“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Üretim Girdisi Muafiyet Genelgesi (2018-E.1)

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Üretim Girdisi Muafiyet Genelgesi (2018-E.1)

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 97979254 – 591

Konu : Mevzuatın Uygulanması Hakkında

GENELGE ( 2018         – E. 1 )

30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) 6. maddesinin 2. fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.” hükmü kapsamında düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyet yazısına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla bu Genelge hazırlanmıştır.

Firma Başvurusu

Madde 1 – (1) Üretim Girdisi Muafiyet yazısı için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi; Bakanlığımız web sitesinde “E-Hizmetler” bölümünde yer alan “Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formu”nu doldurarak başvuruda bulunur.

 • Başvuruda bulunan, eğer sanayici adına ithalatı yapan tedarikçi ise, sanayicinin imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yetkilendirildiğine dair belgeyi, Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formu’nda yer alan “vekalet” kısmına yükler.
 • Firma, farklı nihai ürünlerde aynı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’na sahip girdi ürün kullanacak ise her bir nihai ürün için, kapasite raporunun Tablo-4 (Yıllık Tüketim Kapasitesi)’ünde belirtilen girdi ürün tüketim miktarını, toplam miktarı aşmayacak şekilde paylaştırarak başvuruda bulunur.
 • Firma, nihai üründe birden fazla GTİP’e sahip aynı girdi ürün kullanacak ise girdi ürüne ait her bir GTİP için, kapasite raporunun Tablo-4’ünde belirtilen girdi ürün tüketim miktarını, toplam miktarı aşmayacak şekilde paylaştırarak başvuruda bulunur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’nin Kontrolü Madde 2 – (1) Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde (EBYS) belgeleştirilen Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler doğrultusunda;

 1. Başvurunun, Sanayi Sicil Belgesi’nin düzenlendiği İl Müdürlüğü’ne yapılıp yapılmadığı,
 2. Firmaya ait kapasite raporunun, muafiyet yazısının düzenlendiği tarihte geçerli olup olmadığı,
 3. Nihai üründe kullanılacak ithalata konu girdi ürüne ait GTİP’in, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) Ek-2 “Denetime Tabi Ürünler Listesi”nde yer alıp almadığı,

ç)Nihai ürünün, Sanayi Sicil Belgesi ve kapasite raporunun Tablo-2 (Yıllık Üretim Kapasitesi)’ sinde yer alıp almadığı,

 1. Sanayi Sicil Belgesi’nde ve kapasite raporunun Tablo-2 (Yıllık Üretim Kapasitesi)’ sinde yer alan nihai üründe kullanılacak ithalata konu girdi ürünün, kapasite raporunun Tablo- 3 ( Kapasite Hesabı)’üne ürün cinsi ve miktar olarak uygunluğu,
 2. Muafiyete konu girdi ürün miktarlarının, kapasite raporunun Tablo-4’ünde belirtilen tüketim miktarlarını aşıp aşmadığı,

İl Müdürlükleri’nce kontrol edilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesi veya Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilememesi durumunda, firma tarafından söz konusu bilgilerin yeniden düzenlenmesine müteakip işlemler yürütülür.

Muafiyet Yazısının Düzenlenmesi

Madde 3 – (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’nce;

 1. Firmanın başvuruda belirtilen şartları sağlaması durumunda, ilgili firmaya hitaben muafiyet istenen ürünlere yönelik yıllık azami muafiyet miktarları (kapasite raporunda belirtilen miktar) belirtilerek yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde Ek-1’de örneği bulunan üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenir.
 2. (a) bendinde belirtilen muafiyet yazısı, farklı nihai ürünlerde aynı GTİP’e sahip girdi ürün kullanılması durumunda her bir nihai ürün için, nihai üründe birden fazla GTİP’e sahip aynı girdi ürün kullanılması durumunda ise girdi ürüne ait her bir GTİP için düzenlenir.
 3. Kapasite raporunun yenilenmesi, yıllık tüketim kapasitesinde değişiklik yapılması, mevcut olan veya yeni ilave edilen girdi ürünler vb. durumlarda daha önce düzenlenen muafiyet yazılarının Bakanlığımızca iptali sağlanmadan yeni muafiyet yazısı düzenlenmeyecektir.

ç)Sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi firmaya yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde düzenlenecek üretim girdisi muafiyet yazılarındaki mükerrerliğe engel olunması açısından gerekli tedbirler alınır.

(2) Başvuru yapıldığı tarihte geçerli olan Kapasite Raporunun geçerlilik süresine bakılmaksızın muafiyet yazısı 31 Aralık 2018 „e kadar geçerli olacak şekilde düzenlenir.

Firmaya Yapılacak Bildirimler

Madde 4 – (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’nce;

 1. Belirtilen şartların sağlanmaması durumunda, üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenmeyip firmaya, gerekçesi belirtilerek yazılı bilgi verilir.
 2. Firmanın beyan ettiği elektronik posta adresine, başvurunun olumlu ya da olumsuz sonuçlandığına ilişkin bilgilendirme yapılır.

Bakanlığa Yapılacak Bildirimler

Madde 5 – (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;

 1. Anılan Tebliğin 6. maddesi kapsamında düzenlenen üretim girdisi muafiyet yazılarına ilişkin Ek-2’de belirtilen tablo,
 2. Anılan Tebliğin 6. maddesi kapsamında olumsuz değerlendirilen üretim girdisi muafiyet başvurularına ilişkin Ek-3’de belirtilen tablo,

doldurularak bir sonraki ayın ilk on günü içinde, Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne iletilir.

(2) Madde 3 ün birinci fıkrasının c) bendinde belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili talep Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne iletilir.

Firmanın Sorumluluğu

Madde 6 – (1) Bu genelge kapsamında, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçiye düzenlenen üretim girdisi muafiyet yazıları, bu firmaların 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yürürlük

Madde 7 – (1) Bu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 04.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Üretim girdisi muafiyet yazılarına ilişkin yapılacak işlemlerin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Uğur BÜYÜKHATİPOGLU
Bakan a.

Genel Müdür

Ek:

 1. Üretim Girdisi Muafiyet Yazısı Örneği
 2. Olumlu Değerlendirilen Başvuru Tablosu
 3. Olumsuz Değerlendirilen Başvuru Tablosu

DAĞITIM:

81 İl Müdürlüğü

Üretim Girdisi Muafiyet Yazısı Örneği

T.C.

……………………………….. VALİLİĞİ

(Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü)

Tarih

Sayı:

Konu:

(Firmanın Unvanı ve Açık Adresi)

İthalatı yapılmak üzere …. Vergi Numaralı firmanız tarafından…….. tarihli ve…… sayılı

dilekçenizde beyan edilen ve bilgileri aşağıda yer alan ürün/ürünler, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) 6. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, sanayicinin ürettiği ürünlerin bünyesine girdi olarak kullanılmak üzere ithal edileceğinden ithalatında bir sakınca bulunmamaktadır. Bu muafiyet 31/12/2018 tarihine kadar geçerlidir.

Ancak bu muafiyet, ürünün 4703 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi gereklerini ortadan kaldırmaz.

Gereğini rica ederim.

Nihai Ürün AdıGirdi

Ürün

GTİP’i

Girdi Ürün GTİP’i

Kapsamındaki Ürün Adı

Kota

Miktarı

Kapasite

Raporundaki

Miktar

2018/9 SAYILI ÜGD TEBLİĞİ 6. MADDESİNİN 2. FIKRASI KAPSAMINDA……………………………………………………………………………………………… AYINDA

ÜRETİM GİRDİSİ MUAFİYETİ VERİLEN BAŞVURULAR

……….. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Muafiyet Yazısının Tarihi ve SayısıSANAYİCİVARSA SANAYİCİ ADINA İTHALAT YAPAN TEDARİKÇİNİHAİ ÜRÜNÜN ADIGİRDİ OLARAK KULLANILACAK ÜRÜNKOTA

MİKTARI

KAPASİTE

RAPORUNDAKİ

MİKTAR

UNVANIVERGİ

NO

ADRESİUNVANIVERGİ

NO

ADRESİGTİP’İADI

2018/9 SAYILI ÜGD TEBLİĞİ 6. MADDESİNİN 2. FIKRASI KAPSAMINDA………………………………………………………………………………………………………… AYINDA OLUMSUZ

DEĞERLENDİRİLEN ÜRETİM GİRDİSİ MUAFİYETİ BAŞVURULARI

………….. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

S/NSANAYİCİVARSA SANAYİCİ ADINA İTHALAT YAPAN TEDARİKÇİNİHAİ

ÜRÜNÜN

ADI

GİRDİ OLARAK KULLANILACAK ÜRÜNOLUMSUZLUK

NEDENİ

UNVANIVERGİ

NO

ADRESİUNVANIVERGİ

NO

ADRESİGTİP’İADI