Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2013/2)

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2013/2)

EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/2)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ev tipi kullanım amacı dışında satılanlar da dahil olmak üzere, şebeke enerjisi ile ve gaz ile çalışan ev tipi çamaşır kurutma makinelerini ve ankastre ev tipi çamaşır kurutma makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

 1. a) Ev tipi kombine yıkayıcı-kurutucuları,
 2. b) Ev tipi santrifüjlü ayrıştırıcı kurutucuları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,
 2. b) Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair (EC) 932/2012 sayılı Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;

 1. a) Açık bırakılma modu: Nihai kullanıcının boşaltma işlemi hariç herhangi bir müdahalesi olmaksızın, programın bitimini müteakip süresiz devam eden en düşük güç tüketimi modunu,
 2. b) Ankastre ev tipi çamaşır kurutma makinesi: Dolaba, duvardaki boşluğa veya benzer bir konuma yerleştirilmesi amaçlanan ve mobilya ilavesi gerektiren ev tipi çamaşır kurutma makinesini,
 3. c) Anma kapasitesi: İmalatçının talimatları doğrultusunda yüklenmiş olmak kaydıyla, ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir program kapsamında muamele edebileceği belirli tipteki kuru tekstil ürünlerinin imalatçının kilogram cinsinden ve 0,5 kg artış aralığında tanımladığı azami yükünü,

ç) Döngü: Seçilen programın öngördüğü kurutma sürecinin tamamını,

 1. d) Eşdeğer ev tipi çamaşır kurutma makinesi: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş farklı bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesi ile kurutma esnasında aynı anma kapasitesine, teknik özelliklere ve performans özelliklerine, enerji tüketimine, yoğuşturucu (kondenser) verimliliğine, standart pamuklu programı süresine ve akustik gürültü emisyonuna sahip olan ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelini,
 2. e) Ev tipi kombine yıkama-kurutma makinesi: Hem santrifüj işlevini hem de genellikle ısıtmak ve çevirmek suretiyle tekstil ürünlerini kurutma işlevini yerine getiren ev tipi çamaşır makinesini,
 3. f) Ev tipi santrifüjlü kurutma: Merkezkaç hareketi veya dönmekte olan bir tambur yoluyla tekstil ürünlerini sudan arındıran ve suyu otomatik bir pompa ile boşaltan, ticari olarak “çamaşır kurutma makinası” olarak da bilinen ve esasen profesyonel olmayan amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanan cihazı,
 4. g) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi: İçinden sıcak hava geçen dönmekte olan bir tambur tarafından tekstil ürünlerini kurutan ve esasen profesyonel olmayan amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanan ev tipi çamaşır kurutma makinesini,

ğ) Hava tahliyeli çamaşır kurutma makinesi: Taze havayı içine alıp tekstil ürünlerinden geçirdikten sonra kalan nemi odaya veya dış mekana tahliye eden çamaşır kurutma makinesini,

 1. h) Kapalı (off) mod: Ev tipi çamaşır kurutma makinesi bir güç kaynağına bağlıyken, süresiz en düşük enerji tüketimini temin etmek üzere nihai kullanıcının kendisi için tasarlanmış olan ve ulaşılabilir durumdaki kumanda veya düğmeleri kullanarak normal kullanım koşullarında ve imalatçının talimatları doğrultusunda ev tipi çamaşır kurutma makinesini kapattığı modu; nihai kullanıcının ulaşabileceği kumanda veya düğmenin bulunmadığı durumlarda, ev tipi çamaşır kurutma makinesinin bekleme konumuna geçtikten sonra kendi kendine eriştiği modu,

ı) Kısmi yük: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir programa ait anma kapasitesinin yarısını,

 1. i) Otomatik çamaşır kurutma makinesi: İletkenlik veya sıcaklık ölçümü yoluyla yüke dair belirli bir nem oranı tespit edildiği takdirde kurutma işlemini durduran çamaşır kurutma makinesini,
 2. j) Otomatik olmayan çamaşır kurutma makinesi: Kurutma işlemini önceden tanımlanmış bir süre sonrasında durduran, genellikle zamanlayıcı ile kontrol edilen, fakat elle de kapatılabilen çamaşır kurutma makinesini,
 3. k) Program: Belirli tipteki tekstil ürünleri açısından kurutmaya uygunluğu imalatçı tarafından önceden belirlenmiş ve beyan edilmiş olan bir seri işlevi,
 4. l) Program süresi: Nihai kullanıcıdan kaynaklanan ertelemeler hariç olmak kaydıyla, programın başlaması ile bitişi arasında geçen süreyi,
 5. m) Standart pamuklu program: Pamuklu yükü % 60 başlangıç nem oranından % 0 kalan nem oranına kadar kurutan döngüyü,
 6. n) Yoğuşturucu (kondenser) verimliliği: Yoğuşturmalı (kondenserli) çamaşır kurutma makinesi tarafından yoğunlaştırılan nemin kütlesi ile döngünün sonunda yükten atılan nemin kütlesi arasındaki oranı,
 7. o) Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makinesi: Kurutma işlemi sırasında kullanılan havayı yoğunlaşma veya başka yollarla nemden arındırmak için bir cihaza sahip olan çamaşır kurutma makinesini,

ö) Yönetmelik: Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin çevreye duyarlı tasarım hakkında jenerik gerekler ek-1’in 1 inci maddesinde belirtilmiştir.

(2) Bu Tebliğ kapsamına giren ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin çevreye duyarlı tasarım hakkında özel gerekler ek-1’in 2 nci maddesinde belirtilmiştir.

(3) Yönetmeliğin ek I’inin birinci bölümünde yer alan diğer herhangi bir çevreye duyarlı tasarım parametresi için çevreye duyarlı tasarım gereğine uygunluk aranmaz.

Uygunluk işareti

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, anılan Yönetmeliğin ek IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya ek V’inde açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere yönelik teknik dosyada ek-2’de yeralan hesaplamaların birer örneğinin bulundurulması zorunludur.

(3) Belirli modeldeki bir ev tipi çamaşır kurutma makinesinin teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım üzerinden veya diğer bir ev tipi çamaşır kurutma makinesinden çıkarım yapılarak, ya da her iki şekilde de hesaplandığı durumlarda, sözkonusu hesaplamalar ve çıkarımların detayları, ya da her ikisi birden, yapılan hesaplamaların doğrulanmasına yönelik testlerinkilerle birlikte teknik dosyada bulundurulur. Bu bilgilerin içerisinde, aynı temellere dayanarak bilgi temin edilen diğer tüm eşdeğer ev tipi çamaşır kurutma makinesi modellerinin listesi de yer alır.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Ek-1’de yer alan gereklere uygunluğa dair piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken, ek-3’te belirtilen doğrulama prosedürü uygulanır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 9 – (1) Halen piyasada mevcut en yüksek performanslı ev tipi çamaşır kurutma makinelerine ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler ek-4’te verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin;

 1. a) Ek-1’in 1 inci maddesinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım hakkında jenerik gereklere uygunluk hükümleri 1/11/2014 tarihinde,
 2. b) Ek-1’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çevreye duyarlı tasarım hakkında özel gereklere uygunluk hükümleri 1/11/2015 tarihinde,
 3. c) Diğer hükümleri 1/11/2013 tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız