Ev Tipi Fırınların ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/8)

Ev Tipi Fırınların ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/8)

EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi fırınların ve ev tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; evde kullanım amacı dışında satılmış olsa dahi, ocakla birleştirilenler dahil ev tipi fırınları ve ev tipi elektrikli aspiratörleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

 1. a) Elektrik veya gaz harici enerji kaynaklarını kullanan cihazları,
 2. b) Mikrodalga işlevi sunan cihazları,
 3. c) Küçük fırınları,

ç) Taşınabilir fırınları,

 1. d) Isı muhafazalı fırınları,
 2. e) Temel ısıtma işlevi olarak buharla ısıtılan fırınları,
 3. f) Yalnızca üçüncü aileden gazlar olan propan ve bütan ile kullanılmak amacıyla tasarlanmış cihazları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,
 2. b) Ev Tipi Fırınların ve Ev Tipi Aspiratörlerin Etiketlenmesine Dair Avrupa Birliğinin (EU) 65/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;

 1. a) Aspiratör: Kontrol ettiği bir motor ile çalışan, kirli havayı bir ocağın üzerinden toplamak üzere tasarlanan veya buharı havalandırma kanalına çekmek için pişirme bölgesine, ocaklara ve benzer pişirme ürünlerine monte edilmek amacıyla ters çekiş sistemi bulunan cihazı,
 2. b) Aydınlatma verimliliği (LEhood): Ev tipi aspiratörün ışıklandırma sisteminin ortalama aydınlatması ile lux/W cinsinden ifade edilen aydınlatma sistemi gücü arasındaki oranı,
 3. c) Bilgi veya durum göstergesi: Cihaz hakkında saatler dahil süreklilik arz edecek şekilde bilgi veren veya durum belirten işlevini,

ç) Bölme: Yiyeceğin hazırlanması sırasında ısının kontrol edilebildiği iç bölümü,

 1. d) Çalışma modu: Fırın veya ocağın kullanım anındaki durumunu,
 2. e) Çok sayıda bölmeli fırın: Her biri ayrı ayrı ısıtılan bir veya daha fazla bölmesi olan fırını,
 3. f) Döngü: Standart yükün, belirlenmiş şartlar altında fırının bölmesinde ısıtıldığı süreyi,
 4. g) En iyi verimlilik noktası (BEP): Vantilatörün azami sıvı dinamiği verimliliği (FDEhood) ile çalışma noktasını,

ğ) Eşdeğer model: Aynı üretici veya ithalatçı tarafından aynı teknik parametrelere sahip olarak farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş modeli,

 1. h) Fanlı mod: Isıtılmış havayı ankastre vantilatör aracılığıyla fırının bölmesi içerisinde dolaştıran modu,

ı) Hazır bekleme modu: Cihazın ana güç kaynağına bağlı bir şekildeyken yeniden devreye girmek üzere belirsiz bir süre boyunca güç kaynağından enerji girişini beklediği ve sadece yeniden devreye girmeyi beklediğini ve/veya durum göstergesini belirttiği modu,

 1. i) Isı kaynağı: Fırın veya ocağın ısıtılması amacıyla kullanılan ana enerji çeşidini,
 2. j) Kapalı mod: Cihazın ana güç kaynağına bağlı olduğu, fakat herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumu, (Bu mod, aynı zamanda sadece 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)’ne uygunluğu sağlayan işlevlerin yerine getirildiği durumu da kapsar.)
 3. k) Konvansiyonel mod: Fırının, ısıtılmış havanın fırının bölmesi içerisindeki dolaşımını sağlamak için sadece doğal ısı döngüsünü kullanan işlev modunu,
 4. l) Küçük fırın: Her bölmesi 250 mm veya daha az en ve derinliğe, 120 mm veya daha az yüksekliğe sahip olan fırını,
 5. m) Mikrodalga ısıtma: Yiyeceği elektromanyetik enerji kullanarak ısıtmayı,
 6. n) Nihai kullanıcı: Bir ürünü alan veya alması beklenen tüketiciyi,
 7. o) Ocak: Gaz veya elektrikle çalışan bir fırın ve ocaktan oluşan cihazı,

ö) Pişirme sırasında otomatik çalışma modu: Pişirme sırasında vantilatör hava akışının, örneğinin nemlilik, ısı gibi hususlarda, sensor veya sensörler aracılığıyla otomatik olarak kontrol edildiği durumu,

 1. p) Satış noktası: Cihazların satış veya kiralama amacıyla sergilendiği ve/veya satıldığı yeri,
 2. r) Tam otomatik aspirator: İçindeki hava akışı ve/veya diğer işlevlerin sensor veya sensörler ile otomatik olarak pişirme süresini de içerecek şekilde yirmi dört saat kontrol edildiği aspiratörü,
 3. s) Taşınabilir fırın: Ankastre olarak tasarlanmamış olmak kaydıyla, 18 kilogramdan az hacimdeki fırını,

ş) Yağı süzme verimliliği (GFEhood): Aspiratörün yağ filtrelerinde kalan yağın nispi oranını,

 1. t) Yeniden devreye girme işlevi: Çalışma modu da dahil diğer modların işler duruma gelmesini; uzaktan kumanda, iç sensörler, ana işlev de dahil ilave işlevleri başlatan kronometre gibi uzaktan kumanda düğmesi aracılığıyla kolaylaştıran işlevi

ifade eder.

Ürünü piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri piyasaya arz edenler aşağıdaki hususların yerine getirilmesini temin eder.

 1. a) Ev tipi fırınların etiketleri, formları ve teknik dosyaları ile ilgili olarak;

1) Her bir ev tipi fırın için her bölmeye yönelik olarak şekli Ek-III’ ün 1 inci bölümünde belirtilen basılı bir etiket temin etmek,

2) Piyasaya arz edilen ev tipi fırınların Ek-IV’ ün A bölümünde belirtilen ürün formuna sahip olmasını sağlamak,

3) Bakanlığın talebi üzerine, Ek-V’ in A bölümünde belirtilen teknik dosyayı temin etmek,

4) Belirli bir modeldeki ev tipi fırına yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,

5) Belirli bir modeldeki ev tipi fırına yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtmek,

6) Ek-III’ ün 1 inci bölümünde belirtilen bilgileri içeren elektronik etiketi ev tipi fırın modelinin her bir bölmesi için satıcılara temin etmek,

7) Ek-IV’ ün A bölümünde belirtilen elektronik ürün formunu her bir ev tipi fırın modeli için satıcılara temin etmek.

 1. b) Ev tipi aspiratörler ile ilgili olarak;

1) Her bir ev tipi aspiratör için şekli Ek-III’ ün 2 nci bölümünde belirtilen basılı bir etiket temin etmek,

2) Piyasaya arz edilen ev tipi aspiratörlerin Ek-IV’ ün B bölümünde belirtilen ürün formuna sahip olmasını sağlamak,

3) Bakanlığın talebi üzerine, Ek-V’ in B bölümünde belirtilen teknik dosyayı temin etmek,

4) Belirli bir modeldeki ev tipi aspiratöre yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu reklamda belirtmek,

5) Belirli bir modeldeki ev tipi aspiratöre yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtmek,

6) Ek-III’ ün 2 nci bölümünde belirtilen bilgileri içeren elektronik etiketi her bir ev tipi aspiratör modeli için satıcılara temin etmek,

7) Ek-IV’ ün B bölümünde belirtilen elektronik ürün formunu her bir ev tipi aspiratör modeli için satıcılara temin etmek.

 1. c) Ev tipi fırınların bölmelerinin enerji verimlilik sınıflarını Ek-I’ in 1 inci bölümünde ve Ek-II’nin 1 inci bölümünde belirtilen şekilde ve ev tipi aspiratörler için aşağıda belirtilen referanslar çerçevesinde belirlemek:

1) Enerji verimliliği sınıfları için Ek-I’in 2(a) ve Ek-II’ sinin 2.1 maddesi,

2) Sıvı dinamiği enerji sınıfları için Ek-I’in 2(b) ve Ek-II’ sinin 2.2 maddesi,

3) Aydınlatma verimliliği sınıfları için Ek-I’in 2(c) ve Ek-II’ sinin 2.3 maddesi,

4) Yağ süzme verimliliği için Ek-I’in 2(d) ve Ek-II’ nin 2.4 maddesi.

ç) 1/7/2015 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ev tipi fırınların bölmelerinin etiketlerini Ek-II’nin 1 inci bölümünde belirtilen şekilde ve ev tipi aspiratörler için Ek-II’ nin 2 nci bölümünde belirtilenler çerçevesinde ve aşağıda yer alan zamanlamaya uygun biçimde belirlemek:

1) 1/7/2015 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A, B, C, D, E, F ve G sınıfı enerji verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ ün 2.1.1. inci bölümüne (Etiket 1) veya piyasaya arz edenler tarafından uygun görüldüğü durumlarda, aynı ekin 2.1.2. nci bölümüne (Etiket 2) uygun olacaktır.

2) 1/7/ 2016 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A+, A, B, C, D, E ve F sınıfı enerji verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ ün 2.1.2. nci bölümüne (Etiket 2) veya piyasaya arz edenler tarafından uygun görüldüğü durumlarda, aynı ekin 2.1.3. üncü bölümüne (Etiket 3) uygun olacaktır.

3) 1/7/ 2018 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A++, A+, A, B, C, D ve E sınıfı enerji verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ ün 2.1.3. üncü bölümüne (Etiket 3) veya piyasaya arz edenler tarafından uygun görüldüğü durumlarda, aynı ekin 2.1.4. üncü bölümüne (Etiket 4) uygun olacaktır.

4) 1/7/2020 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A+++, A++, A+, A, B, C ve D sınıfı enerji verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ün 2.1.4. üncü bölümüne (Etiket 4) uygun olacaktır.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin satıcıları aşağıdaki hususların yerine getirilmesini temin eder.

 1. a) Ev tipi fırınların etiketleri, formları ve teknik dosyaları ile ilgili olarak;

1) Satış noktasında sergilenen her bir fırının, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde cihazın dış ön yüzünde veya üstünde veya cihazın yakınında ve açıkça görülebilir ve marka ve model numarası okunmaksızın ayırt edilebilir şekilde modele ait etiket taşımasını sağlamak,

2) Teklifin internet aracılığıyla yapıldığı durumlara yönelik olarak Ek-VII’yi uygulamak kaydıyla, Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde nihai kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde fırının satışa veya kiralamaya sunulduğu durumlarda, sözkonusu ürünlerin pazarlamasını, piyasaya arz edenler tarafından Ek-VI’ nın A Bölümü de belirtilen şekilde hazırlanmış bilgiler beraberinde yapmak,

3) Belirli bir modeldeki fırına yönelik herhangi bir şekilde ve ortamdaki uzaktan satış ve pazarlama reklamının enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,

4) Belirli bir modeldeki fırına yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek.

 1. b) Ev tipi aspiratörler ile ilgili olarak;

1) Satış noktasında sergilenen her bir ev tipi aspiratörün, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) şıkkında belirtildiği şekilde cihazın dış ön yüzünde veya üstünde veya cihazın yakınında ve açıkça görülebilir ve marka ve model numarası okunmaksızın ayırt edilebilir şekilde modele ait etiket taşımasını sağlamak,

2) Teklifin internet aracılığıyla yapıldığı durumlara yönelik olarak Ek-VII’yi uygulamak kaydıyla, Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde nihai kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde ev tipi aspiratörün satışa veya kiralamaya sunulduğu durumlarda, sözkonusu ürünlerin pazarlamasını, piyasaya arz edenler tarafından Ek-VI’nın A Bölümünde belirtilen şekilde hazırlanmış bilgilerle beraber yapmak,

3) Belirli bir modeldeki aspiratöre yönelik herhangi bir şekilde ve ortamdaki uzaktan satış ve pazarlama reklamının enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,

4) Belirli bir modeldeki ev tipi aspiratöre yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek.

Ölçüm ve hesaplama yöntemleri

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen bilgiler, kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle, güvenilir, doğru ve yenilenebilir ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde belirtilen gereklere uygunluğun piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken, Ek-VIII’de yer alan prosedür uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 26/2/2003 tarihli ve 25032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ev tipi fırınların ve ev tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerinin, 1/7/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur. 1/7/2015 tarihine kadar 9 uncu maddede yer alan Tebliğ hükümleri uygulanabilir.

(2) 1/7/2015 tarihinden önce 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan ev tipi fırınlarda bu Tebliğe uygunluk aranmaz.

(3) 1/7/2015 tarihinden önce bu Tebliğe uygun olarak satış, kiralama ve taksitli satış amacıyla piyasaya arz edilmiş olan ev tipi fırınların 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olduğu kabul edilir.

(4) Satıcılar 1/7/2015 tarihinden itibaren 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendini bu hüküm kapsamına giren özel fırınlara uygulayabilirler.

(5) Satıcılar 1/7/2015 tarihinden itibaren 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendini bu hüküm kapsamına giren özel aspiratörlere uygulayabilirler.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.