Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği Üretim Girdisi Muafiyet Genelgesi (2018-E.12)

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği Üretim Girdisi Muafiyet Genelgesi (2018-E.12)

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 97979254 – 591

Konu : Mevzuatın Uygulanması Hakkında

GENELGE

( 2018 E.12 )

2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25) 6. maddesinin 2. fıkrasında; “ Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. TAREKS’e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya İl Müdürlüğünce muafiyet yazısı düzenlenmez.” hükmü kapsamında düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyet yazısına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla bu Genelge hazırlanmıştır.

Firma Başvurusu

Madde 1 – (1) Üretim Girdisi Muafiyet yazısı için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi; Bakanlığımız web sitesinde “E-Hizmetler” bölümünde yer alan “Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formu”nu doldurarak başvuruda bulunur.

 • Başvuruda bulunan, eğer sanayici adına ithalatı yapan tedarikçi ise, sanayicinin imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yetkilendirildiğine dair belgeyi, Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formu’nda yer alan “vekalet” kısmına yükler.
 • Firma, farklı nihai ürünlerde aynı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’na sahip girdi ürün kullanacak ise her bir nihai ürün için, kapasite raporunun Tablo-4 (Yıllık Tüketim Kapasitesi)’ünde belirtilen girdi ürün tüketim miktarını, toplam miktarı aşmayacak şekilde paylaştırarak başvuruda bulunur.
 • Firma, nihai üründe birden fazla GTİP’e sahip aynı girdi ürün kullanacak ise girdi ürüne ait her bir GTİP için, kapasite raporunun Tablo-4’ünde belirtilen girdi ürün tüketim miktarını, toplam miktarı aşmayacak şekilde paylaştırarak başvuruda bulunur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin Kontrolü

Madde 2 – (1) Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde (EBYS) belgeleştirilen Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler doğrultusunda;

 1. Başvurunun, Sanayi Sicil Belgesi’nin düzenlendiği İl Müdürlüğü’ne yapılıp yapılmadığı,
 2. Firmaya ait kapasite raporunun, muafiyet yazısının düzenlendiği tarihte geçerli olup olmadığı,
 3. Nihai üründe kullanılacak ithalata konu girdi ürüne ait GTİP’in, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25) Ek-1 “Denetime Tabi Ürünler Listesi”nde yer alıp almadığı,

ç) Nihai ürünün, Sanayi Sicil Belgesi ve kapasite raporunun Tablo 2 (Yıllık Üretim Kapasitesi)’ sinde yer alıp almadığı,

 1. Sanayi Sicil Belgesi’nde ve kapasite raporunun Tablo 2 (Yıllık Üretim Kapasitesi)’ sinde yer alan nihai üründe kullanılacak ithalata konu girdi ürünün, kapasite raporunun Tablo 3 ( Kapasite Hesabı)’ndeki ürün cinsi ve miktarına uygunluğu,
 2. Muafiyete konu girdi ürün miktarlarının, kapasite raporunun Tablo-4’ünde belirtilen tüketim miktarlarını aşıp aşmadığı,

İl Müdürlükleri’nce kontrol edilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının “ç”, “d” ve “e” bentlerinde belirtilen bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesi veya Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilememesi durumunda, firma tarafından söz konusu bilgilerin yeniden düzenlenmesine müteakip işlemler yürütülür.

Muafiyet Yazısının Düzenlenmesi

Madde 3 – (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’nce;

 1. Firmanın başvuruda belirtilen şartları sağlaması durumunda, ilgili firmaya hitaben muafiyet istenen ürünlere yönelik kapasite raporunda belirtilen miktarı aşmayacak şekilde yıllık azami muafiyet miktarları belirtilerek yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde Ek-1’de örneği bulunan üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenir.
 2. (a) bendinde belirtilen muafiyet yazısı, farklı nihai ürünlerde aynı GTİP’e sahip girdi ürün kullanılması durumunda her bir nihai ürün için, nihai üründe birden fazla GTİP’e sahip aynı girdi ürün kullanılması durumunda ise girdi ürüne ait her bir GTİP için düzenlenir.
 3. Sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçilerde TAREKS’e yüklenecek üretim girdisi muafiyet yazısının takip açısından bir tane olması gerekmekte olup kapasite raporunun yenilenmesi, yıllık tüketim kapasitesinde değişiklik yapılması, mevcut olan veya yeni ilave edilen girdi ürünler vb. durumlarda daha önce düzenlenen muafiyet yazılarının Bakanlığımızca iptali sağlanmadan yeni muafiyet yazısı düzenlenmeyecektir.

ç) Sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçilere yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde düzenlenecek üretim girdisi muafiyet yazılarındaki mükerrerliğe engel olunması açısından gerekli tedbirler alınır.

 1. Sanayici bir veya birden fazla tedarikçi ile çalışıyorsa sanayici veya sanayici adına tedarik yapan firmalara tanımlanan kota miktarlarının toplamı her bir girdi ürün için kapasite raporundaki miktarı geçemez.
 2. Tedarikçi birden fazla sanayici adına ithalat gerçekleştiriyorsa her bir sanayici adına en fazla bir muafiyet yazısı düzenlenir.

(2) Başvuru yapıldığı tarihte geçerli olan Kapasite Raporunun geçerlilik süresine bakılmaksızın muafiyet yazısı 31 Aralık 2018 „e kadar geçerli olacak şekilde düzenlenir.

Firmaya Yapılacak Bildirimler

Madde 4 – a) Belirtilen şartların sağlanmaması durumunda, üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenmeyip firmaya, gerekçesi belirtilerek yazılı bilgi verilir.

 1. b) Firmanın beyan ettiği elektronik posta adresine, başvurunun olumlu ya da olumsuz sonuçlandığına ilişkin bilgilendirme yapılır.

Bakanlığa Yapılacak Bildirimler

Madde 5 – (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;

 1. Anılan Tebliğin 6. maddesi kapsamında düzenlenen üretim girdisi muafiyet yazılarına ilişkin Ek-2’de belirtilen tablo doldurularak,
 2. Anılan Tebliğin 6. maddesi kapsamında olumsuz değerlendirilen üretim girdisi muafiyet başvurularına ilişkin Ek-3’de belirtilen tablo doldurularak bir sonraki ayın ilk on günü içinde, Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne iletilir.
 • Madde 3 ün birinci fıkrasının c) bendinde belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili talep Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne iletilir.
 • Bu Genelge doğrultusunda il müdürlüklerince sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçilere düzenlenen üretim girdisi muafiyet yazısının bir örneği; onay sürecinin hızlandırılması, olası yanlışların önlenmesi ve firmaların mağduriyet yaşamaması için il müdürü imzasını müteakiben [email protected] elektronik posta adresine iletilir.

Firmanın Sorumluluğu

Madde 6 – (1) Bu genelge kapsamında, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçiye düzenlenen üretim girdisi muafiyet yazıları, bu firmaların 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yaptırımlar

Madde 7 — (1) TAREKS’e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçiye 30 (Otuz) günlük bir süre boyunca üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenmez.

Yürürlük

Madde 8 – (1) Bu Genelge 02.07.2018 tarihinde yürürlüğe girer.