir kişi ya da kurumun baskısı altında kalmadan, çıkarını gözetmeden, objektif delillere dayalı, mesleki ve etik değerlerden hiç bir şekilde taviz vermeden, başta TS EN ISO / IEC 17020 ve TS EN ISO / IEC 17065 standardı olmak üzere kapsamımızda yer alan tüm muayene, uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluş kapsamındaki faaliyetlerle ilgili akreditasyon kurallarına, yasal mevzuatlara, ulusal, uluslar arası standartlara ve şartnamelere bağlı kalacağımızı,
 4. Hizmet kapsamımız içerisinde objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapmayacağımızı, müşterilere saygı, nezaket ve mesleki etik değerlerden uzak  olumsuz yönde davranışlar da bulunmayacağımızı,
 5. Üst yönetim dahil tüm çalışan personelimizin mali çıkarlarının tarafsızlığımız üzerinde olumsuz baskı oluşturmayacağını,
 6. FEMKO, yılda en az 1 (bir) defa olmak üzere mali sağlamlığı ve mali kaygılardan uzaklığı içeren finansal denetimleri, tarafsızlık ve bağımsızlık ile gizlilik ilkelerine uygun olarak hizmet verdiğini, kendisinden bağımsız olarak ataması yapılan Tarafsızlık ve Bağımsızlık Komitesi tarafından denetleneceğini ve sonuçları tüm kuruluşta duyuracağını,
 7. Faaliyetlerimizle ilgili olası tüm çıkar çatışmalarını, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ile ilgili riskleri analiz etmiş ve sürekli riskleri gözden geçirerek, muayene ve uygunluk değerlendirme personelimizin ve üst yönetimin karar mekanizmasında yer almayan kişiler olmasını, tüm hizmetlerimize ve sonuçlarını olumlu ya da olumsuz bir etkide bulunmayacağını, tarafsızlığı, bağımsızlığı ve gizliliği etkileyecek bir durum tespit ettiğinde muayene ve uygunluk değerlendirme  hizmeti yapmayacağını ve hizmet verdiği kuruluşların itibarını zedeleyebilecek her türlü davranıştan sakınacağımızı,
 8. Muayene, Uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluş olarak sistemimizde yer alan yönetici ve personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını, muayene ve uygunluk değerlendirme hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini, muayene personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ile ilgili olmadığını, muayene prosedürlerinin, FEMKO dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürütüldüğünü, gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılmasının FEMKO sorumluluğu altında olduğunu,
 9. Müşterilere ait gizli bilgilerin, rapor, test, sertifika  ve kalibrasyon sonuçlarını ve tescilli haklarını koruyacağımızı, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasını önleneceğimizi,
 10.  FEMKO olarak çalışanlarımız dahil olmak üzere üçüncü taraflardan gelen şikayet ve itirazları hiçbir etki altında kalmadan çözümleyeceğimizi, FEMKO Yönetici ve Personelimizin muayene ve uygunluk değerlendirme sonuçları konusunda sistemin bağımsız ve tarafsızlığına zarar verebilecek tüm gelişmeleri üst yönetime bildireceğini ve üst yönetimin bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine zarar verecek durumları engelleyeceğini,
 11. FEMKO çalışanları olası herhangi bir sebep ile işten çıkmış olması durumunda dahi, geriye dönük olarak en az 1(bir) yıl boyunca gizlilik ve tarafsızlığını koruyacağını, her müşterinin muayene ve uygunluk değerlendirme süreçleri, firma ile ilgili her türlü edinmiş olduğu bilgiyi 3. Şahıslar/Taraflar ile paylaşmayacağını, kendisi veya 3. Şahıslar/Taraflar adına edinmiş olduğu bilgileri kullanarak menfaat sağlamayacağını,
 12. FEMKO çalışanları daha önce iştirak ettiği iş kolları ile ilgili olarak çalıştığı firma ve müşterilerin 2 (iki) yıl boyunca muayene,uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluş faaliyetlerini yapmayacağını, herhangi bir sebep ile işten çıkmış olması durumunda dahi; geriye dönük olarak en az 2 (iki) yıl boyunca gizlilik ve tarafsızlığını koruyacağını, kendisi veya 3. Şahıslar adına edinmiş olduğu bilgileri kullanarak menfaat sağlamayacağını,

bu şartlar çerçevesinde;    TS EN ISO/IEC 17020 Ek A’ da öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş asgari kriterlerini karşılayan FEMKO, Bütün bunların güvenceye alındığını bu gizlilik ve tarafsızlık beyannamesi ile beyan ve taahhüt ederiz.

Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olan FEMKO;

TS EN ISO / IEC 17020 ve TS EN ISO / IEC 17065  standartlarına ve yasal şartlara uygun ve yüksek kaliteli hizmet vermeyi,

Hizmetlerinde tüm çalışanları ile tarafsızlık, bağımsızlık, ve gizlilik ilkelerine tam bağlı olarak çalışmayı,

Tüm uygunluk değerlendirme hizmetlerinin objektifliğini sağlamayı,

Müşteri beklentilerini, mesleki etik kurallardan taviz vermeden, tüm karar proseslerini her türlü baskıdan uzak kalarak objektif ve dürüst olarak gerçekleştirmeyi,

Muayene ve uygunluk değerlendirme sektörü ile ilgili yaşanan her türlü gelişmeyi personelleri ile birlikte proses yaklaşımı çerçevesinde takip eden ve sürekli gelişmeyi sağlamayı,

Müşteri memnuniyetini kalite ve etik hedeflerinden ödün vermeksizin karşılamayı vazgeçilmez ilkeleri olarak benimsemiş ve dokümantasyonu ile ilkelerinin tavizsiz devamlılığını güvence altına almıştır.

Muayene ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu  FEMKO Üst Yönetimi;

gerçekleşen muayene ve uygunluk değerlendirme  hizmetlerini TS EN ISO IEC 17020 ve TS EN ISO / IEC 17065 Standardına, yasal mevzuatlara, referans ulusal ve uluslar arası standartlara ve müşteri istek ve beklentilerine  uygun olarak gerçekleştirmeyi,

tüm Kalite Yönetim sistemi proseslerinin gerçekleştirilmesi ve teknolojik ve sektörel gelişmelerin takip edilmesi ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlamayı,

 verdiğimiz hizmetlerin A tipi muayene kuruluşunun tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ile mesleki etik kurallarına uygun olarak yürütüleceğini,

kaliteye olan bağlılığımızı oluşturduğumuz kalite politikası aracılığı ile tüm çalışanlarına ileteceğimizi,

çalışanlarımıza ve aramıza yeni katılanlara sürekli düzenlenen eğitimlerle kalitede ulaşmak istediğimiz düzey sürekli geliştirmek ve tüm çalışanların  ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı,

kalite hedeflerini, kalite politikası ile tutarlı şekilde oluşturarak ve çalışanlarımızın farkındalığını arttırarak bu bilinç ile çalışmalarımızı yürüteceğimizi,

yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, yönetim sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini için katkı sağlayacağımızı,

üst yönetim olarak yönetim gözden geçirme toplantılarına katılımcı olup; kararların etkin olarak uygulanmasını takip edeceğimizi,

taahhüt ve beyan ederiz,