Güncel: Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ Yayımlandı

Günlük iş hayatımızda karşılaştığımız iş ekipmanlarının güvenliği, çalışanların sağlığı ve iş verimliliği açısından son derece önemlidir. İşte bu noktada, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartlarını belirleyen bir yönetmelik devreye giriyor. İlgili Yönetmelik çerçevesinde sistemin her geçen gün bir üst seviyeye çekilebilmesi için son yıllarda Bakanlık tarafından çok yerinde adımlar atılmaktadır. İSG Katip sürecinden sonra atılan bu yeni adım ise “Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair yayınlanan yeni Tebliğ şeklinde olmuştur.

Bu tebliğin ana amacı, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, bakımı, periyodik kontrolleri ve periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin eğitimlerine katkı sunmaktır. Bunun için, Makine Grubu ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komiteleri oluşturulmuştur. Bu komiteler, iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, mevzuatın uygulanması, uluslararası standartların incelenmesi ve geliştirilmesi gibi konularda faaliyet göstermektedir. Bu tebliğe göre; Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinin oluşumu, üyelik süreleri ve görevleri titizlikle belirlenmiştir. Bu komitelerin çalışma esasları, toplantı düzenlemeleri, karar alma süreçleri ve raporlama yöntemleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Tebliğin dayanağı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddeleri ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, teknik komitelerin görevleri ve çalışma usul ve esaslarını belirlenmesini esas almaktadır. Bakanlık, Genel Müdürlük, Türkak, Meslek odaları, akredite muayene kuruluşları gibi ilgili diğer kurumlar bu süreçte önemli roller üstleneceklerdir.

Sonuç olarak, iş ekipmanlarının güvenliği konusundaki bu tebliğ, iş dünyasında önemli bir adımı temsil etmektedir. Teknik komitelerin oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesi, iş güvenliği ve sağlığı alanında önemli bir ilerlemedir. Bu sayede, iş ekipmanlarının güvenliği ve kullanılabilirliği ile ilgili ortak bir dil geliştirerek, çalışanların sağlığı ve iş verimliliğinin korunması hususunda denetim kültürünün öneminin biraz daha arttırılması ve doğru uygulanması sağlanacaktır.

İlgili Tebliğin Detayları İçin Tıklayınız.

 

MAKİNE VE ELEKTRİK GRUBU İŞ EKİPMANLARI TEKNİK KOMİTELERİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında yer alan makine ve elektrik grubu iş ekipmanlarına ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sunulması, ilgili ekipmanların güvenli kullanımı, bakım ve/veya periyodik kontrolleri ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin eğitimlerine ilişkin uygulamaların geliştirilmesi amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi ile Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 86 ncı, 90 ıncı ve 508 inci maddeleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 2. b) Elektrik grubu iş ekipmanları: Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-III’ün “2.3. Tesisatlar” başlıklı kısmında bulunan ekipmanlardan elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, yıldırımdan korunma tesisatı, akümülatör, transformatör, jeneratör, katodik koruma tesisatı ve yangın algılama ve uyarı sistemlerini,
 3. c) Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi: Elektrik grubu iş ekipmanları konusunda oluşturulan ve faaliyet gösteren teknik komiteyi,

ç) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

 1. d) Makine grubu iş ekipmanları: Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-III’ün “2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları” başlıklı kısmında bulunan ekipmanlardan elektrik grubu iş ekipmanları kapsamı dışında bulunan bütün iş ekipmanlarını,
 2. e) Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi: Makine grubu iş ekipmanları konusunda oluşturulan ve faaliyet gösteren teknik komiteyi,
 3. f) Yönetmelik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinin oluşumu

MADDE 5- (1) Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur:

 1. a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,
 2. b) Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını temsilen bir üye,
 3. c) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını temsilen bir üye,

ç) Türk Standartları Enstitüsünü temsilen bir üye,

 1. d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir üye,
 2. e) TMMOB Makina Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,
 3. f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye,
 4. g) Üniversitelerin makine mühendisliği bölümünü temsilen öğretim üyesi unvanını haiz bir üye,

ğ) Makine grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrolü hizmetini veren akredite muayene kuruluşlarından Genel Müdürlüğün belirleyeceği üç üye.

(2) Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur:

 1. a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,
 2. b) Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını temsilen bir üye,
 3. c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını temsilen bir üye,

ç) Türk Standartları Enstitüsünü temsilen bir üye,

 1. d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir üye,
 2. e) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,
 3. f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye,
 4. g) Üniversitelerin elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü temsilen öğretim üyesi unvanını haiz bir üye,

ğ) Elektrik grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrolü hizmetini veren akredite muayene kuruluşlarından Genel Müdürlüğün belirleyeceği üç üye.

Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerine ilişkin esaslar

MADDE 6- (1) Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinin üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili taraflarca belirlenir. Bakanlık, akredite muayene kuruluşlarından uygun gördüklerini toplantıya davet eder. Bu kurum ve kuruluşlardan üyeler belirlenerek Bakanlığa bildirilir.

(2) Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinde görev alan üyelerin görev süresi içinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilir. Görev süresi sonunda, üyelere ilişkin değişiklik bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliği sonraki üç yıl için de devam eder.

(3) Üyelerin toplantılara katılması esastır. Arka arkaya iki toplantıya katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve Bakanlık tarafından yeni üye bilgisi talep edilir.

Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin görevleri

MADDE 7- (1) Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin görevleri şunlardır:

 1. a) Yönetmelik kapsamında yer alan makine grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrollerine yönelik uygulamaların mevcut durumunu tespit etmek.
 2. b) Makine grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrollerine yönelik sahadan bilgi akışını sağlamak.
 3. c) Genel Müdürlüğün periyodik kontrollere yönelik hazırlamış olduğu taslak periyodik kontrol rapor ve kriterleri ile rehber niteliğindeki dokümanları incelemek ve görüş vermek.

ç) Makine grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ile ilgili diğer konuları incelemek ve karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.

 1. d) Makine grubu iş ekipmanlarının güvenli kullanımına yönelik uygulamaları ve bu ekipmanlara ilişkin uluslararası mevzuatı incelemek, bu mevzuatın ülkemiz koşullarına uyarlanmasını sağlayarak mevzuatın geliştirilmesine katkı sunmak.
 2. e) Makine grubu iş ekipmanlarının bakım faaliyetlerini geliştirici önerilerde bulunmak.
 3. f) Makine grubu iş ekipmanlarının bakım ve/veya periyodik kontrolünü gerçekleştiren kuruluşlara akreditasyon zorunluluğu uygulanması konusunda teknik alt yapı çalışmalarını gerçekleştirmek.
 4. g) Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi olmak için düzenlenen temel ve ileri eğitimlerin içeriği, süresi ile yapılan sınavların soruları ve değerlendirmesi gibi konulara görüş vermek.

Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin görevleri

MADDE 8- (1) Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin görevleri şunlardır:

 1. a) Yönetmelik kapsamında yer alan elektrik grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrollerine yönelik uygulamaların mevcut durumunu tespit etmek.
 2. b) Elektrik grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrollerine yönelik sahadan bilgi akışını sağlamak.
 3. c) Genel Müdürlüğün periyodik kontrollere yönelik hazırlamış olduğu taslak periyodik kontrol rapor ve kriterleri ile rehber niteliğindeki dokümanları incelemek ve görüş vermek.

ç) Elektrik grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ile ilgili diğer konuları incelemek ve karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.

 1. d) Elektrik grubu iş ekipmanlarının güvenli kullanımına yönelik uygulamaları ve bu ekipmanlara ilişkin uluslararası mevzuatı incelemek, bu mevzuatın ülkemiz koşullarına uyarlanmasını sağlayarak mevzuatın geliştirilmesine katkı sunmak.
 2. e) Elektrik grubu iş ekipmanlarının bakım faaliyetlerini geliştirici önerilerde bulunmak.
 3. f) Elektrik grubu iş ekipmanlarının bakım ve/veya periyodik kontrolünü gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara akreditasyon zorunluluğu uygulanması konusunda teknik alt yapı çalışmalarını gerçekleştirmek.
 4. g) Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi olmak için düzenlenen temel ve ileri eğitimlerin içeriği, süresi ile yapılan sınavların soruları ve değerlendirmesi gibi konulara görüş vermek.

Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 9- (1) Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinin çalışma usul ve esasları şunlardır:

 1. a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik ortamda ilgili komitenin üyelerine gönderilir. Komite üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.
 2. b) Toplantı gündemini içeren Genel Müdürlük davet yazısında belirtilen yer ve tarihte, ilgili komite üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
 3. c) Komiteler oy çokluğu ile karar alır, oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Komitelerin başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ya da onun yetkilendirdiği Genel Müdürlük temsilcisi tarafından yapılır.

ç) Komitelerin sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

 1. d) Toplantılar, Genel Müdürlüğün daveti üzerine yılda en az bir kez gerçekleştirilir. Komitelerin toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrim içi ortamda da gerçekleştirilebilir.
 2. e) Toplantıda alınan kararlar, Genel Müdürlük tarafından bir ay içerisinde ilgili komitenin üyelerine gönderilir.
 3. f) Genel Müdürlük, komite üyesi olmayan kurum ve kuruluşlardan destek isteyebilir veya komite üyesi olmayan kurum ve kuruluşların yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi almak üzere toplantılara davet edebilir. Bu kurum ve kuruluşlardan komite toplantılarına katılanlar gözlemci statüsünü haizdir.
 4. g) Genel Müdürlük, teknik çalışmaları gerçekleştirmek adına gerekli görmesi halinde alt komite kurulmasına karar verir. Alt komitenin çalışma usul ve esasları, ilgili teknik komitenin tavsiyeleri göz önünde bulundurularak Genel Müdürlükçe belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinin kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komiteleri tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup bu kararlar Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.

(2) Genel Müdürlük, makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komiteleri tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme yetkisine sahiptir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

FEMKO

FEMKO

Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti. faaliyetlerine 2014 yılında kuruluşu ile başlamıştır. Femko muayene, gözetim, test ve belgelendirme alanında profesyonel ve yenilikçi hizmetler sunmayı hedefleyerek bu yola çıkmıştır. Alanında tecrübeli mühendis ve personel kadrosuyla sürekli büyüyen ve gelişen bir kuruluştur.

Femko ilgili alanlarda Türkak akreditasyonu ile yürütmüş olduğu tüm faaliyetleri için, gerek A-Tipi Muayene Kuruluşu yetkisi, gerek Onaylanmış Kuruluş yetkisi, gerekse Akredite Test Laboratuvarı hizmetleriyle Uluslararası arenada çalışmalarını hızla devam ettirmekte ve markalaşma yolunda ilerlemektedir.

FEMKO: Diğer Yazıları
 • Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)

  Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)

  İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ kapsamında pilot iller Kırıkkale ve Eskişehir’de devam eden periyodik kontrol temel eğitimleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Say�

  Devamı
 • OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel

  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel

  Türk Akreditasyon Kurumu (Türkak) tarafından Muayene kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber üzerinde revizyona gidilmiş olup 31.01.2019 tarihinde yenilenen ilgili R50.01 sayılı Rehberin 8.maddesinde yer alan A tipi muayene kuruluşları için şartlar gün

  Devamı
 • Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019

  Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından önemli güncellemeler yapılarak, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hi

  Devamı
 • Periyodik Kontrolde Akreditasyon Zorunluluğu

  Periyodik Kontrolde Akreditasyon Zorunluluğu

  24 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmelikt

  Devamı
 • Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Yayınlandı

  Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Yayınlandı

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği” 5 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğiyle, Gaz yakan cihazların uygunluk değerlend

  Devamı
 • Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 2018

  Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 2018

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” 4 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslarla asansör

  Devamı
 • 2014/33/AB Yeni Asansör Yönetmeliği Yayımlandı

  2014/33/AB Yeni Asansör Yönetmeliği Yayımlandı

  2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Yayınlandı (ex. 95/16/AT) Eski yönetmelik olan 95/16/AT Asansör Yönetmeliğinin 20 Nisan 2016 tarihi itibarı ile yayından kalkması neticesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Asansörler ve asans

  Devamı
 • Güncel: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Yayımlandı

  Güncel: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Yayımlandı

  Uzun zamandır güncellenmesi ve yoruma açık maddelerin detaylandırılması beklenen “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18 Şubat 2022 tarihli Türkiye Cumhu

  Devamı
 • 2014/35/AB Yeni LVD Yönetmeliği Yayımlandı

  2014/35/AB Yeni LVD Yönetmeliği Yayımlandı

  2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik 20 Nisan 2016 tarihi itibarı ile 2006/95/EC LVD direktifi yayımdan tamamen kalkmış olup, belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipmanlar yeni

  Devamı
 • TS 12255:2017 HYB Standardı Güncellendi

  TS 12255:2017 HYB Standardı Güncellendi

  Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları yetkili servislerinin işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsayan TS 12255 standardı güncellendi. TSE-HYB belgelendi

  Devamı
 • Asansör bakım yönetmeliği yayınlandı-2015

  Asansör bakım yönetmeliği yayınlandı-2015

  Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl bildirilen Asansör Eylem Planı’nın en önemli hedeflerinden biri olan asansörlere kimlik numarası verilmesi uygulaması artı

  Devamı
 • ISO 9001:2015 Revizyonu

  ISO 9001:2015 Revizyonu

  ISO 9001:2015, standardın yeni versiyonunu, kuruluşların sürdürülebilir gelişmeye yönelik çalışmalarının temel öğelerinden biri olarak konumlandırır ve genel anlamda performansı artırıcı bir araç olarak sunar. Kalite yönetiminde risk tabanlı yakl

  Devamı
 • Yazarlarımız

  Populer Makaleler

  8 uzman gorusu standartlar femko koray gundogdu
  Standartların Gücü!
  9 uzman gorusu guvenli elektrikli urun femko koray gundogdu
  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?
  7 uzman gorusu red testi radyo telekominikasyon ekipmanlari femko koray gundogdu
  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Kurumsal Haberler

  turkak akredite test laboratuvari emc lvd femko
  Laboratuvar Akreditasyonumuz Yayınlandı
  bursa belgelendirme test laboratuvar periyodik kontrol femko
  Bursa Ofisimiz Hizmete Girmiştir
  39.avrupa komisyonu asansor calistayi 1
  39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

  Sektörel Haberler

  is ekipmanlari yonetmeligi 2022 femko akredite periyodik kontrol muayene
  Güncel: Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ Yayımlandı
  periyodik kontrol personeli temel egitim sertifikasi zorunlulugu femko2
  Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)
  osgb periyodik kontrol turkak akreditasyon 2019 femko sektorel haber
  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel