Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)

Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/6)(1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi çamaşır makinelerinin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ev tipi kullanım amacı dışında satılanlar ve ankastreler de dahil olmak üzere, şebeke enerjisi ile çalışan ev tipi çamaşır makineleri ve şebeke enerjisinin yanı sıra pille de çalışabilen ev tipi çamaşır makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ; kurutucuyu da bünyesinde barındıran ev tipi kombine yıkama-kurutma makinelerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,
 2. b) Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Etiketlenmesine Dair EU/1061/2010 sayılı Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

 1. a) Açık bırakılma modu: Son kullanıcının boşaltma işlemi hariç herhangi bir müdahalesi olmaksızın, programın bitimini müteakip süresiz devam eden en düşük güç tüketimi modunu,
 2. b) Ankastre ev tipi çamaşır makinesi: Dolaba, duvardaki boşluğa veya benzer bir konuma yerleştirilmesi amaçlanan ve mobilya ilavesi gerektiren ev tipi çamaşır makinesini,
 3. c) Anma kapasitesi: İmalatçının talimatları doğrultusunda yüklenmiş olmak kaydıyla, ev tipi çamaşır makinesinin belirli bir program kapsamında muamele edebileceği belirli tipteki kuru tekstil ürünlerinin imalatçının kilogram cinsinden ve 0,5 kg aralığında tanımladığı azami yükünü,

ç) Döngü: Seçilen programın öngördüğü yıkama, durulama ve santrifüj sürecinin tamamını,

 1. d) Eşdeğer çamaşır makinesi: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş farklı bir modeldeki ev tipi çamaşır makinesi ile yıkama ve kurutma esnasında aynı anmakapasiteye, teknik özelliklere ve performans özelliklerine, enerji ve su tüketimine ve akustik gürültü emisyonuna sahip olan ev tipi çamaşır makinesi modelini,
 2. e) Ev tipi çamaşır makinesi: Tekstil ürünlerini su kullanarak yıkayan ve durulayan, aynı zamanda santrifüjle kurutma işlevi de bulunan ve esasen profosyonel olmayan amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanan otomatik çamaşır makinesini,
 3. f) Ev tipi kombine yıkama-kurutma makinesi: Hem santrifüj işlevini hem de genellikle ısıtmak ve çevirmek suretiyle tekstil ürünlerini kurutma işlevini yerine getiren ev tipi çamaşır makinesini,
 4. g) Kalan nem oranı: Santrifüj aşamasının sonunda, çamaşırda bulunan nem miktarını,

ğ) Kapalı mod: Ev tipi çamaşır makinesi bir güç kaynağına bağlıyken, süresiz en düşük enerji tüketimini temin etmek üzere son kullanıcının kendisi için tasarlanmış olan ve ulaşılabilir durumdaki kumanda veya düğmeleri kullanarak normal kullanım koşullarında ve imalatçının talimatları doğrultusunda ev tipi çamaşır makinesini kapattığı modu; son kullanıcının ulaşabileceği kumanda veya düğmenin bulunmadığı durumlarda, ev tipi çamaşır makinesinin kendisini sabit güç tüketimine döndürdükten sonraki modu,

 1. h) Kısmi yük: Ev tipi çamaşır makinesinin belirli bir programa ait anma kapasitesinin yarısını,

ı) Otomatik çamaşır makinesi: Program süresince herhangi bir aşamada kullanıcı müdahalesine gerek olmaksızın yüke yönelik muameleyi tamamen kendisi gerçekleştiren çamaşır makinesini,

 1. i) Program: Belirli tipteki tekstil ürünleri açısından uygunluğu imalatçı tarafından önceden belirlenmiş ve beyan edilmiş olan bir seri işlevi,
 2. j) Program süresi: Son kullanıcıdan kaynaklanan ertelemeler hariç olmak kaydıyla, programın başlaması ile bitişi arasında geçen süreyi,
 3. k) Satış noktası: Ev tipi çamaşır makinesinin sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,
 4. l) Son kullanıcı: Ev tipi çamaşır makinesini alan veya alması beklenen tüketiciyi, ifade eder.

Ürünü piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri piyasaya arz edenler;

 1. a) Her bir ev tipi çamaşır makinesinde Ek-I’de belirtilen şekle ve bilgi içeriğine uygun basılı etiket bulunmasını sağlamak,
 2. b) Ek-II’de belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak,
 3. c) Talep halinde, Ek-III’te belirtilen teknik dosyayı Bakanlığa sunmak,

ç) Belirli bir modeldeki ev tipi çamaşır makinesine yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını sözkonusu reklamda belirtmek,

 1. d) Belirli bir modeldeki ev tipi çamaşır makinesine yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek zorundadırlar.

(2) (Ek fıkra:RG-16/12/2015-29564) 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni bir model tanımlayıcısı ile piyasaya arz edilecek olan her ev tipi çamaşır makinesi modeli için satıcılara Ek-I’de belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer ev tipi çamaşır makinesi modelleri için de satıcılara temin edilebilir.

(3) (Ek fıkra:RG-16/12/2015-29564) 1/1/2016 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan her ev tipi çamaşır makinesi modeli için satıcılara Ek-II’de belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik ürün bilgi formu temin edilir. Bu form, diğer ev tipi çamaşır makinesi modelleri için de satıcılara temin edilebilir.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin satıcıları;

 1. a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen piyasaya arz eden tarafından temin edilmiş etiketin satış noktasındaki her bir ev tipi çamaşır makinesinin dış ön yüzünde veya üstünde ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak,
 2. b)(Değişik:RG-16/12/2015-29564)Ev tipi çamaşır makinesinin, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği bir şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-IV’e uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında elektronik etiket ve ürün bilgi formunun temin edildiği durumlarda Ek-VIII’i uygulamak,
 3. c) Belirli bir tipteki ev tipi çamaşır makinesine yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu reklamda belirtmek,

ç) Belirli bir modeldeki ev tipi çamaşır makinesine yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek, zorundadırlar.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen bilgiler, kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle, güvenilir, doğru ve yenilenebilir ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Beyan edilen enerji sınıfının, yıllık enerji tüketiminin, santrifüjle kurutma verimliliği sınıfının, kapalı modda ve açık bırakılma modunda güç tüketiminin, açık bırakılma modunun süresinin, kalan nem oranının, santrifüj hızının ve havayla yayılan akustik gürültü emisyonunun piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilirken, Ek-V’te yer alan prosedür uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 20/8/2002 tarih ve 24852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM:2002/03 (95/12/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddeyle yürürlükten kaldırılan tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Tebliğlere uygunluk

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan ev tipi çamaşır makinelerinde bu Tebliğe uygunluk aranmaz.

(2) 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makineleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/18)’in ve bu Tebliğin hükümlerine uygun olarak bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce satış, kiralama ve taksitli satış amacıyla piyasaya arz edilmiş olan ev tipi çamaşır makinelerinin 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olduğu kabul edilir.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, ikinci ve üçüncü fıkralar saklı kalmak kaydıyla, 1/12/2012 tarihine kadar isteğe bağlı, 1/12/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır.

(2) Bu Tebliğ, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri için, basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 1/12/2012 tarihine kadar isteğe bağlı, bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 1/12/2013’tür. 1/12/2013 tarihine kadar basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır.

(3) Bu Tebliğ, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri için, basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 1/12/2012 tarihine kadar isteğe bağlı, bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 1/12/2013’tür. 1/12/2013 tarihine kadar basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır.

(4) 1/12/2012 tarihine kadar, isteğe bağlı olarak bu Tebliği uygulamayanlar, bu tarihe kadar 9 uncu maddede belirtilen Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
22/6/201228331
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.15/5/201328648
2.16/12/201529564
3.  

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız(1)        Ek VIII için tıklayınız.