Gazla Çalışan Kuzine Fırın ve Ocaklar – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Kuzineler, genel olarak yükseklikleri, tezgah seviyesi yüksekliğinde bulunan ve birden çok yemek pişirme alanına sahip, alt bölümlerin de fırın bulunan, profesyonel kullanım amaçlı ürünlerdir. Kuzineler; restoranlarda, lokantalarda, üniversite ve okul yemekhanelerinde, askeriyelerde, turistik tesislerde, hastane gibi yerlerin mutfaklarında, personel yemekhanelerinde, yemek fabrikalarında v.b. yerlerde yemek pişirilmesinde kalifiye elemanlar tarafından kullanılmaktadır.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş gazla çalışan kuzinelerin kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımında Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal dayanak olarak kullanılamaz.

2. AMAÇ

Kuzinelere yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile;

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT Yönetmeliği kapsamında uygunluk seviyelerinin tespiti,
 • Piyasada standartlara uygun ürünlerin bulunması sağlanarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Geniş kapsamlı bir tarama ile piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespiti,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması,
 • Uygunluk değerlendirmesinde yer alan kuruluşların teknik mevzuat ile belirlenmiş sorumlulukları çerçevesinde yeterlilikleri hususunda tespitler oluşturulması hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Kuzine ocakların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehberin oluşturulmasında aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılmıştır.

 • TS EN 203-1 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları,
 • TS EN 203-2-1 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 2-1: Özel Kurallar – Açık Bekler ve Vok Bekleri
 • TS EN 203-2-2 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 2-2: Özel Kurallar – Fırınlar
 • TS EN 203-3 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 3: Gıda ile Temas Eden Malzemeler ve Parçalar ve Diğer Sıhhi Hususlar

4. KUZİNELER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Genellikle LPG veya doğal gaz ile kullanılan modelleri yaygın olarak tercih edilmektedir. Son yıllarda, yaygınlaşan doğal gaz kullanımına bağlı olarak doğal gazlı modellerinde artış görülmektedir. Kuzinelerin ocak brülörleri çift yanışlı veya tek yanışlı olarak, ocağa monte edilmekte ve yanış büyüklüklerine göre de kw değerleri farklılık göstermektedir. Büyük tencerelerde yemek pişirme amacıyla üretildiklerinden, oldukça ağır ve kalıplı ürünler olup, üzerlerinde genellikle birden fazla ocak bulunmakta ve farklı büyüklük ve boyutlarda üretim yapılmaktadır. Kuzine ocaklar aynı zamanda fırın bölümü sayesinde istenildiğinde fırın olarak da rahatlıkla kullanılmaktadır. Hem fırın hem de ocak olarak kullanılan fırınlı kuzine ocak seçeneklerinde üst kısım ocak olarak kullanılırken, aynı anda alt kısmında birden fazla tepsi içinde bulunan ürünleri pişirme imkânı bulunmaktadır.

grey

5. KUZİNE OCAKLARIN TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

 • Bu ürünlerin kullanımı sırasında başlıca;
 • Yanmamış gaz kaçağı riski,
 • Yanmamış gazın cihazda birikme riski,
 • Yanmamış gazın ortamda birikmesi nedeniyle patlama, parlama, yanma tehlikeleri,
 • Gıda ile teması muhtemel parçaların malzeme seçiminden kaynaklı kimyasal riskler,
 • Yanma ürünlerinin ortamda serbest kalması riski nedeniyle zehirlenme tehlikeleri,
 • Gıda döküntüsü, pişirme suları ve birikmiş yağların biriktiği kapta tutuşma riski,
 • Sıcak yüzeylere temas riski nedeniyle yanma yaralanma tehlikeleri,
 • Devrilme riski,
 • Yetkili servisler dışındaki kişilerin yaptığı tamiratların kişisel yaralanmalara ya da cihazın zarar görmesine neden olması,
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı riskleri bulunmaktadır.