Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme, Kapalı ve Ağa Bağlı Hazır Bekleme Modlarında Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)

Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme, Kapalı ve Ağa Bağlı Hazır Bekleme Modlarında Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)

EV VE BÜRO TİPİ ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN HAZIR BEKLEME, KAPALI VE AĞA BAĞLI HAZIR BEKLEME MODLARINDA ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMLERİ

İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/7) (1)

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-31/12/2015-29579)

(1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların hazır bekleme, kapalı ve ağa bağlı hazır bekleme modlarındaki elektrik enerjisi tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-31/12/2015-29579)

(1) Bu Tebliğ, Ek-I’de yer alan ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazları kapsar.

(2) Bu Tebliğ, amacına uygun şekilde çalışmak için düşük voltajlı dış güç kaynağı ile piyasaya arz edilen ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,
 2. b) Avrupa Birliği’nin, Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair EC/1275/2008 sayılı Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-31/12/2015-29579)

(1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak;

 1. a) Ağ: Bağlantılar topolojisi ihtiva eden bir iletişim altyapısını, fiziksel bileşenler, organizasyon prensipleri, iletişim yöntemleri ve formatlar içeren bir mimariyi,
 2. b) Ağ anahtarı: Temel işlevi, çerçeveleri filtrelemek, iletmek ve her çerçeveyi varış adresine bağlı olarak dağıtmak olan ve en azından veri bağlantısı katmanında (L2) çalışan ağa bağlı cihazı,
 3. c) Ağa bağlı cihaz: Bir ağa bağlanabilen ve bir veya daha fazla ağ kapısı olan cihazı,

ç) Ağ kapısı: Cihazın uzaktan harekete geçirilebilmesi amacıyla cihaza yerleştirilen ağ bağlantısının kablolu veya kablosuz fiziksel arayüzünü,

 1. d) Ağa ulaşılabilirlik: Uzaktan harekete geçirilebilen tetiğin bir ağ kapısı tarafından tespit edilmesini takiben cihazın işlevlerini yerine getirebilme kapasitesini,
 2. e) Aktif mod/modlar: Cihazın şebeke güç kaynağına bağlı olduğu ve cihazın tasarlanan hizmetini sağlayan temel işlevlerinden en az birinin devrede olduğu durumu,
 3. f) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 4. g) Bardağın önceden ısıtılması: Kahve makinesinde depolanan bardakların ısıtılması işlevini,

ğ) Baskı cihazı (printer): Elektronik verileri kağıt çıktılarına aktaran ve ilave işlevleri de olduğu taktirde çok işlevli cihaz veya çok işlevli ürün olarak da pazarlanabilen cihazı,

 1. h) Bilgisayar sunucusu: Masaüstü bilgisayarlar, notebook bilgisayarlar, masaüstü ince alıcılar, internet protokollü (IP) telefonlar veya diğer bilgisayar sunucuları gibi alıcı cihazlar için hizmet sağlayan ve ağa bağlı kaynakları yöneten; genel olarak veri merkezleri ve ofis/şirket ortamlarında kullanılmak üzere piyasaya arz edilen; aslen klavye veya fare gibi doğrudan kullanıcı tarafından kullanılan girdi cihazları ile değil, ağ bağlantıları aracılığıyla ulaşılan; aşağıdaki özelliklere sahip olan ürünü;

1) Bilgisayar sunucusu işletim sistemlerini (OS) ve/veya misafir sistem arakatmanlarını (hypervisor) desteklemek için ve kullanıcının yüklediği şirket uygulamalarına yönelik olarak tasarlanmış olmak,

2) Hata düzeltici kodu (ECC) ve/veya geçici belleği (hem tamponlu ikili çevrim içi bellek modülleri (DIMM’ler) hem de tamponlu kart üstü (BOB) konfigürasyonlar dahil) desteklemek,

3) Bir veya daha fazla AC-DC güç kaynağı ile birlikte piyasaya arz edilmek,

4) Tüm işlemcilerinin, paylaşılan sistem hafızasına ulaşımının olması ve tek bir OS veya misafir sistem arakatmanları (hypervisor) tarafından bağımsızca görülebilmek,

ı) Bilgi teknolojisi ekipmanı: Verinin ve telekomünikasyon iletinin giriş, gösterim, depolama, erişim, iletim, işleme, anahtarlama veya kontrol gibi temel işlevlerinden birine veya bu işlevlerin kombinasyonuna sahip olan ve bilgi transferini yapan bir veya birden fazla terminal portları ile donatılabilen herhangi bir ekipmanı,

 1. i) Bilgi veya durum gösterimi: Saat gibi bir ekran üzerinde cihaz ile ilgili bilgi veren veya cihazın durumunu gösteren sürekli bir işlevi,
 2. j) Çalışma istasyonu: Diğer bilgisayar ağırlıklı işlerin yanı sıra aslen grafikler, bilgisayar destekli tasarım, yazılım geliştirme, finansal ve bilimsel uygulamalar için kullanılan ve aşağıdaki özelliklere sahip olan yüksek performanslı, tek kullanıcılı bilgisayarı;

1) Arızalar arasında en az 15 000 saatlik ortalama süresi (MTBF) olmak,

2) Hata düzeltici kodu (ECC) ve/veya yedeklenmiş hafızası olmak,

3) Üst uç grafikler için tamamlayıcı güç desteğine sahip olma (diğer bir ifadeyle, çevre bileşeni arabağlantı (PCI)-E 6 ayaklı 12V ilave güç beslemesi); sisteminin, anakart üzerinde grafik yuvası/yuvaları ve/veya PCI-X desteğine ek olarak x 4 PCI-E’den fazlasına göre düzenlenmiş olma; tek tip hafıza erişimli (UMA) grafikleri desteklememe; beş veya daha fazla PCI, PCI-E veya PCI-X yuvasına sahip olma; iki veya daha fazla CPU için çoklu işlemci desteğini verebilme (fiziksel olarak, tek bir çok çekirdekli CPU desteği ile sağlanmayan ayrı CPU paketlerini/soketlerini desteklemeli) özelliklerinden üçünü karşılamak,

 1. k) Ev tipi kahve makinesi: Kahve yapmak amaçlı ticari olmayan cihazı,
 2. l) Ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazlar (cihaz): Ev dışı veya büro dışı amaçlı kullanım için piyasaya arz edilse dahi, tek bir işlevsel ünite olarak satışa sunulan ve son kullanıcıya yönelik olan, Ek-I’deki enerji kullanan ürün listesinde yer alan, tasarlandığı şekilde çalışması için enerji girişi şebeke güç kaynağına bağımlı/bağlı olan ve 250V veya altında bir anma gerilimle kullanılacak şekilde tasarlanmış enerji kullanan ürünü,
 3. m) Filtreli ev tipi kahve makinesi: Kahve sızma yoluyla süzen ev tipi kahve makinesini,
 4. n) Fiziksel ağ kapısı: İki veya daha fazla ağ teknolojisine sahip olabilen bir ağ kapısının fiziksel (donanım) ortamını,
 5. o) Geniş formatlı baskı cihazı: En az 406 mm genişliğindeki sürekli-form ortamıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış cihaz da dahil olmak üzere A2 veya daha geniş ortama baskı yapmak amacıyla tasarlanmış baskı cihazını,

ö) Hareket edebilen çalışma istasyonu: Oyun oynama hariç, diğer bilgisayar ağırlıklı işlerin yanı sıra aslen grafikler, bilgisayar destekli tasarım, yazılım geliştirme, finansal ve bilimsel uygulamalar için kullanılan ve özellikle taşınabilir şekilde ve bir AC güç kaynağına doğrudan bağlantılı veya bağlantısız olarak uzatılmış sürelerde çalışmak üzere tasarlanan, tümleşik gösterim yapabilen, tümleşik pil veya diğer taşınabilir güç kaynakları ile çalışabilen, büyük çoğunluğu bir dış güç kaynağını kullanan ve tümleşik klavyesi ve işaretleme cihazı olan ve aşağıdaki özelliklere sahip bulunan yüksek performanslı, tek kullanıcılı bilgisayarı;

1) Arızalar arasında en az 13 000 saatlik ortalama süresi (MTBF) olmak,

2) G3 (FB Veri Genişliği ile > 128-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflaması bulunan en azından bir ayrık grafik kartına (dGfx) sahip olmak,

3) Üç veya daha fazla ilave iç depolama cihazını desteklemek,

4) En az 32 GB’lik sistem hafızasını desteklemek,

 1. p) Hazır bekleme modu/modları: Cihazın şebeke güç kaynağına bağlı olduğu, tasarlandığı şekilde çalışması için şebekeden enerji girişine bağlı olan ve belirsiz bir süreyle devam edebilen; tekrar devreye girme işlevi ve sadece etkinleştirilen tekrar devreye girme işlevinin gösterilmesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevini sağlayan durumu,
 2. r) Hazırlama döngüsü: Kahve yapmak için tamamlanması gereken süreci,
 3. s) Isıtıcı birim: Kahve makinesinin, suyu ısıtmak amacıyla elektriği ısıya çeviren parçasını,

ş) Kablosuz ağa giriş noktası: Temel işlevi birden fazla alıcıya IEEE 802.11 (Wi-Fi) bağlantısı sağlamak olan cihazı,

 1. t) Kabuk temizleme: Kahve makinesinin iç bölümünde kalabilecek kabukları tamamen ya da kısmen temizleme işlemini,
 2. u) Kapalı (off) modu: Cihazın şebeke güç kaynağına bağlı olduğu ve herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durum ile sadece kapalı mod durumunun gösterildiği durumları ve sadece 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)’ne göre elektromanyetik uyumluluk sağlamaya yönelik işlevleri temin eden durumları,

ü) Kendini temizleme: Kahve makinesinin iç bölümünü temizlemek üzere gerçekleştirdiği basit bir durulamadan veya belirli katkı maddeleri kullanarak yıkamaktan oluşan işlemi,

 1. v) Mantıksal ağ kapısı: Fiziksel bir ağ kapısı üzerinden işleyen ağ teknolojisini,
 2. y) Masaüstü ince alıcı: Temel görevlerini yerine getirirken bilgisayar sunucusu, uzak çalışma istasyonu gibi uzak bilgisayar kaynaklarına bağlantıya dayanan, döngüsel depolama ortamı integrali bulunmayan, ana birimi taşınmak üzere değil, masa gibi kalıcı bir konumda kullanılmak üzere tasarlanan ve dış veya ürünün içinde olan bir iç görüntüleme birimine bilgi çıkışı yapabilen bilgisayarı,
 3. z) Merkez: Birden fazla kapısı bulunan ve Yerel Ağ Bağlantısının parçalarını birbirine bağlamak için kullanılan cihazı,
 4. aa) Modem: Temel işlevi dijital olarak kiplenmiş analog sinyalleri kablolu bir ağ üzerinden iletmek ve almak olan cihazı,
 5. bb) Tekrar devreye girme işlevi: Uzaktan kumanda, dahili sensör ve zamanlayıcı dahil olmak üzere, bir uzak anahtar ile aktif mod dahil olmak üzere diğer modların, ana işlevler dahil ek işlevler sağlayan bir duruma geçmesini kolaylaştıran işlevi,
 6. cc) Ufak çaplı sunucu: Genel olarak masaüstü formunda masaüstü bilgisayar bileşenlerini kullanan, fakat aslen diğer bilgisayarlar için depolama ana sistemi olarak kullanılmak ve ağ altyapısı hizmetleri ve veri/medya ana sistemi olmak gibi işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanan ve aşağıdaki özelliklere sahip olan bilgisayar çeşidini;

1) Veri işlemenin, depolamanın, ağ arayüzünün tek bir kutuda yer aldığı kaide, kule formunda veya masaüstü bilgisayarlara benzer diğer formlarda olmak,

2) Günde 24 saat ve haftada 7 gün işlevsel olmak üzere tasarlanmış olmak,

3) Ağa bağlanmış alıcı birimler aracılığıyla aynı anda birden fazla kullanıcıya hizmet edecek şekilde çalışmak üzere tasarlanmış olmak,

4) Bir işletim sistemi ile birlikte piyasaya arz edildiğinde, işletim sisteminin merkez sunucu veya alt uç uygulamaları için tasarlanmış olmak,

5) G1 dışındaki herhangi bir sınıflamaya uyan ayrık bir grafik kartı (dGfx) ile piyasaya arzedilmemek,

çç) Uzaktan harekete geçirilen anahtarlama: Bir ağ aracılığıyla cihazın dışından gelen sinyali,

 1. dd) Uzaktan hazır bulunma sistemi: Yüksek çözünürlükte görüntülü konferansa ve ortak çalışmaya özel olan ve bir kullanıcı arayüzü, yüksek çözünürlüklü kamerası, gösterim ve ses sistemi ile görüntü ve ses kodlamak ve kodu çözmek için işleme kapasitesi bulunan sistemi,
 2. ee) Yöneltici: Temel işlevi ağ trafiğinin yönlendirilmesi açısından en uygun yolu tespit etmek olan ve ağ katmanı (L3) bilgisine dayanarak paketleri bir ağdan diğerine yönlendiren ağ cihazını,
 3. ff) Yüksek ağ kullanılabilirliği bulunan ağa bağlı cihaz (HiNA cihaz): Temel işlev(ler) olarak sadece yöneltici, ağ değişimi, kablosuz ağa giriş noktası, merkez, modem, VoIP telefon, görüntülü telefon işlevlerinden bir veya daha fazlasına sahip olan cihazı,
 4. gg) Yüksek ağ kullanılabilirliği işlevine sahip ağa bağlı cihaz (HiNA işlevine sahip cihaz): Yöneltici, ağ anahtarı, kablosuz ağa giriş noktası veya bunların kombinasyonuna sahip olan, fakat HiNA cihazı olmayan cihazı, ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (Değişik:RG-31/12/2015-29579)

(1) Hazır bekleme, kapalı ve ağa bağlı hazır bekleme modlarındaki elektrik enerjisi tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekleri Ek-II’de belirtilmiştir.

Uygunluk işareti

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemine veya Ek-V’inde açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

Piyasa gözetim ve denetim amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Gözetim ve denetim, Ek-III’te belirtilen doğrulama prosedürüne uygun olarak yapılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

(1) Bu yönetmeliğin adı ‘’Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)’’  iken 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ev Ve Büro Tipi Elektrikli Ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme Ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (Sgm-2011/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sgm-2015/52)’’ ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

Ekleri için tıklayınız.