Asansör Güvenlik Aksamlarının Tam Kalite Güvenceye Dayalı Uygunluğu Modül H – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Asansör güvenlik aksamının tam kalite güvenceye dayalı uygunluğu, asansör güvenlik aksamının Ek-I’deki uygulanabilir gerekleri karşılayacak şekilde tasarlandığını, imal edildiğini, incelendiğini ve test edildiğini sağlamak üzere ve bu gerekleri sağlayacak şekilde asansörde doğru biçimde bir araya getirildiğini imalatçının kalite sisteminin onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işlemidir.

2. İmalatçının sorumlulukları

İmalatçı, asansör güvenlik aksamının tasarım, imalat ve son muayenesi için onaylanmış kalite sistemini ve bu Ekin 3. maddesinde belirtilen deneyleri uygulamalı ve bu Ekin 4. maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite sistemi

3.1. İmalatçı, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 • a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 • b) Asansör güvenlik aksamının tasarımının yapıldığı, imal edildiği, muayene ve deneylerinin gerçekleştirildiği yerin adresi.
 • c) İmal edilen asansör güvenlik aksamı hakkındaki tüm bilgi.
 • ç) İmal edilen asansör güvenlik aksamı kategorisinin her bir modeli için Ek-IV’ün Bölüm A’sının 3. maddesinde yer alan teknik dosya.
 • d) Kalite sistemiyle ilgili belgeler.
 • e) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.

3.2. Kalite sistemi, asansör güvenlik aksamının bu Ekin 1. maddesinde belirtilen şartlara uygunluğunu sağlar. İmalatçı tarafından kabul edilen bütün esaslar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik olarak ve düzenli bir şekilde belge halinde sunulur. Bu kalite sistem belgeleri, kalite programlarında, planlarında, el kitaplarında ve kayıtlarında ortak bir anlayışla yorumlanmasını sağlar.

Özellikle;

 • Kalite amaçları ve asansör güvenlik aksamı tasarımı ve kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,
 • Standartlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı veya tam olarak uygulanamadığında, bu ekin birinci maddesinde yer alan şartların sağlanması için diğer uygun teknik özellikleri içerecek şekilde kullanılacak araçlar,
 • Asansör güvenlik aksamının tasarımında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,
 • Kullanılacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,
 • İmalat öncesinde, imalat esnasında ve sonrasında yapılacak muayene ve deneyler ile bunların yapılma sıklığı, – Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları,
 • İstenilen tasarım ve ürün kalitesine ulaşılmasını ve kalite sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar, hakkında yeterli açıklamalar yapılır.

3.3. Onaylanmış kuruluş,

bu Ekin 3.2. maddesinde anılan gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için kalite sistemini değerlendirir. Onaylanmış kuruluş bu gerekliliklerin kalite sisteminin tüm unsurları açısından ilgili uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen özelliklere uyumlu olduğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, kalite yönetim sistemlerine ilave olarak ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir kişi bulunur. Denetim, imalatçının üretim yerinin incelenmesini de içerir.

Denetim ekibi, imalatçının Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirleme ve bu gereklerle asansör güvenlik aksamının uygunluğundan emin olacak şekilde gerekli incelemeyi gerçekleştirebilecek beceriye sahip olduğunun onaylanması için, bu Ekin 3.1. maddesinin (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı gözden geçirir.

Karar, güvenlik aksamı imalatçısına ve varsa yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirimde denetim sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunur.

3.4. İmalatçı, kalite sisteminin tanımladığı yükümlülükleri onaylandığı şekilde yerine getirmeyi taahhüt eder ve kalite sistemini uygun ve etkin bir şekilde yürütür.

3.5. İmalatçı veya onun yetkili temsilcisi, onaylanmış kuruluşa onaylı kalite sisteminde yapılması düşünülen her değişiklik hakkında bilgi verir.

Onaylanmış kuruluş, önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değişiklik yapılan kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde anılan şartları karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği hakkında karar verir.

Onaylanmış kuruluş, kararını imalatçıya bildirir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunur.

4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetim işlemi, imalatçının onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşa değerlendirme yapmak amacıyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi temin eder.

Özellikle;

 • Kalite sistemi belgeleri,
 • Kalite sisteminin tasarım kısmında sağlanan analizlerin, hesaplamaların, testlerin sonuçları gibi hususları içeren kalite kayıtları,
 • Teknik dosya, – Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtları, temin eder.

4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürür ve denetim raporunu imalatçıya verir.

4.4. Onaylanmış kuruluş imalatçıya habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Kuruluş, imalatçıya denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu verir.

5. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı 5.1. İmalatçı, bu Ekin 1. maddesindeki şartları sağlayan her asansör güvenlik aksamına “CE” işaretini ve bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında her asansör güvenlik aksamına “CE” işaretine bitişik şekilde kimlik kayıt numarasını iliştirir.

5.2. İmalatçı, her bir asansör güvenlik aksamı için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının kopyası talep üzerine verilmek için hazır tutulur.

6. İmalatçı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzını takip eden on yıllık süre aralığı için;

 • Bu Ekin 3.1. maddesi (d) bendinde anılan belgeleri,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgileri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesi ile 4.3. ve 4.4. maddelerinde atıfta bulunulan onaylanmış kuruluş kararını ve raporlarını, Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

7. Onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığın erişimine açar.

Her onaylanmış kuruluş reddedilen, askıya alınan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını ve talep üzerine yayımlanan onay kararlarını diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

Onaylanmış kuruluş, teknik dosya ile birlikte onaylı kararları, kararların eklerinin ve ilavelerinin birer kopyasını yayımlandıkları tarihten itibaren on beş yıl muhafaza eder.

8. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.5., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen imalatçının sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.