Elektrikli Süpürgeler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/6)

Elektrikli Süpürgeler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/6)

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, elektrikli süpürgelerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; hibrit elektrikli süpürgeler dahil olmak üzere elektrik şebekesinden beslenen elektrikli süpürgeleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

 1. a) Islak, ıslak ve kuru, batarya ile çalışan, robot, endüstriyel veya merkezi sistem elektrikli süpürgeleri,
 2. b) Zemin cilalayıcılarını,
 3. c) Dış mekan süpürgelerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,
 2. b) Elektrikli Süpürgeler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Avrupa Birliğinin EU/666/2013 sayılı Tüzüğüne paralel olarak, hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

 1. a) Batarya ile çalışan elektrikli süpürge: Sadece batarya ile çalışan elektrikli süpürgeyi,
 2. b) Batarya ile çalışan tahrikli ağızlık: Kirin toplanmasına yardımcı olması için kullanılan, batarya ile çalışan bir uyarma düzeniyle donatılmış süpürme başlığını,
 3. c) Batarya ile çalışan tam boy elektrikli süpürge: Tam olarak şarj olduğunda tekrar şarj etmeden 15 m2büyüklüğünde bir alanı zeminin her kısmını çiftli hareket ile temizleyebilecek batarya ile çalışan elektrikli süpürgeyi,

ç) Dış mekan süpürgesi: Dış mekan kullanımı için tasarlanmış, ünite içinde üretilen alçak basınçla oluşan bir hava akımı yoluyla çimenleri ve yaprak gibi atıkları bir toplayıcı içine toplamak üzere dış mekanda kullanım için tasarlanmış, aynı zamanda bir biçme cihazı barındırabilen ve üfleyici olarak da çalışabilen cihazı,

 1. d) Elektrikli süpürge: Ünite içinde oluşturulan bir alçak basınçla meydana gelen hava akımını kullanarak temizlenecek olan yüzeyden kir kaldıran bir cihazı,
 2. e) Endüstriyel elektrikli süpürge: Bir üretim sürecinin parçası olacak şekilde tasarlanmış, tehlikeli maddeleri ve bina, dökümhane, madencilik veya gıda endüstrisinde ağır tozları ortadan kaldırmak için tasarlanmış, süpürme başlığı genişliği 0,50 metre üzerinde olan bir endüstriyel makine veya alet parçası ve/veya bir ticari elektrikli süpürgeyi,
 3. f) Eşdeğer elektrikli süpürge: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş ancak, diğer bir model elektrikli süpürge ile aynı giriş gücü, yıllık enerji tüketimi, halı ve sert zeminden toz toplama, toz yayma ve havayla yayılan akustik gürültü emisyonuna sahip elektrikli süpürgeyi,
 4. g) Ev tipi elektrikli süpürge: Ev veya evsel kullanım için amaçlanmış, uygunluk beyanı üreticisi tarafından 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmeliğe (2006/95/AT) uygun olarak beyan edilmiş elektrikli süpürgeyi,

ğ) Genel amaçlı elektrikli süpürge: Hem halıları hem de sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış bir sabit ya da en azından bir sökülebilir ağızlığa sahip ya da özel olarak halıları temizlemek için tasarlanmış en az bir sökülebilir ağızlık ve sert zeminleri temizlemek için en az bir sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,

 1. h) Halı elektrikli süpürgesi: Özellikle halıları temizlemek için tasarlanmış sabit bir ağızlıkla sunulan veya özellikle halıları temizlemek için tasarlanmış bir veya daha fazla sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,

ı) Hibrit elektrikli süpürge: Hem şebeke elektriğiyle hem de batarya ile çalıştırılabilen elektrikli süpürgeyi,

 1. i) Islak elektrikli süpürge: Genellikle püskürtmeli elektrikli süpürgeler olarak bilinen tipleri de dahil olmak üzere, temizlenecek yüzeye su bazlı deterjan veya buhar uygulayarak ünite içinde oluşturulan alçak basıncın neden olduğu hava akımı yoluyla kuru ve/veya ıslak malzemeyi (kir) yüzeyden kaldıran elektrikli süpürgeyi,
 2. j) Islak ve kuru elektrikli süpürge: Bir kuru elektrikli süpürge işlevselliği ile birlikte 2,5 litreden fazla hacimdeki sıvıyı süpürmek üzere tasarlanmış elektrikli süpürgeyi,
 3. k) Kuru elektrikli süpürge: Batarya ile çalışan tahrikli ağızlık ile donatılmış tipler dahil olmak üzere, temelde kuru olan kiri (toz, fiber, iplikler) süpürmek üzere tasarlanmış elektrikli süpürgeyi,
 4. l) Merkezi elektrikli süpürge: Sabit (hareket ettirilemeyen) bir alçak basınç kaynak noktası olan ve bina içinde sabit noktalarda hortum bağlantıları bulunan elektrikli süpürgeyi,
 5. m) Robot elektrikli süpürge: Bir mobil kısım ve yanaşma istasyonu ve/veya çalışmasına yardımcı olacak başka aksesuarlardan oluşan, tanımlanan bir sınır içinde insan müdahalesi olmadan çalışma becerisine sahip olan bataryalı elektrikli süpürgeyi,
 6. n) Sert zemin elektrikli süpürgesi: Özellikle sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış sabit bir ağızlıkla sunulan veya sadece sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış bir veya daha fazla sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,
 7. o) Su filtreli elektrikli süpürge: Ana filtre ortamı olarak 0,5 litreden fazla su kullanan, böylece emilen havanın suyun içinden geçmeye zorlanması ile süpüren, kuru malzeme içinden geçerken tutulan kuru elektrikli süpürgeyi,

ö) Ticari elektrikli süpürge: Profesyonel temizlik amacı ile kullanılan ve ofis, dükkan, hastane ve otel ortamlarında temizlik personeli veya sözleşmeli temizlikçiler tarafından kullanılması amaçlanan ve böyle olduğu 03/03/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT) ait uygunluk beyanı dahilinde üretici tarafından beyan edilen elektrikli süpürgeyi,

 1. p) Zemin cilalayıcı: Belirli zemin tiplerini korumak, düzleştirmek ve/veya parlatmak için tasarlanmış, genellikle cihaz tarafından zemin üzerine bir cilalama maddesi sürülmesi yöntemi ile çalıştırılan ve yaygın olarak elektrik süpürgesi yan işlevi ile de donatılmış olan elektrikli cihazı, ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren elektrikli süpürgelere ait çevreye duyarlı tasarım gerekleri Ek-I’in 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilmiştir.

Uygunluk işareti

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-IV’te açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya Ek-V’te açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre uygunluk değerlendirme amacıyla teknik dosyada, Ek-II’de belirtilen hesaplamaların sonuçlarının bir kopyası bulunur.

(3) Belli bir elektrikli süpürge modelinin teknik dosyasında yer alan bilgiler tasarım esas alınarak yapılan hesaplamadan veya başka eşdeğer elektrikli süpürgelerinden tahmin yoluyla veya her iki yöntem de kullanılarak elde edilmiş ise teknik dosyada bu hesaplama ve/veya tahminlerin ayrıntıları ve imalatçının yapılan hesaplamaların doğruluğunu kontrol etmek için yaptığı testlerin ayrıntıları bulunur. Bu tür durumlarda, teknik dosyada ayrıca, teknik dosyada bulunan bilgilerin esasını teşkil eden diğer bütün elektrikli süpürgelerin bir listesi de yer alır.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Ek-I’de yer alan şartlara yönelik piyasa gözetimi ve denetimi, Ek-III’te belirtilen doğrulama prosedürüne uygun olarak yapılır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 9 – (1) Piyasada mevcut en yüksek performanslı elektrikli süpürgelere ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-IV’te verilmiştir.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek-I’in 1 inci maddesinin (a) fıkrasında ve 2 nci maddesinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gereklerinin yayımlandığı tarihten itibaren 1/9/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur.

(2) Ek-I’in 1 inci maddesinin (b) fıkrasında ve 2 nci maddesinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gerekleri 1/9/2017 tarihinden itibaren uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.