Motorlu Araçların ve Bunlar için Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/33)

Motorlu Araçların ve Bunlar için Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/33)

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (661/2009/AT)’NİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2014/33)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT)’nin uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine ve 661/2009/AT Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddelerinde belirtilen tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

  1. a) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 tarihli Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma (1958 Cenevre Anlaşması) ekinde yer alan her bir teknik düzenlemeyi,
  2. b) SGM-2009/1 Tebliği: 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği (SGM-2009/1),

ifade eder.

Uygulama

MADDE 4 – (1) 2007/46/AT Yönetmeliği kapsamında zorunlu olarak geçerli olan BM/AEK Regülasyonları ve seviyeleri, 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesinde sıralanmıştır. İleri seviyeden tip onayı belgesi alınması ihtiyari olup, bu kapsamdaki onaylar alternatif olarak kabul edilir.

(2) 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe konulan AB yönetmeliklerine ve BM/AEK Regülasyonlarına göre ayrı ayrı tip onayı alınmasına izin verilir.

(3) (Mülga:RG-25/7/2015-29425)

(4) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki bir BM/AEK Regülasyonunun seviyesinde yer alan geçiş hükümlerinde eğer ilgili BM/AEK Regülasyonu için tip onayı mevcut olan araçlara zorunlu uygulama tarihi belirlenmemişse, mevcut BM/AEK Regülasyon onayı geçerliliğini korur; ancak bu durum, anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin (e) fıkrasının uygulanmasını engellemez.

(5) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ünde verilen BM/AEK Regülasyonu seviyeleri sağlanması gereken seviyeleri gösterir; bununla birlikte, anılan Yönetmeliğin Ek-3’ündeki ilgili BM/AEK Regülasyonunun seviyesi için uygulama tarihleri anılan Yönetmelikte ayrıca belirtilmemişse, anılan Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen seviyedeki BM/AEK Regülasyonları içerisindeki geçiş hükümleri yeni ve/veya mevcut tip onaylı araçlar için önceki seviyedeki tip onayı kullanımına müsaade ediyorsa araç tip onaylarında asgari müsaade edilen bu seviyenin onayının kullanılmasına izin verilir. 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki ilgili BM/AEK Regülasyonunun seviyesi için uygulama tarihleri anılan Yönetmelikte ayrıca belirtilmiş ise, bu uygulama tarihleri geçerlidir.

(6) BM/AEK Regülasyonlarında değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikler 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesinde yer alana kadar, eğer söz konusu listede belirtilen seviye için 1958 Cenevre Anlaşmasına göre onay düzenlenemiyorsa, ilgili BM/AEK Regülasyonu için imalatçının teknik servislerden alacağı 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki seviyede deney raporu 661/2009/AT Yönetmeliğine uygunluk bakımından geçerli kabul edilir. Alternatif olarak, zorunlu olmamak kaydıyla, imalatçı tercih ederse SGM-2009/1 Tebliğinde belirtildiği şekliyle BM/AEK Regülasyonu yürürlükte olan en son metni esas alınarak uygulanır. Türkiye’nin taraf olduğu ve BM/AEK tarafından yayımlanan ancak ileri tarihlerde uygulanması öngörülen ilgili BM/AEK Regülasyonunun seviyelerinden onay alınmasına da izin verilir.

(7) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesi ile zorunlu olarak uygulanan herhangi bir BM/AEK Regülasyonu içerisinde yer alan konularda, elektronik kararlılık kontrol sistemi gibi, 661/2009/AT Yönetmeliği ile ulusal olarak erteleme olması durumunda ilgili BM/AEK Regülasyonu için imalatçının teknik servislerden alacağı 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki seviyede ve bu erteleme hakkında açıklayıcı bilgi içeren deney raporu 661/2009/AT Yönetmeliğine uygunluk bakımından geçerli kabul edilir.

(8) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVI’sında yer alan yönetmeliklere karşılık gelen BM/AEK Regülasyonları için de sanal test yöntemleri uygulanabilir.

(9) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XV’inde yer alan yönetmeliklere karşılık gelen BM/AEK Regülasyonları için de, imalatçının Teknik Servis olmak için gerekli şartları sağlaması ve Onay Kuruluşu tarafından uygun görülmesi halinde imalatçı “kendi ürünü” için deney raporu düzenleyebilir.

(10) 2007/46/AT Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde bahsedilen yeni teknoloji nedeni ile BM/AEK Regülasyonlarına uygun olmamasına rağmen, bu kapsamda Onay Kuruluşu tarafından kabul edilen bir sistem, aksam ve teknik ünite için ulusal tip onayı verilebilir.

(11) Çok aşamalı araç tip onayında 661/2009/AT Yönetmeliği, önceki aşamalardaki tip onayında yer alan aksam, sistem ve ayrı teknik ünite onay seviyeleri dikkate alınarak uygulanır. Önceki aşama tip onayındaki sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerinde sonraki aşamada onayları etkileyen değişiklikler yapıldığı takdirde, söz konusu aracın birinci aşama (temel araç) tip onayı tarihinde geçerli olan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite onayı seviyeleri aranır. Sonraki aşamalarda, önceki aşamadan gelen bir sistem onayının içeriğini etkileyecek değişiklik yapılıyorsa; temel aracın sistem onayı tipini değiştirmeyen durumlarda, önceki aşama tip onayında kullanılan yönetmelik/regülasyon seviyesine uygunluk aranır. Bu seviyeler sağlanacak onay seviyeleri anlamına gelmemekte olup, sağlanacak onay seviyesi için yönetmeliklerin/regülasyonların geçiş hükümleri ve tamamlanmamış aracın tip onay tarihi dikkate alınır. Ancak bu durum, temel araç uygunluk belgesi 1/11/2014 tarihinden sonra olan tamamlanmamış araç için 661/2009/AT Yönetmeliğinin ve bu Tebliğin uygulanmasını engellemez.

Kapsam genişletme, tip onaylarının geçerliliği ve tescil uygulaması

MADDE 5 – (1) 1/11/2012 tarihinden önce alınmış araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onaylarının geçerliliği ve bu onaylara kapsam genişletme yapılması, 661/2009/AT Yönetmeliği çerçevesinde 1/11/2014 tarihinden sonra da devam eder. Ancak, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklerin yerine geçen AB yönetmelikleri ve/veya BM/AEK Regülasyonları ile getirilen ve mevcut onayları etkileyen ilave şartlar varsa, tip onayları geçerliliğini kaybeder.

  1. a) 1/11/2012 tarihi öncesinde tip onayı alınan ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde 1/11/2014 tarihi itibarı ile de geçerliliği devam edecek ve kapsam genişletmesi yapılabilecek olan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onaylarının bulunduğu yönetmelik listesi, uygulama alanları ile birlikte bu Tebliğin Ek-1’inde yer almaktadır. Bu kapsamdaki onaylar, 1/11/2012 sonrasında alınacak araç tip onaylarında ve kapsam genişletmelerinde de kullanılabilir.
  2. b) 1/11/2012 tarihi öncesinde tip onayı alınan ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde 1/11/2014 tarihi itibarı ile geçerliliğini kaybeden ve kapsam genişletmesi devam etmeyecek olan yönetmelikler ise bu Tebliğin Ek-2’sinde yer almaktadır. 1/11/2012 öncesinde tip onayı almış araçların 1/11/2014 tarihine kadar yapılacak kapsam genişletmelerinde bu Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen söz konusu yönetmeliklerin onayları kullanılabilir ancak, 1/11/2012 tarihinden sonra ilk defa tip onayı alacak araçlarda kullanılamaz.

(2) 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tip onayları 1/11/2014 tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi 1/11/2014 öncesi olan; tam araçlar anılan tarihten itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihten itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir. 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onuncu ve onüçüncü fıkralarında belirtilen tarihlerden itibaren tip onayları geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi anılan tarihlerden önce olan; tam araçlar anılan tarihlerden itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihlerden itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir.

Güncelleme

MADDE 6 – (1) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ünde bu Tebliğin Ek-1’ini etkileyecek değişiklik yapıldığı takdirde bu Tebliğin Ek-1’i güncellenmemişse, anılan Yönetmeliğin Ek-3’ü esas alınır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

 Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
10/9/201429115
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.25/7/201529425
2.22/10/2016 29865