Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2013/6)

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2013/6)

EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ev tipi kullanım amacı dışında satılanlar da dahil olmak üzere, şebeke enerjisi ile ve gaz ile çalışan ev tipi çamaşır kurutma makinelerini ve ankastre ev tipi çamaşır kurutma makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

 1. a) Ev tipi kombine yıkayıcı-kurutucuları ve
 2. b) Ev tipi santrifüjlü kurutucuları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,
 2. b) Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Etiketlenmesine Dair (EC) 392/2012 sayılı Komisyon Regülasyonuna paralel olarak, hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

 1. a) Açık bırakılma modu: Nihai kullanıcının boşaltma işlemi hariç herhangi bir müdahalesi olmaksızın, programın bitimini müteakip süresiz devam eden en düşük güç tüketimi modunu,
 2. b) Ankastre ev tipi çamaşır kurutma makinesi: Dolaba, duvardaki boşluğa veya benzer bir konuma yerleştirilmesi amaçlanan ve mobilya ilavesi gerektiren ev tipi çamaşır kurutma makinesini,
 3. c) Anma kapasitesi: İmalatçının talimatları doğrultusunda yüklenmiş olmak kaydıyla, ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir program kapsamında muamele edebileceği belirli tipteki kuru tekstil ürünlerinin imalatçının kilogram cinsinden ve 0,5 kg artış aralığında tanımladığı azami yükünü,

ç) Döngü: Seçilen programın öngördüğü kurutma sürecinin tamamını,

 1. d) Eşdeğer ev tipi çamaşır kurutma makinesi: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş farklı bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesi ile kurutma esnasında aynı anma kapasitesine, teknik özelliklere ve performans özelliklerine, enerji tüketimine, yoğuşma (kondenser) verimliliğine, standart pamuklu programı süresine ve akustik gürültü emisyonuna sahip olan ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelini,
 2. e) Ev tipi kombine yıkama-kurutma makinesi: Hem santrifüj işlevini hem de genellikle ısıtmak ve çevirmek suretiyle tekstil ürünlerini kurutma işlevini yerine getiren ev tipi çamaşır makinesini,
 3. f) Ev tipi santrifüjlü kurutma: Merkezkaç hareketi veya dönmekte olan bir tambur yoluyla tekstil ürünlerini sudan arındıran ve suyu otomatik bir pompa ile boşaltan, ticari olarak “çamaşır kurutma makinesi” olarak da bilinen ve esasen profesyonel olmayan amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanan cihazı,
 4. g) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi: İçinden sıcak hava geçen dönmekte olan bir tambur tarafından tekstil ürünlerini kurutan ve esasen profesyonel olmayan amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanan ev tipi çamaşır kurutma makinesini,

ğ) Hava tahliyeli çamaşır kurutma makinesi: Taze havayı içine alıp tekstil ürünlerinden geçirdikten sonra kalan nemi odaya veya dış mekana tahliye eden çamaşır kurutma makinesini,

 1. h) Kapalı mod: Ev tipi çamaşır kurutma makinesi bir güç kaynağına bağlıyken, süresiz en düşük enerji tüketimini temin etmek üzere nihai kullanıcının kendisi için tasarlanmış olan ve ulaşılabilir durumdaki kumanda veya düğmeleri kullanarak normal kullanım koşullarında ve imalatçının talimatları doğrultusunda ev tipi çamaşır kurutma makinesini kapattığı modu; nihai kullanıcının ulaşabileceği kumanda veya düğmenin bulunmadığı durumlarda, ev tipi çamaşır kurutma makinesinin bekleme konumuna geçtikten sonra kendi kendine eriştiği modu,

ı) Kısmi yük: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir programa ait anma kapasitesinin yarısını,

 1. i) Nihai kullanıcı: Ev tipi çamaşır kurutma makinesini alan veya alması beklenen tüketiciyi,
 2. j) Otomatik çamaşır kurutma makinesi: Isının iletilmesi veya ısının hissedilmesi yoluyla yüke dair belirli bir nem oranı tespit edildiği taktirde kurutma işlemini durduran çamaşır kurutma makinesini,
 3. k) Otomatik olmayan ev tipi çamaşır kurutma makinesi: Kurutma işlemini önceden tanımlanmış bir süre sonrasında durduran, genellikle zamanlayıcı ile kontrol edilen, fakat elle de kapatılabilen çamaşır kurutma makinesini,
 4. l) Program: Belirli tipteki tekstil ürünleri açısından kurutmaya uygunluğu imalatçı tarafından önceden belirlenmiş ve beyan edilmiş olan bir seri işlevi,
 5. m) Program süresi: Nihai kullanıcıdan kaynaklanan ertelemeler hariç olmak kaydıyla, programın başlaması ile bitişi arasında geçen süreyi,
 6. n) Satış noktası: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,
 7. o) Standart pamuklu program: % 60 yüklüyken varolan başlangıç nem oranından % 60 yüklüyken varolan kalan nem oranına kadar pamuklu çamaşırı kurutan döngüyü,

ö) Yoğuşturucu (kondenser) verimliliği: Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makinesi tarafından yoğunlaştırılan nemin kütlesi ile döngünün sonunda yükten atılan nemin kütlesi arasındaki oranı,

 1. p) Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makinesi: Kurutma işlemi sırasında kullanılan havayı yoğunlaşma veya başka yollarla nemden arındırmak için bir cihaza sahip olan çamaşır kurutma makinesini, ifade eder.

Ürünü piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünleri piyasaya arz edenler;

 1. a) Her bir ev tipi çamaşır kurutma makinesinde bu Tebliğin Ek-I’inde belirtilen şekil ve içeriğe uygun basılı etiket bulunmasını sağlamak,
 2. b) Bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak,
 3. c) Talep halinde, bu Tebliğin Ek-III’ünde belirtilen teknik dosyayı Bakanlığa sunmak,

ç) Belirli bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesine yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu reklamda belirtmek,

 1. d) Belirli bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesine yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtmek, zorundadır.

(2) (Ek:RG-16/12/2015-29564)1/1/2016 tarihinden itibaren yeni bir model tanımlayıcısı ile piyasaya arz edilecek olan her ev tipi çamaşır kurutma makinesi modeli için satıcılara Ek-I’de belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelleri için de satıcılara temin edilebilir.

(3) (Ek:RG-16/12/2015-29564) 1/1/2016 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan her ev tipi çamaşır kurutma makinesi modeli için satıcılara Ek-II’de belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik ürün bilgi formu temin edilir. Bu form, diğer ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelleri için de satıcılara temin edilebir.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünlerin satıcıları;

 1. a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen piyasaya arz eden tarafından temin edilmiş etiketin satış noktasındaki her bir ev tipi çamaşır kurutma makinesinin dış ön yüzünde veya üstünde ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak,
 2. b)(Değişik:RG-16/12/2015-29564)Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği ve 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-IV’e uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında elektronik etiket ve ürün bilgi formunun temin edildiği durumlarda Ek-VIII’i uygulamak,
 3. c) Belirli bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesine yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu reklamda belirtmek,

ç) Belirli bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesine yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek, zorundadır.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen bilgiler, kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle, güvenilir, doğru ve yenilenebilir ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Beyan edilen enerji sınıfının, döngü başına enerji tüketiminin, uygun durumlarda yoğuşturucu (kondenser) verimliliği sınıfının, anma kapasitesinin, kapalı modda ve açık bırakılma modunda güç tüketiminin, açık bırakılma modunun süresinin, program süresinin ve havayla yayılan akustik gürültü emisyonunun piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken, bu Tebliğin Ek-V’inde yer alan prosedür uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 9 – (1) 20/8/2002 tarihli ve 24852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ, bu Tebliğin zorunlu olarak uygulamaya girdiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddeyle yürürlükten kaldırılan Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Tebliğlere uygunluk

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan ev tipi çamaşır kurutma makinelerinde bu Tebliğe uygunluk aranmaz.

(2) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce bu Tebliğe uygun olarak satış, kiralama ve taksitli satış amacıyla piyasaya arz edilmiş olan ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olduğu kabul edilir.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, ikinci ve üçüncü fıkralar saklı kalmak kaydıyla, 29/11/2013 tarihine kadar isteğe bağlı, 29/11/2013 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır.

(2) Bu Tebliğ, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri için, basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 29/11/2013 tarihine kadar isteğe bağlı, bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 1/3/2014’tür. 29/9/2013 tarihine kadar basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır.

(3) Bu Tebliğ, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri için, basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 29/11/2013 tarihine kadar isteğe bağlı, bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 29/11/2013’tür. 1/3/2014 tarihine kadar basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır.

(4) 29/11/2013 tarihine kadar, isteğe bağlı olarak bu Tebliği uygulamayanlar, bu tarihe kadar 9 uncu maddede belirtilen Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

 Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
15/5/201528648
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.16/12/201529564
2.  
3.