Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/7)

Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/7)

EV TİPİ FIRINLAR, OCAKLAR VE ASPİRATÖRLER İLE İLGİLİ

ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR

TEBLİĞ (SGM-2015/7)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi fırınların, ev tipi ocakların ve ev tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; evde kullanım amacı dışında satılmış olsa dahi, ocakla birleştirilenler dahil ev tipi fırınları, ev tipi ocakları ve ev tipi elektrikli aspiratörleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

 1. a) Elektrik veya gaz harici enerji kaynaklarını kullanan cihazları,
 2. b) Mikrodalga işlevi sunan cihazları,
 3. c) Taşınabilir fırınları,

ç) Küçük fırınları,

 1. d) Isı muhafazalı fırınları,
 2. e) Temel ısıtma işlevi olarak buharla ısıtılan fırınları,
 3. f) Ocaklardaki kapalı gazlı fırınları,
 4. g) Dış ortam yemek pişirme cihazlarını,

ğ) Yalnızca üçüncü aileden gazlar olan propan ve bütan ile kullanılmak amacıyla tasarlanmış cihazları,

 1. h) Izgaraları, kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,
 2. b) Ev Tipi Fırınlar, Ev Tipi Ocaklar ve Ev Tipi Aspiratörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Avrupa Birliğinin (EU) 66/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak, hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

 1. a) Aspiratör: Kontrol ettiği bir motor ile çalışan, kirli havayı bir ev tipi ocağın üzerinden toplamak üzere tasarlanan veya buharı havalandırma kanalına çekmek için pişirme bölgesine, set üstü ocaklara ve benzer pişirme ürünlerine monte edilmek amacıyla ters çekiş sistemi bulunan cihazı,
 2. b) Bilgi veya durum göstergesi: Cihaz hakkında saatler dahil süreklilik arz edecek şekilde bilgi veren veya durum belirten işlevini,
 3. c) Bölme: Yiyeceğin hazırlanması sırasında sıcaklığın kontrol edilebildiği iç bölümü,

ç) Çalışma modu: Fırın veya ocağın kullanım anındaki durumunu,

 1. d) Çok sayıda bölmeli fırın: Her biri ayrı ayrı ısıtılan bir veya daha fazla bölmesi olan fırını,
 2. e) Döngü: Standart yükün, belirlenmiş şartlar altında fırının bölmesinde ısıtıldığı süreyi,
 3. f) Elektrikli ocak: Bir veya daha fazla pişirme bölgesini ve/veya kontrol birimi de olan pişirme alanlarını içeren ve elektrikle ısıtılan cihazı veya bir cihazın parçasını,
 4. g) En iyi verimlilik noktası (BEP): Vantilatörün azami sıvı dinamiği verimliliği (FDEhood) ile çalışma noktasını,

ğ) Eşdeğer model: Aynı üretici veya ithalatçı tarafından aynı teknik parametrelere sahip olarak farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş modeli,

 1. h) Fırın: Bir veya daha fazla bölmesi olan, elektrik ve/veya gaz ile çalışan, konvansiyonel veya fanlı mod kullanılarak yiyecek hazırlanan cihaz veya bir cihazın parçasını,

ı) Gazlı ocak: Bir veya daha fazla pişirme bölgesini ve/veya kontrol birimi de olan pişirme alanlarını içeren ve asgari 1,16 kW güçteki gaz yakıcılarla ısıtılan cihazı veya bir cihazın parçasını,

 1. i) Hazır bekleme modu: Cihazın ana güç kaynağına bağlı bir şekildeyken yeniden devreye girmek üzere belirsiz bir süre boyunca güç kaynağından enerji girişini beklediği ve sadece yeniden devreye girmeyi beklediğini ve/veya durum göstergesini belirttiği modu,
 2. j) Isı kaynağı: Fırın veya ocağın ısıtılması amacıyla kullanılan ana enerji çeşidini,
 3. k) Kapalı gaz yakıcılar: Pürüzsüz ve kesintisiz pişirme yüzeyi oluşturan ağır cam veya seramik muhafaza ile kaplı kapalı veya mühürlü gaz yakıcıları,
 4. l) Kapalı mod: Cihazın ana güç kaynağına bağlı olduğu, fakat herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumdur. Bu mod, aynı zamanda sadece 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108AT)’ne uygunluğu sağlayan işlevlerin yerine getirildiği durumu da kapsar.
 5. m) Karışık ocak: Bir veya daha fazla elektrikle ısıtılan pişirme bölgesi veya alanı ve bir veya daha fazla gazla ısıtılan pişirme bölgesi olan cihazı,
 6. n) Konvansiyonel mod: Fırının, ısıtılmış havanın fırının bölmesi içerisindeki dolaşımını sağlamak için sadece doğal konveksiyon kullanan işlev modunu,
 7. o) Küçük fırın: Her bölmesi 250 mm veya daha az en ve derinliğe, 120 mm veya daha az yüksekliğe sahip olan fırını,

ö) Mikrodalga ısıtma: Yiyeceği elektromanyetik enerji kullanarak ısıtmayı,

 1. p) Nihai kullanıcı: Bir ürünü alan veya alması beklenen tüketiciyi,
 2. r) Ocak: Bir fırın ve ocaktan oluşan ve gaz veya elektrikle çalışan cihazı,
 3. s) Ortalama aydınlatma (Emiddle): Aspiratörün ışıklandırma sistemi tarafından pişirme yüzeyi üzerinde sağlanan ve lux biriminde ölçülen ortalama aydınlatmasını,

ş) Pişirme alanı: Bir elektrikli ocağın, birden fazla sayıda aynı anda kullanılabilen pişirme kabının görünür bir şekilde işaretlenmemiş manyetik bir bölge tarafından ısıtılan bir bölümünü,

 1. t) Pişirme bölgesi: Bir ocağın, bir seferde sadece tek bir pişirme kabını ısıtan ve görünür şekilde işaretlenmiş olabilen en az 100 mm çapındaki bölümünü,
 2. u) Pişirme sırasında otomatik çalışma modu: Pişirme sırasında vantilatör hava akışının, örneğinin nem, sıcaklık gibi hususlarda, sensör veya sensörler aracılığıyla otomatik olarak kontrol edildiği durumu,

ü) Ev tipi ocak: Bir elektrikli ocağı, gazlı ocağı veya karışımını,

 1. v) Tam otomatik aspiratör: İçindeki hava akışı ve/veya diğer işlevlerin sensör veya sensörler ile otomatik olarak pişirme süresini de içerecek şekilde yirmi dört saat kontrol edildiği aspiratörü,
 2. y) Taşınabilir fırın: Ankastre olarak tasarlanmamış olmak kaydıyla, 18 kilogramdan az hacimdeki fırını,
 3. z) Fanlı mod: Isıtılmış havayı ankastre vantilatör aracılığıyla fırının bölmesi içerisinde dolaştıran modu,
 4. aa) Yeniden devreye girme işlevi: Çalışma modu da dahil diğer modların işler duruma gelmesini; uzaktan kumanda, iç sensörler, ana işlev de dahil ilave işlevleri başlatan kronometre gibi uzaktan kumanda düğmesi aracılığıyla kolaylaştıran işlevi, ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ev tipi fırınların, ev tipi ocakların ve ev tipi aspiratörlerin çevreye duyarlı tasarım gerekleri bu Tebliğin Ek-I’inde belirtilmiştir.

(2) Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluğun ölçümü ve hesaplanmasına dair hususlar bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilmiştir.

Uygunluk işareti

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, bu Tebliğ kapsamı ürünler açısından aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-IV’te açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya Ek-V’te açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamı ürünlere yönelik teknik dosyada Ek-II’de yer alan hesaplamaların birer örneği bulunur.

(3) Belirli model için teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım üzerinden veya eşdeğer cihazlardan çıkarım yapılarak, ya da her iki şekilde de hesaplandığı durumlarda, söz konusu hesaplamalar ve çıkarımların detayları, ya da her ikisi birden, yapılan hesaplamaların doğrulanmasına yönelik imalatçı tarafından uygulanan testlerle birlikte teknik dosyada bulunur.

(4) İmalatçı veya ithalatçının eşdeğer modelleri piyasaya arz ettiği durumlarda, imalatçı veya ithalatçı tarafından diğer tüm eşdeğer modellerin listesine de yer verilir.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Ek-I’de yer alan gereklere uygunluğa dair piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken, Ek-III’te belirtilen doğrulama prosedürü uygulanır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 9 – (1) Halen piyasada mevcut en yüksek performanslı cihazlara ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-IV’te verilmiştir.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek-I’de belirtilen enerji verimlilik endekslerine ve güç tüketimine dair yürürlük tarihleri saklı kalmak kaydıyla, ev tipi fırınların, ev tipi ocakların ve ev tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerinin 1/7/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.