Yerli Aksam Yönetmeliği

Yerli Aksam Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının desteklenmesi amacıyla, söz konusu tesislerde kullanılan aksamlara uygulanacak yerli katkı fiyatlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/B maddesine ve 29/1/2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Aksam: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde ve Ek-2’sinde belirtilen teçhizatı,
 2. b) Aksam/bütünleştirici parça imalatçısı: Serbest bölgeler dâhil Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulu ve sanayi sicil belgesindeki “üretim konusu” içeriğinde yer alan aksamı/bütünleştirici parçayı imal eden sanayi işletmelerini,
 3. c) Ana kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans başvurusunda tercih edilen kaynağı,

ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

 1. d) Başvuru sahibi: YADF’den faydalanmak isteyen önlisans/lisans sahibi tüzel kişiyi,
 2. e) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi: Şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan tamamı yenilenebilir, birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan tek bir elektrik üretim tesisini,
 3. f) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen teçhizatı,
 4. g) Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi: Üretim tesislerinde ısıl dönüşüm sürecinde diğer bir enerji kaynağından da faydalanılan tek bir elektrik üretim tesisini,

ğ) Elektrik üretim tesisi: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisini,

 1. h) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ı) Kanun: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,

 1. i) Kapasite artışı: Lisansa dercedilen mekanik kurulu güçteki artışı,
 2. j) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca tebligata esas elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan elektronik postanın nitelikli şeklini,
 3. k) Sertifika uygunluk belgesi (SUB): TSE tarafından verilen, Yönetmeliğin Ek-1’inde veya Ek-2’sinde belirtilen ilgili tesis türlerine göre düzenlenen aksamların/bütünleştirici parçaların, kapsamında bulunduğu standartlara veya kriterlere uygunluğunu gösteren belgeyi,
 4. l) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
 5. m) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu,
 6. n) Yardımcı kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans başvurusunda kullanılan ana kaynak türünde olmamak üzere, ana kaynak dışındaki diğer kaynak ya da kaynakları,
 7. o) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Yönetmeliği: 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliği,

ö) Yerli aksam: Bu Yönetmeliğin Ek-1’i veya Ek-2’sinde belirtilen ilgili tesis türlerine göre düzenlenen aksamlardan bu Yönetmelik hükümleri uyarınca YADF’den faydalanması uygun görülen aksamı,

 1. p) Yerli aksam destek fiyatı (YADF): Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen liste uyarınca her bir elektrik üretim tesisi için ABD Doları cent/kWh veya Ek-2’sinde belirtilen liste uyarınca her bir elektrik üretim tesisi için Türk Lirası kuruş/kWh olarak hesaplanan fiyatı,
 2. r) Yerli aksam tespit heyeti: YADF’den faydalanmak istenilen aksamın/bütünleştirici parçanın imalat yerini ve/veya elektrik üretim tesisinde kullanıldığını kontrol etmek amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan en az 2 kişilik heyeti,
 3. s) Yerli katkı fiyatı (YKF): Ek-1’de belirtilen liste için 5346 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde ABD Doları cent/kWh veya Ek-2’de belirtilen liste için 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan ilgili tesis türlerine göre Türk Lirası kuruş/kWh olarak düzenlenen yerli katkı fiyatını,

ş) Yerli katkı oranı (YKO): 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ne göre düzenlenen yerli malı belgesindeki oranı,

 1. t) Yerli malı belgesi (YMB): Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) kapsamında düzenlenen ve ürünün yerli katkı oranının en az %51 olduğunu gösteren belgeyi

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar, elektrik piyasası ile ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

YADF Başvurusunun Yapılması ve Değerlendirilmesi

Yurt içi imalatın denetlenmesi

MADDE 4 – (1) YADF’den faydalanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik üretim tesislerinde kullanılacak aksamların/bütünleştirici parçaların planlanan imalat programları, Ek-3’teki dilekçe formatı ile başvuru sahibi tarafından Bakanlığa sunulur.

(2) YADF’den faydalanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik üretim tesislerinde kullanılacak aksamların/bütünleştirici parçaların imalat yerlerine ilişkin denetimler, başvuruya esas tüm aksamlar/bütünleştirici parçalar için YADF’den faydalanmadan önce yerli aksam tespit heyeti tarafından yapılabilir.

(3) Yerli aksam tespit heyeti, gerek görmesi halinde aksamların/bütünleştirici parçaların alt bileşenlerinin üretildiği imalatçıları da denetleyebilir.

(4) YADF’den faydalanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik üretim tesisinde inşaat ve/veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan marka, model/seri no ve cinsi bilgisi tespiti sonradan yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksamlar/bütünleştirici parçalar varsa, tesis inşa edilmeden veya montajı bitmeden yerinde denetimi yapılmak üzere, bu durum başvuru sahibi tarafından Ek-3’teki dilekçe formatı ile Bakanlığa sunulur.

(5) Bakanlığın imalat süreçleri ile elektrik üretim tesislerinde inşaat ve/veya montaj yapılması sırasında yerinde denetim yapamadığı durumlarda, ilgili aksamın/bütünleştirici parçanın kullanıldığı her bir üniteye, seri imalat olması durumunda en az bir üniteye ait olmak üzere; marka, model/seri no ve cinsi bilgisini içerecek şekilde fotoğraf, video vb. araçlar yardımıyla oluşturulan imalat ve elektrik üretim tesisi montaj sürecine ait rapor, başvuru sahibi tarafından Bakanlığa sunulur.

(6) YADF’den faydalanmakta olan başvuru sahibi modernizasyon, yenileme ve değişim işlemlerinde aksamın/bütünleştirici parçanın imalat sürecini ve elektrik üretim tesisine montajını başlangıç aşamasında Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(7) Bakanlık veya yerli aksam tespit heyeti, başvuru ile ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi aksam/bütünleştirici parça imalatçısından ve/veya başvuru sahibinden talep edebilir. Bakanlığın veya yerli aksam tespit heyetinin talep ettiği bilgi ve belge başvuru sahibi tarafından Bakanlığın bildirim ve/veya Ek-6’daki elektrik üretim tesisi yerinde denetim tutanağı tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa sunulur. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(8) Başvuru sahibi, talep edilen teknik ve idari tüm bilgi ve belge, gerekli personel, araç, gereç, inceleme, test ve kontrol olanakları ile aksam/bütünleştirici parça imalatçısında ve elektrik üretim tesisinde can, mal ve saha emniyetini ilgili mevzuata uygun olarak sağlamakla yükümlüdür.

(9) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemler için bir başka kurum/kuruluşu görevlendirebilir. Ancak, Bakanlığın görevlendirdiği kurum/kuruluşlar söz konusu faaliyeti bir başka kurum/kuruluş aracılığıyla yaptıramaz.

Sertifika uygunluk belgesinin düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Aksama/bütünleştirici parçaya ait; TSE veya TS EN ISO/IEC 17065 “Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” standardına uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen uluslararası standartlara veya Türk Standartlarına veya kriterlerine uygunluğunu belirten tip sertifikası ve/veya ürün sertifikası veya birim doğrulama sertifikası veya bileşen sertifikası, aksam/bütünleştirici parça imalatçısı tarafından temin edilir.

(2) Aksama/bütünleştirici parçaya ait bu sertifikalar ile bu sertifikalara ilişkin muayene ve deney raporları kapsamında bulunduğu standartlara veya kriterlere uygunluğu değerlendirilmek üzere TSE’ye sunulur.

(3) TSE, sunulan ilgili sertifikaların uygunluğunu, standart kapsamını, geçerlilik süresini, sertifikayı düzenleyen kurumun akreditasyon durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucunda uygun bulunanlar için Ek-4’te yer alan nihai SUB’u düzenler.

(4) Başvuru sahibi, Ek-1’de belirtilen aksamlar/bütünleştirici parçalar veya Ek-2’de belirtilen aksamlara ilişkin TSE tarafından düzenlenen nihai SUB’u Bakanlığa başvuru esnasında sunar.

(5) Temel teknoloji veya tip yönünden ilk defa imalatı gerçekleştirilmiş olup; belgelendirme işlemlerine başlanmış ancak belgelendirme işlemleri tamamlanmamış aksamlar/bütünleştirici parçalar için birinci fıkrada yer alan ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar (tip sertifikası ve/veya ürün sertifikası veya birim doğrulama sertifikası veya bileşen sertifikası) temin edilinceye kadar başvuru sahibi, belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan sertifikalardan tip sertifikası için; prototip belgesi, tasarım doğrulama sertifikası, tasarım esaslı değerlendirme sertifikası, imalat uygunluk sertifikası, son değerlendirme sertifikası ve benzeri sertifikalardan ve/veya belgelerden birini veya birkaçını, ürün sertifikası veya birim doğrulama sertifikası veya bileşen sertifikası için; birinci fıkrada belirtilen kuruluşlardan aldığı belgelendirmeye esas standardın kapsamında başvuru yaptığı ve incelemelerin başladığı ancak belgelendirme süreçlerinin devam ettiğine dair yazı ve belgelendirme sürecine ilişkin nihai belgelendirmeye esas olacak belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş onaylı inceleme ve/veya test raporlarını, TSE’ye sunar. Bu kapsamda TSE tarafından düzenlenecek Ek-4’te yer alan geçici SUB ile Ek-4/Lahika-1’deki taahhütname başvuru sahibi tarafından Bakanlığa sunulur. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(6) Beşinci fıkraya göre başvuru yaparak YADF’den faydalanmaya hak kazanan başvuru sahibi geçici SUB’un düzenlenme tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde, birinci fıkrada yer alan sertifikaları tamamlayıp TSE’ye yeniden müracaat ederek üçüncü fıkra kapsamında TSE’den nihai SUB’u alır ve dördüncü fıkra kapsamında Bakanlığa sunar. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

Yerli malı belgesinin düzenlenmesi

MADDE 6 – (1) Ek-1’de belirtilen aksam/bütünleştirici parçalar için YMB düzenlenirken, tabloda belirtilen bütünleştirici parça tanımı dikkate alınmalıdır ve belgedeki YKO en az % 51 olmalıdır. Ek-2’de belirtilen aksamlar için YMB düzenlenirken, tabloda belirtilen aksam tanım/yapısı ve varsa YKO hesabındaki yerli girdi şartı ve diğer şartlar dikkate alınmalıdır ve belgedeki YKO en az YMB YKO sutünunda belirtilen değerde olmalıdır. Ek-2’de verilen tabloda YKO hesabındaki yerli girdi şartı ve diğer şartlar sütununda belirtilen parçaların/işlemlerin yurt içinde imal edilmesi/gerçekleştirilmesi zorunludur. Yerli Malı Tebliği ve/veya bu Yönetmelik kapsamında yapılan denetimlerde söz konusu şartların sağlanmadığı tespit edilirse başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(2) YMB’deki ürün adı, ürün kodu ve cinsi bilgilerinin Ek-1’de belirtilen aksamlar/bütünleştirici parçalar veya Ek-2’de belirtilen aksamların adı ile uyumlu olması zorunludur.

(3) YADF başvurusunda sunulan YMB’deki ilgili aksama/bütünleştirici parçaya ait model veya seri numaraları bilgilerinden biri ile beraber marka bilgisinin, başvuruya esas elektrik üretim tesisindeki aksamın/bütünleştirici parçanın görünür kısmında metal etiket, kazıma, lazer yazım ve benzeri şeklinde bulunması zorunludur.

YADF başvurusunun yapılması

MADDE 7 – (1) Ek-1’de belirtilen aksamlar/bütünleştirici parçalar veya Ek-2’de belirtilen aksamlar için YADF’den bir sonraki takvim yılında faydalanmak isteyen başvuru sahibi, Ek-5’te bulunan başvuru dilekçesi formatı ile içinde bulunulan yılın en geç 1 Aralık tarihine kadar Bakanlığa başvurmak zorundadır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki başvuru sahibi, Ek-5’te bulunan başvuru dilekçesi ile lahikalarında yer alan aşağıdaki belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretini sunmak zorundadır:

 1. a) Ek-5/Lahika-1’de yer alan yerli aksam başvuru formu,
 2. b) Ek-5/Lahika-2’de yer alan yerli aksam destek fiyatından faydalanılmak istenen aksam/bütünleştirici parça listesi,
 3. c) Ek-5/Lahika-3’te yer alan beyan ve taahhütname,

ç) Başvuru sahibi adına düzenlenen sicil tasdiknamesi, yetki belgesi ve imza beyannamesi,

 1. d) Başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait marka, model/seri numarası ve cinsi bilgilerini içeren YMB,
 2. e) Başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait TSE tarafından Ek-4’te yer alan şekilde düzenlenen nihai/geçici SUB,
 3. f) Geçici SUB sunulması halinde başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait Ek-4/Lahika-1’de yer alan şekilde düzenlenen taahhütname,
 4. g) Başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait aksamın/bütünleştirici parçanın imalat tesisinden elektrik üretim tesisine gönderildiğini gösteren ve marka, model/seri numarası ve cinsi bilgilerini içeren sevk irsaliyesi fotokopisi,

ğ) Önlisans/lisans fotokopisi.

(3) YADF başvurusu; 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren elektrik üretim tesisleri için Ek-1’deki listede belirtilen aksamlar/bütünleştirici parçalar üzerinden, 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek elektrik üretim tesisleri için Ek-2’deki listede belirtilen aksamlar üzerinden yapılır.

(4) YADF’den faydalanmakta olan elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme, değişim veya kısmi kabuller ile işletmeye girecek ünitelerin olması durumunda başvuru sahibi tarafından yeni ünitelere ilişkin ikinci fıkra kapsamındaki belgeler Bakanlığa sunulur. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(5) 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait başvuru sahibi tarafından hazırlanan Ek-1/Lahika-1’deki teorik rapor ile Ek-1/Lahika-2’de belirtilen taahhütname, bu madde kapsamında belirtilen süreler içerisinde Bakanlığa ve TSE’ye sunulur.

(6) 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait Ek-1/Lahika-1’de belirtilen, TSE tarafından işletme şartlarında, tesiste yapılan ölçümlere göre hazırlanan ve teorik raporda verilen değerlerin teyidini içeren saha doğrulama raporu, başvuru sahibi tarafından kojenerasyon sistemi için YADF’den faydalanılan ilk yıl içerisinde Bakanlığa sunulur. Bu raporda kojenerasyon sistemine ilişkin verim değerinin en az %85 (yüzde seksen beş) ve birincil enerji kaynağı tasarruf oranının en az %10 (yüzde on) olmaması durumunda söz konusu kojenerasyon sistemi için başvuru sahibi YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(7) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinin ana ve yardımcı kaynakları için ayrı ayrı olmak üzere YADF başvuruları bu madde kapsamında gerçekleştirilir.

(8) YADF’den faydalanmakta olan elektrik üretim tesisinde hasar gören aksamların/bütünleştirici parçaların değişimi veya aksamlar/bütünleştirici parçalar üzerinde tamir/tadilat yapılması durumlarında tevsik edici tüm bilgi ve belgeler, değişimin/tamirin/tadilatın yapıldığı tarihten sonraki en geç 6 ay içerisinde bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlığa sunulur. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir. Hasar görmüş aksamın/bütünleştirici parçanın imalatını geçici süreli ve kısmen etkileyen grev, lokavt, iflas, ifa zorluğu ve benzeri hallerden dolayı yurt içi kaynaklardan temin edilemeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu durum tevsik edici belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir. Söz konusu olumsuzluğun tespiti ve gerekçelerinin Bakanlıkça uygun bulunması durumunda, bu aksamda/bütünleştirici parçada yerlilik şartı aranmaz.

(9) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığa sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin ve bu bilgi/belgeler ile YADF’den faydalanıldığının tespiti halinde; başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

YADF başvurusunun değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) YADF’den bir sonraki takvim yılında faydalanmak isteyen başvuru sahibine ilişkin 7 nci madde kapsamında yapılan başvuruların evrak kontrolü yapılarak, kontrol sonucu Bakanlık tarafından ilgili başvuru sahibinin KEP adresine başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvuruya ilişkin varsa eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek en geç 5 gün içinde Bakanlığa sunar. Bakanlık tarafından yapılan inceleme neticesinde YADF, doğru evrakların sunulma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde başvuru sahibinin KEP adresine ve EPDK’ya gönderilir.

(2) YADF’nin EPDK’ya gönderildiği tarihten itibaren elektrik üretim tesisi yerinde ilk denetimi en geç 180 gün içerisinde gerçekleştirilir. Denetim sonunda Ek-6’daki elektrik üretim tesisi yerinde denetim tutanağı düzenlenir. Ancak, YADF başvurusu yapılan aksamın/bütünleştirici parçanın elektrik üretim tesisinde ünite montajı yapılmadığı takdirde Ek-6’daki tutanak olumsuz olarak düzenlenir. Denetimde aksamların/bütünleştirici parçaların herhangi birinde uygunsuzluk tespit edilmesi veya tutanağın olumsuz düzenlenmesi halinde; başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(3) YADF’den faydalanma süresince, Bakanlık tarafından aksam/bütünleştirici parça imalatçısında ve elektrik üretim tesisinde denetim gerçekleştirilebilir. Bu denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(4) YADF başvurusu; 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren elektrik üretim tesisleri için Ek-1’de belirtilen liste uyarınca, 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek elektrik üretim tesisleri için Ek-2’de belirtilen     liste uyarınca değerlendirilir.

(5) Başvuru sahibinin tesis türü bazında YADF’den faydalanabilmesi için, Ek-1’de belirlenen aksamlar için bütünleştirici parçaların aksam içindeki oranlarının toplamının en az % 55 olması şartını, Ek-2’de belirlenen aksamlar için aksam puanları toplamı en az Ek-2’deki asgari puan şartını sağlamalıdır. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(6) Bakanlık, YADF başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde elektrik üretim tesisine ve aksam/bütünleştirici parça imalatçısına ait her türlü bilgi ve belgeyi başvuru sahibinden talep edebilir.

(7) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde YADF, ana kaynak bazında ve ana kaynağın faydalanma süresince uygulanır. Bu tesislerde, ana kaynak dışındaki yardımcı kaynak için asgari geçmiş dönemlerde YADF’ten faydalanılan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılır ve bu aksamlar/bütünleştirici parçalar Bakanlık tarafından her takvim yılı başında ilan edilir. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(8) Olumlu sonuçlanan YADF başvurusu EPDK     tarafından belirlenen son döneme kadar geçerli olup, 7 nci maddede belirtilen yeni başvuru şartları hasıl olmadığı sürece her yıl başvuru yapılmaz ve beyanname sunulmaz.

YADF’nin hesaplanması ve faydalanma süresi

MADDE 9 – (1) 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren ve YADF’den faydalanmak isteyen başvuru sahibine Ek-1’de belirtilen liste uyarınca elektrik üretim tesisi bazında ödenecek fiyat aşağıdaki formül ile hesaplanır ve bu formülde geçen;

YADF: Yerli aksam destek fiyatını (ABD Doları cent/kWh),

AİO: Ek-1’de belirtilen bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranını (%),

n: Aksam içerisinde yerli imal edilen bütünleştirici parça sayısını,

YKF: 5346 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetveldeki ilgili aksama ait yerli katkı fiyatını (ABD Doları cent/kWh),

ifade eder.

(2) 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek ve YADF’den faydalanmak isteyen başvuru sahibine Ek-2’de belirtilen liste uyarınca elektrik üretim tesisi bazında ödenecek fiyat aşağıdaki formül ile hesaplanır ve bu formülde geçen;

YADF: Yerli aksam destek fiyatını (Türk Lirası kuruş/kWh),

PUAN: Ek-2’de belirtilen ilgili tesis türlerine göre düzenlenen aksamın puanını,

n: Aksam sayısını,

YKF: 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan ilgili tesis türlerine göre düzenlenen yerli katkı fiyatını (Türk Lirası kuruş/kWh),

ifade eder.

(3) YADF, aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar dikkate alınarak tüm üniteler için ayrı ayrı hesaplanır. İşletmeye girecek tüm ünitelerde YADF’nin aynı olmaması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si, 8 inci maddenin beşinci fıkrasındaki koşul da göz önüne alınarak aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar için en düşük olan ünite üzerinden hesaplanır. Aynı tesiste birden fazla teknoloji kullanılması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si en düşük olan ünite üzerinden hesaplanır.

(4) Başvuru sahibi; bu madde kapsamında hesaplanan YADF’den elektrik üretim tesisinin ilk işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süresince, takvim yılı bazında ve EPDK tarafından belirlenen son döneme kadar faydalandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Yetki

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlara ilişkin tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür

Ekleri için tıklayınız.