Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2013/11)

Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2013/11)

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, klimaların piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, şebeke enerjisi ile çalışan, soğutmak veya ürünün soğutma işlevi yoksa ısıtmak amacıyla tasarlanan ve 12 kW’ye eşit veya daha az anma kapasitesine sahip olan klimaları kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

 1. a) Elektrik harici enerji kaynaklarını kullanan,
 2. b) Yoğuşturucu veya buharlaştırıcı tarafında veya her iki tarafta da havayı ısı transferi ortamı olarak kullanmayan, klimaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,
 2. b) Avrupa Birliğinin Klimaların Etiketlenmesine Dair 2010/30/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin uygulanması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan (EU) 626/2011 sayılı Tüzüğüne paralel olarak, hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;

 1. a) Anma kapasitesi (Prated): Standart şartlardaki klimanın buhar sıkıştırmalı çevriminin soğutma veya ısıtma kapasitesini,
 2. b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 3. c) Çift kanallı klima: Soğutma veya ısıtma sırasında, yoğuşturucu veya buharlaştırıcıdaki havanın bir kanal ile içeriye alındığı ve ikinci bir kanaldan dış ortama bırakıldığı ve tamamı iklimlendirilecek iç ortamda bir duvar yakınına yerleştirilen klimayı,

ç) Klima: Elektrik kompresörü aracılığıyla oluşturulan buhar sıkıştırmalı çevrimi kullanarak iç ortamdaki havayı soğutabilen veya ısıtabilen veya hem ısıtıp hem soğutabilen cihazların yanısıra nem alma, havayı temizleme, havalandırma veya elektrik direnci kullanarak ısıtma gibi ilave işlevleri de yerine getiren klimalar ile ilave su kullanımı olmadığında sadece hava ile çalışabilir nitelikte olmak kaydıyla, yoğuşturucudaki buharlaşma için soğutma bölümünde oluşturulan veya dışarıdan eklenen suyu da kullanabilen cihazları,

 1. d) Nihai kullanıcı: Klima alan veya alması beklenen tüketiciyi,
 2. e) Satış noktası: Klimaların sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,
 3. f) Tek kanallı klima: Soğutma veya ısıtma sırasında yoğuşturucusundaki veya buharlaştırıcısındaki havanın cihazın içinde bulunduğu ortamdan alındığı ve dış ortama bırakıldığı klimayı, ifade eder.

(2) İlave tanımlar, Ek-I’de yer almaktadır.

Ürünü piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri piyasaya arz edenler;

 1. a) Her bir klimada Ek-II’de belirtilen enerji verimliliği sınıfına ve Ek-III’te belirtilen şekil ve içeriğe uygun basılı etiket bulunmasını sağlamak ve tek ve çift kanallı klimalar haricindekiler için kapasite oranı “1” olan iç ve dış ünitelerinin en az bir kombinasyonunda en azından dış ünitenin ambalajının içinde basılı bir etiket temin etmek ve diğer kombinasyonlar açısından bilgilerin bu hükümde bahsedilen şekilde veya alternatif olarak ücretsiz giriş yapılabilen bir internet sayfasında yer almasını sağlamak,
 2. b) Ek-IV’te belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak ve tek ve çift kanallı klimalar haricindekiler için kapasite oranı “1” olan iç ve dış ünite birimlerinin en az bir kombinasyonunda en azından dış ünitenin ambalajının içinde ürün bilgi formunu temin etmek ve diğer kombinasyonlar açısından bilgilerin bu hükümde bahsedilen şekilde veya alternatif olarak ücretsiz giriş yapılabilen bir internet sayfasında yer almasını sağlamak,
 3. c) Talep halinde, Ek-V’te belirtilen teknik dosyayı elektronik ortamda Bakanlığa ve Avrupa Komisyonuna sunmak,

ç) Belirli bir modeldeki klimaya ilişkin reklamın enerji veya fiyata dair bilgi içermesi halinde, enerji verimliliği sınıfının da reklamda belirtilmesi gerekir. Birden fazla enerji sınıfı varsa, en azından “ortalama” ısıtma mevsimindeki ısıtma açısından enerji verimliliği sınıfını beyan etmek ve nihai kullanıcının ürünü görmesinin mümkün olmadığı hallerde temin edilecek bilgi açısından Ek-VI’da belirtilenlere uymak,

 1. d) Belirli bir modeldeki klimaya yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin Ek-II’de yer alan enerji verimliliği sınıfını da belirtmek ve birden fazla enerji verimliliği sınıfının sözkonusu olduğu durumlarda, en azından “ortalama” mevsimdeki enerji verimliliği sınıfını beyan etmek,
 2. e) Kullanım talimatlarını temin etmek,
 3. f) Tek kanallı klimaları ambalaj üzerinde, ürüne ait belgelerde ve basılı veya elektronik promosyon ve reklam materyalinde “yerel klima” olarak adlandırmak,

zorundadırlar.

(2) Enerji verimliliği sınıfı Ek-VII’ye uygun şekilde belirlenir.

(3) Tek ve çift kanallı klimalar haricindeki klimaların etiket şekli Ek-III’e uygun şekilde düzenlenir.

(4) (Ek:RG-16/12/2015-29564) 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni bir model tanımlayıcısı ile piyasaya arz edilecek olan her klima modeli için satıcılara Ek-III’te belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer klima modelleri için de satıcılara temin edilebilir.

(5) (Ek:RG-16/12/2015-29564) 1/1/2016 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan her klima modeli için satıcılara Ek-IV’te belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik ürün bilgi formu temin edilir. Bu form, diğer klima modelleri için de satıcılara temin edilebilir.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünlerin satıcıları;

 1. a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen piyasaya arz eden tarafından temin edilmiş etiketin satış noktasındaki klimanın dış ön yüzünde veya üstünde ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak,
 2. b)(Değişik:RG-16/12/2015-29564)Klimaların, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği bir şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-IV’e ve Ek-VI’ya uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında elektronik etiket ve ürün bilgi formunun temin edildiği durumlarda Ek-IX’u uygulamak,
 3. c) Belirli bir modeldeki klimaya yönelik herhangi bir reklamın enerji veya fiyata dair bilgi içerdiği durumda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu reklamda belirtmek gerekir; birden fazla enerji verimliliği sınıfının sözkonusu olduğu durumda, tedarikçi/üretici en azından “ortalama” mevsim bölgesine ait enerji verimlilik sınıfını beyan etmek,

ç) Belirli bir modeldeki klimaya yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfı ile piyasaya arz eden tarafından temin edilen kullanım talimatlarını da belirtmek ve birden fazla enerji verimliliği sınıfının sözkonusu olduğu durumlarda, tedarikçi/üretici en azından “ortalama” mevsim bölgesine ait enerji verimlilik sınıfını beyan etmek,

 1. d) Tek kanallı klimaları ambalaj üzerinde, ürüne ait belgelerde ve basılı veya elektronik promosyon ve reklam materyalinde “yerel klima” olarak adlandırmak zorundadır.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgiler, Ek-VII’de belirtildiği şekliyle kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle, güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Beyan edilen enerji sınıfının duruma göre yıllık veya saatlik enerji tüketiminin ve havayla yayılan akustik gürültü emisyonunun uygunluğu değerlendirilirken, Ek-VIII’de yer alan prosedür uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin,

 1. a) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar hariç olmak üzere, A, B, C, D, E, F, G enerji verimlilik sınıfına sahip klimalardan; ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 1.1 hükmü, sadece soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün 2.1 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin Ek-III’ün 3.1 hükümleri 1/1/2014 tarihinde,
 2. b) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar hariç olmak üzere, A+, A, B, C, D, E, F enerji verimlilik sınıfına sahip klimalardan; ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 1.2 hükmü, sadece soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün 2.2 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin Ek-III’ün 3.2 hükümleri 1/1/2015 tarihinde,
 3. c) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar hariç olmak üzere, A++, A+, A, B, C, D, E enerji verimlilik sınıfına sahip klimalardan; ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 1.3 hükmü, sadece soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün 2.3 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin Ek-III’ün 3.3 hükümleri 1/1/2017 tarihinde,

ç) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar hariç olmak üzere, A+++, A++, A+, A, B, C, D enerji verimlilik sınıfına sahip klimalardan; ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 1.4 hükmü, sadece soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün 2.4 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin Ek-III’ün 3.4 hükümleri 1/1/2019 tarihinde,

 1. d) A+++, A++, A+, A, B, C, D enerji verimlilik sınıfına sahip çift kanallı klimalar için, ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 4.1 hükmü, sadece soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün 4.3 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin Ek-III’ün 4.5 hükümleri 1/1/2014 tarihinde,
 2. e) A+++, A++, A+, A, B, C, D enerji verimlilik sınıfına sahip tek kanallı klimalar için, ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 5.1 hükmü, sadece soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün 5.3 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin Ek-III’ün 5.5 hükümleri 1/1/2014 tarihinde,
 3. f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin ekleri için tıklayınız

 Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
24/12/201328661
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.16/12/201529564
2.  
3.