Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/13)

Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/13)

KLİMALAR VE VANTİLATÖRLER İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/13)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, klimaların ve vantilatörlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; şebeke enerjisi ile çalışan ve soğutmak veya ürünün soğutma işlevi yoksa ısıtmak için 12 kW’ye eşit veya daha az anma kapasitesine sahip olan klimaları ve fan güç tüketimi 125W’ye eşit veya daha az olan vantilatörleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

 1. a) Elektrik harici enerji kaynaklarını kullanan,
 2. b)Yoğuşturucuveya buharlaştırıcı tarafında veya her iki tarafta da havayı ısı transferi ortamı olarak kullanmayan

klimaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,
 2. b) Avrupa Birliğinin, Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair (EC) 206/2012 sayılı Komisyon Regülasyonuna paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından aynı Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;

 1. a) Anma kapasitesi (Prated): Standart şartlardaki klimanın buhar sıkıştırmalı çevriminin soğutma veya ısıtma kapasitesini,
 2. b) Çift kanallı klima: Soğutma veya ısıtma sırasındayoğuşturucusundaki(veya buharlaştırıcısındaki) hava dış ortamdan bir kanal aracılığıyla alınan ve ikinci bir kanaldan dış ortama bırakılan ve tamamı iç ortamda duvar yakınına yerleştirilen klimayı,
 3. c) Klima: Elektrik kompresörü aracılığıyla oluşturulan buhar sıkıştırmalı çevrimi kullanarak iç ortamdaki havayı soğutabilen veya ısıtabilen veya hem ısıtıp hem soğutabilen cihazlarınyanısıra, nem alma, havayı temizleme  havalandırma veya elektrik direnci kullanarak ısıtma gibi ilave işlevleri deyerine getiren klimalar ile ilave su kullanımı olmadığında sadece hava ile çalışabilir nitelikte olmak kaydıyla, yoğuşturucudaki buharlaşma için soğutma bölümünde oluşturulan veya dışarıdan eklenen suyu da kullanabilen cihazları,

ç) Tek kanallı klima: Soğutma veya ısıtma sırasında yoğuşturucusundaki (veya buharlaştırıcısındaki) hava cihazın içinde bulunduğu ortamdan alınan ve dış ortama bırakılan klimayı,

 1. d) Vantilatör: Işıklandırma gibi ilave işlevleri bulunan vantilatörler dedahilolmak üzere, kişisel serinleme amacıyla kişinin etrafında veya üzerinde hava hareketi oluşturmak üzere tasarlanmış cihazı,
 2. e) Fan güç tüketimi (PF): Beyan edilen azami fan debisinde çalışmakta olan bir vantilatörünWattcinsinden ifade edilen ve uygun durumlarda salınım mekanizması aktifken ölçülen elektrik tüketimini,
 3. f) Yönetmelik: Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği, ifade eder.

(2) İlave tanımlar, Ek-I’de yer almaktadır.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren klimalar ve vantilatörlerin çevreye duyarlı tasarım gerekleri Ek-I’de belirtilmiştir.

(2) Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluğun ölçümü ve hesaplanmasına dair hususlar Ek-II’de belirtilmiş olup sözkonusuölçüm ve hesaplamalar Ek-II’ye göre yapılır.

Uygunluk işareti

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 ncimaddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, bu Tebliğ kapsamı ürünler açısından anılan Yönetmeliğin Ek-IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya Ek-V’inde açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamı ürünlere yönelik teknik dosyada Ek-II’de yeralan hesaplamaların birer örneği bulunacaktır.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Ek-I’de yer alan gereklere uygunluğa dair piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken, Ek-III’de belirtilen doğrulama prosedürü uygulanır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 9 – (1) Halen piyasada mevcut en yüksek performanslı klimalara ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-IV’deverilmiştir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin;

 1. a) Klimaların (tek kanallı ve çift kanallı klimalar hariç) Ek-I’in2(2), 3(1), 3(2), 3(3) bendinde belirtilen hükümleri1/1/2014tarihinde,
 2. b) Tek kanallı ve çift kanallı klimaların Ek-I’in2(1), 3(1), 3(2), 3(4) bendinde belirtilen hükümleri1/1/2014 tarihinde,
 3. c) Fanların Ek-I’in3(1), 3(2), 3(5) bendinde belirtilen hükümleri1/1/2014 tarihinde,

ç) Klimaların Ek-I’in 2(3) bendinde belirtilen hükümleri 1/1/2015 tarihinde,

 1. d) Tek kanallı ve çift kanallı klimaların Ek-I’in2(4) bendinde belirtilen hükümleri1/1/2015 tarihinde,
 2. e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız