Asansör CE Belgesi

Asansör CE Belgesi

Asansör imalatı ya da montajı gerçekleştiren firmalar için CE markalaması yasal bir zorunluluk sebebidir. Montaj, Bakım ve Revizyon hizmeti sunan işletmeler, ilgili standartlar çerçevesinde teknik dosya ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemlerini işletmelerinde uygulayarak, yapmış oldukları elektrikli asansör (TS EN 81-20) (ex. EN 81:1+A3) veya hidrolik asansör (TS EN 81-20) (ex. EN 81:2+A3) montajlarının, ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığını Onaylanmış Kuruluşa (Notified Body) onaylatmak zorundadırlar. Onaylanmış kuruluşun uygunluk onayı ile birlikte yaptıkları montajlar üzerinde CE işaretlemesi yapabilirler.

Bu çalışmalar gerçekleştirilirken, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği (ex. 95/16/AT) dikkate alınmalıdır. Asansör Yönetmeliğinin maksadı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait EK4 kapsamında ifade edilen güvenlik komponentlerinin piyasaya sunulmadan önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

Asansör Modüler Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

urun-belgelendirme-2014-33-ab-asansor-yonetmeligi

CE Kriterlerine Uygun Asansör Teknik Dosyasının Oluşturulması

Asansör montajı gerçekleştiren veya asansör güvenlik aksamlarını imal eden firmalar, ürünleri ile ilgili teknik dosyayı hazırlamakla yükümlüdürler. Oluşturulan teknik dosyanın bir örneği üreticinin kendisinde, bir örneği ise Onaylanmış Kuruluşta (eğer belgelendirme yapılmış ise) bir kopyası da ithalatçısında yada o ülkede yerleşik yetkili temsilcisinde, yetkili kuruluşlar tarafından talep edildiğinde, karşı tarafa sunulmak üzere hazır bulundurulmalıdır.

Teknik dosyaların içeriğinde, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerinde öngörülen belgeler, deney raporları ve diğer bazı dokümanlar bulunmalıdır. Teknik dosya içerisinde bulunması önerilen dokümanlar aşağıda gösterilmektedir;

 • Asansörün temsili modelinin genel açıklaması,
 • Tasarım ve imalat çizimleri, hesaplamaları ve şemaları,
 • Dikkate alınan direktifler ve uyumlaştırılmış standartlar ve bunları sağlamak için kabul edilen araçlar,
 • Asansörün imalatında kullanılan güvenlik komponentlerinin AB Uygunluk Beyanlarının bir kopyası,
 • İmalatçı tarafından yapılan ya da yaptırılan her bir deneyin, hesapların sonuçları,
 • Asansörün el kitapçığının bir kopyası,
 • Seri imal edilen asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının, bu Yönetmeliğin yasal hükümlerine uygun olmasını temin etmek adına imalat aşamasında alınan tedbirler.

AB Uygunluk Beyanının Oluşturulması

AB uygunluk beyanı, asansör montajını gerçekleştirenin veya asansör güvenlik aksamı imalatçısının, üretmiş olduğu ürünün Asansör Yönetmeliği gereklerine uygun üretim yaptığının bir beyanıdır. AB uygunluk beyanı, asansör montajını gerçekleştiren veya asansör güvenlik aksamı imalatçısı tarafından düzenlenerek oluşturulur.

Asansörlere yönelik olarak asansör montajı gerçekleştirenlar tarafından oluşturulacak olan AB uygunluk beyanının içeriği şu şekilde olmalıdır:

 • Asansörün montajını gerçekleştirenın adı ve adresi,
 • Asansörün tanımı, tip veya seri detayları, seri numarası ve asansörün montaj yapıldığı adresi,
 • Asansörün montaj yılı,
 • Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler,
 • Kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,
 • Asansörün modelinin AB tip incelemesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
 • AB tip inceleme belgesine atıf,
 • Asansörün doğrulanmasını gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
 • Asansörün son muayenesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
 • Son Kontrolü gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası
 • Asansörü montajını gerçekleştiren adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği.

Asansör güvenlik aksamlarına yönelik olarak, imalatçısı tarafından oluşturulacak olan AB uygunluk beyanının içeriği:

 • Güvenlik aksamının imalatçısının adı ve adresi,
 • Güvenlik aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve varsa seri numarası, Açıklamadan anlaşılmıyorsa, güvenlik aksamının güvenlik işlevi,
 • Güvenlik aksamının imal tarihi,
 • Güvenlik aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler,
 • Kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,
 • AB tip incelemesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
 • Onaylanmış Kuruluşun verdiği AB tip inceleme belgesine atıf,
 • İmalat kontrollerini gerçekleştiren Onaylanmış Kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
 • Kalite güvencesi sistemini kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası.

Bütün bu işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra ürüne CE uygunluk işareti iliştirilebilir. CE uygunluk işareti, asansörler için muhakkak ürünün üzerinde, asansör güvenlik aksamlarında ise mümkün olmadığı hallerde ürünün ambalajında yer almalıdır. Bu aşamada, teknik dosyası hazırlanmış, AB uygunluk beyanı düzenlenmiş ve CE uygunluk işareti iliştirilmiş olan asansör veya asansör güvenlik komponenti, Asansör Yönetmeliğine (2014/33/AB) göre piyasaya arz edilmiştir.

Asansörlerde CE Uygunluk İşareti Nasıl İliştirilmelidir?

Montajı bitirilmiş olan asansörlerde CE uygunluk işaretinin yanında;

 • B+F modülünde son muayeneyi gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının,
 • B+E modülünde ürün kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının,
 • B+D modülünde imalat kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının,
 • G modülünde birim doğrulamasını gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının,
 • H modülünde tam kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının, bulunması zorunludur.

Güvenlik Aksamlarında CE Uygunluk İşareti Nasıl İliştirilmelidir?

Asansör güvenlik aksamlarında CE uygunluk işaretinin yanında;

 • B+C modüllerinin modifikasyonunda, güvenlik aksamı imalatçısı her güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştirecektir,
 • B+E modüllerinin modifikasyonunda, CE uygunluk işareti ile birlikte ürün kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının,
 • H modülünde, CE uygunluk işareti ile birlikte tam kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının, bulunması zorunludur.

Yetki ve Kapsamlarımız İçin Tıkayınız