Tüm Mevzuatlar
İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu […]

Devamı..
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi              : 13/11/2001    No : 2001/3529 Dayandığı Kanunun Tarihi                          : 29/6/2001        No : 4703 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 17/1/2002            No : 24643 Yayımlandığı Düsturun Tertibi                   : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin piyasaya arzı […]

Devamı..
Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği) 2010/30/AT)

ÜRÜNLERİN ENERJİ VE DİĞER KAYNAK TÜKETİMLERİNİN ETİKETLEME VE STANDART ÜRÜN BİLGİLERİ YOLUYLA GÖSTERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi Dayandığı Kanunun Tarihi Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 12/9/2011  No : 2011/2257 : 23/2/1995  No : 4077 : 29/6/2001  No : 4703 : 2/12/2011  No : 28130 : 5                 Cilt : 51 BİRİNCİ BÖLÜM […]

Devamı..
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)

TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2010/35/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliğini arttırmak, piyasada serbest dolaşımını sağlamak ve ekonomik tarafların sorumluluklarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Piyasaya arz amacıyla, Epsilon İşareti veya 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı […]

Devamı..
Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/167/2013) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine […]

Devamı..
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2014/28/AB)

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik sivil kullanım […]

Devamı..
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarına uygulanabilir verim gereklerini belirleyerek enerji verimliliğini artırmaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-28/3/2018-30374)(1) Bu Yönetmelik, nominal çıkış gücü 4 kW’tan az 400 kW’tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni […]

Devamı..
Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)

ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2010/1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (Değişik:RG-7/1/2015-29229)(1) (1) Bu Tebliğin amacı; araçlar ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı […]

Devamı..
Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2013/29/AB)

PİROTEKNİK MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2013/29/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığının, tüketicilerin ve çevrenin en üst düzeyde korunması ve kamu güvenliğin sağlanması ile ilgili hususları göz önünde bulundurarak, piroteknik maddelerin piyasada serbest dolaşımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) […]

Devamı..
Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği

OTOMOTİV ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda bulunan otomotiv ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda bulunan 28/6/2009tarihli ve 27272 […]

Devamı..