Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)

Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarının, çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarını kapsar.

(2) (Değişik:RG-4/8/2017- 30144)  Bu Tebliğ;

  1. a) Ek-1’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki ürün bilgi gereklilikleri hariç olmak üzere, içme suyu devirdaim pompalarını,
  2. b) Ek-1’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki ürün bilgi gereklilikleri hariç olmak üzere, 1/8/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünlere entegre devirdaim pompalarının değişim amaçlı yedeği olarak 1/1/2020 tarihine kadar piyasaya arz edilecek ürünlere entegre devirdaim pompalarını, kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-4/8/2017- 30144)

(1) Bu Tebliğ; 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-4/8/2017- 30144)

(1) Bu Tebliğde geçen;

  1. a) AB: Avrupa Birliğini,
  2. b) Bağımsız devirdaim pompası: Üründen bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmış olan devirdaim pompasını,
  3. c) Devirdaim pompası: Pompa muhafazası olsun ya da olmasın, 1 W ile 2.500 W arasında nominal hidrolik güç çıkışı olan, ısıtma sistemlerinde veya soğutma sistemlerinin ikincil devrelerinde kullanmak için tasarlanmış olan çarklı pompayı,

ç) İçme suyu devirdaim pompası: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte tanımlandığı şekilde içme suyunun aktarılmasında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan devirdaim pompasını,

  1. d) Pompa muhafazası: Isıtma sistemindeki ya da soğutma dağıtım sisteminin ikincil devrelerindeki boru hattına bağlanılması amacıyla tasarlanmış çarklı bir pompanın parçasını,
  2. e) Salmastrasız devirdaim pompası: Rotorun doğrudan çarka bağlı olduğu ve rotorun pompalanacak ortama daldırıldığı bir devirdaim pompasını,
  3. f) Ürün: Isı üreten ve/veya aktaran cihazı,
  4. g) Ürüne entegre devirdaim pompası: Bir ürünün parçası olarak çalışmak üzere tasarlanan ve;

1) Pompa muhafazası, bir ürünün içerisine monte edilecek biçimde ve bu ürünün içerisinde kullanılacak şekilde tasarlanmış,

2) Devirdaim pompası, ürün tarafından hız kontrollü olacak şekilde tasarlanmış,

3) Bağımsız çalışmaya uygun olmayan güvenlik özellikleri için tasarlanmış (ISO IP sınıfları),

4) Devirdaim pompası, ürün onayının veya ürünün CE işaretinin bir parçası olarak tanımlanmış,

tasarım detaylarından en azından birisini taşıyan devirdaim pompasını,

ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 5 – (1) Devirdaim pompalarına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-I’de belirtilmiştir.

(2) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uyum, Ek-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen gerekliliklere göre ölçülecektir.

(3) Devirdaim pompalarının enerji verimliliği endeksi için hesaplama yöntemi, Ek-II’nin 2 nci maddesinde belirtilmiştir.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi, aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolüne veya aynı Yönetmeliğin Ek-V’inde belirtilen uygunluk değerlendirmesine ilişkin yönetim sistemine göre yapılır.

Piyasa gözetiminde doğrulama süreci

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin Ek-I’indeki gereklilikler için, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimi yapılırken, bu Tebliğin Ek-III’ünde açıklanan doğrulama süreci uygulanır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yürürlüğe girdiğinde, piyasada bulunan en verimli devirdaim pompaları için karşılaştırma değeri, EEI ≤ 0,20’dir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 8/A – (Ek:RG-4/8/2017- 30144)

 (1) Bu Tebliğ, 22/7/2009 tarihli ve AB/641/2009 sayılı Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompalarının Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-25/12/2012-28508) 1/1/2014’ten itibaren, termal güneş enerjisi sistemlerinin ve ısı pompalarının birincil devreleri için özel olarak tasarlananlar hariç, salmastrasız bağımsız devirdaim pompalarının Ek-I’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olması zorunludur.

(2) (Değişik:RG-31/12/2017-30287)  Salmastrasız bağımsız devirdaim pompalarının 1/2/2016 tarihinden itibaren, ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarının ise 21/4/2018 tarihinden itibaren Ek-I’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olması gerekir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
23/9/201128063
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.25/12/201228508
2.8/1/201529230
3.29/7/201529429
4.31/12/201529579
5.4/8/201730144
6.31/12/201730287

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız.