Ev Tipi Çamaşır Makineleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/18)

Ev Tipi Çamaşır Makineleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/18)

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/18)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi çamaşır makinelerinin piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ev tipi kullanım amacı dışında satılanlar ve ankastreler de dahil olmak üzere, şebeke enerjisi ile çalışan ev tipi çamaşır makineleri ile şebeke enerjisinin yanısıra pille de çalışabilen ev tipi çamaşır makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ; kurutucuyu da bünyesinde barındıran ev tipi kombine yıkama-kurutma makinelerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair EU/1015/2010 sayılı Tüzüğüne paralel olarak, hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Açık bırakılma (left-on) modu: Son kullanıcının boşaltma işlemi hariç herhangi bir müdahalesi olmaksızın, programın bitimini müteakip süresiz devam eden en düşük güç tüketimi modunu,

b) Ankastre ev tipi çamaşır makinesi: Dolaba, duvardaki boşluğa veya benzer bir konuma yerleştirilmesi amaçlanan ve mobilya ilavesi gerektiren ev tipi çamaşır makinesini,

c) Anma kapasitesi: İmalatçının talimatları doğrultusunda yüklenmiş olmak kaydıyla, ev tipi çamaşır makinesinin belirli bir program kapsamında muamele edebileceği belirli tipteki kuru tekstil ürünlerinin imalatçının kilogram cinsinden ve 0,5 kg aralığında tanımladığı azami yükünü,

ç) Döngü: Seçilen programın öngördüğü yıkama, durulama ve santrifüj sürecinin tamamını,

d) Eşdeğer çamaşır makinesi: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş farklı bir modeldeki ev tipi çamaşır makinesi ile yıkama ve kurutma esnasında aynı anma kapasitesine, teknik özelliklere ve performans özelliklerine, enerji ve su tüketimine ve akustik gürültü emisyonuna sahip olan ev tipi çamaşır makinesi modelini,

e) Ev tipi çamaşır makinesi: Tekstil ürünlerini su kullanarak yıkayan ve durulayan, aynı zamanda santrifüjle kurutma işlevi de bulunan ve esasen profesyonel olmayan amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanan otomatik çamaşır makinesini,

f) Ev tipi kombine yıkama-kurutma makinesi: Hem santrifüj işlevini hem de genellikle ısıtmak ve çevirmek suretiyle tekstil ürünlerini kurutma işlevini yerine getiren ev tipi çamaşır makinesini,

g) Kalan nem oranı: Santrifüj aşamasının sonunda, çamaşırda bulunan nem miktarını,

ğ) Kapalı (off) mod: Ev tipi çamaşır makinesi bir güç kaynağına bağlıyken, süresiz en düşük enerji tüketimini temin etmek üzere, son kullanıcının kendisi için tasarlanmış olan ve ulaşılabilir durumdaki kumanda veya düğmeleri kullanarak normal kullanım koşullarında ve imalatçının talimatları doğrultusunda ev tipi çamaşır makinesini kapattığı modu; son kullanıcının ulaşabileceği kumanda veya düğmenin bulunmadığı durumlarda, ev tipi çamaşır makinesinin bekleme konumuna geçtikten sonra kendi kendine eriştiği modu,

h) Kısmi yük: Ev tipi çamaşır makinesinin belirli bir programa ait anma kapasitesinin yarısını,

ı) Otomatik çamaşır makinesi: Program süresince herhangi bir aşamada kullanıcı müdahalesine gerek olmaksızın yüke yönelik muameleyi tamamen kendisi gerçekleştiren çamaşır makinesini,

i) Program: Belirli tipteki tekstil ürünleri açısından uygunluğu imalatçı tarafından önceden belirlenmiş ve beyan edilmiş olan bir seri işlevi,

j) Program süresi: Son kullanıcıdan kaynaklanan ertelemeler hariç olmak kaydıyla, programın başlaması ile bitişi arasında geçen süreyi, ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ev tipi çamaşır makinelerine ait jenerik çevreye duyarlı tasarım gerekleri Ek-I’in 1 inci maddesinde, özel çevreye duyarlı tasarım gerekleri ise Ek-I’in 2 nci maddesinde belirtilmiştir.

Uygunluk işareti

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, bu Tebliğ kapsamı ürünler açısından anılan Yönetmeliğin Ek-IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemine veya Ek-V’inde açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamı ürünlere yönelik teknik dosyada bu Tebliğin Ek-II’sinde yer alan hesaplamaların birer örneği bulunacaktır.

(3) Belli bir ev tipi çamaşır makinesi modelinin teknik dosyasında yer alan bilgiler tasarım esas alınarak yapılan hesaplamadan veya başka eşdeğer ev tipi çamaşır makinelerinden değerlendirme yoluyla veya her iki yöntem de kullanılarak elde edilmiş ise, teknik dosyada ayrıca, bu hesaplama ve/veya değerlendirmelerin ayrıntıları ve imalatçının yapılan hesaplamaların doğruluğunu kontrol etmek için yaptığı testlerin ayrıntıları bulunacaktır. Bu tür durumlarda, teknik dosyada ayrıca, teknik dosyada bulunan bilgilerin esasını teşkil eden diğer bütün eşdeğer ev tipi çamaşır makinesi modellerinin bir listesi de bulunacaktır.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin Ek-I’inde yer alan şartlara yönelik piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilirken, bu Tebliğin Ek-III’ünde belirtilen doğrulama prosedürü uygulanır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 9 – (1) Halen piyasada mevcut en yüksek performanslı ev tipi çamaşır makinelerine ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler bu Tebliğin Ek-IV’ünde verilmiştir.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları saklı kalmak kaydıyla, 1/12/2011 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır.

(2) Bu Tebliğin Ek-I’inin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen çevreye duyarlı tasarım hakkında jenerik gerekler 1/12/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır.

(3) Bu Tebliğin Ek-I’inin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çevreye duyarlı tasarım hakkında jenerik gerekler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır.

(4) Bu Tebliğin Ek-I’inin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen çevreye duyarlı tasarım hakkında jenerik gerekler 1/12/2013 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır.

(5) Bu Tebliğin Ek-I’inin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çevreye duyarlı tasarım hakkında özel gerekler 1/12/2013 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.