Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2013/29/AB)

Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2013/29/AB)

PİROTEKNİK MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2013/29/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığının, tüketicilerin ve çevrenin en üst düzeyde korunması ve kamu güvenliğin sağlanması ile ilgili hususları göz önünde bulundurarak, piroteknik maddelerin piyasada serbest dolaşımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik piroteknik maddelerin piyasada bulundurulması amacıyla oluşturulan Ek I’de verilen temel güvenlik gereklerini belirlemektedir.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri piroteknik maddeleri kapsar.

(4) Bu Yönetmelik;

 1. a) Ulusal mevzuata uygun olarak silahlı kuvvetler, polis veya itfaiye teşkilatı tarafından ticari olmayan amaçlarla kullanılan piroteknik maddeleri,
 2. b) 23/10/2005 tarihli ve 25975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği kapsamında bulunan ekipmanları,
 3. c) Hava ve uzay endüstrisinde kullanılan piroteknik maddeleri,

ç) 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki oyuncak amaçlı imal edilen patlama kapsüllerini,

 1. d) 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT) kapsamında yer alan patlayıcı maddeleri,
 2. e) Mühimmatı,
 3. f) İmalatçının kendi kullanımı için imal ettiği ve kullanımına İçişleri Bakanlığınca izin verilen havai fişekleri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) AB: Avrupa Birliğini,
 2. b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,
 3. c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) CE işareti: İmalatçı tarafından bir piroteknik maddenin, CE işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

 1. d) Dağıtıcı: Bir piroteknik maddeyi tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran imalatçı veya ithalatçı haricindeki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
 2. e) Geri çağırma: Hâlihazırda son kullanıcının elinde bulunan bir piroteknik maddenin iadesini gerçekleştirmeye yönelik tedbiri,
 3. f) Havai fişek: Eğlence amaçlı piroteknik maddeyi,
 4. g) İktisadi işletmeci: İmalatçı, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

ğ) İmalatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki bir piroteknik maddeyi imal eden veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. h) İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiyi,

ı) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

 1. i) Mühimmat: Taşınabilir ateşli silahlarda kullanılan kurşun ile sevk barutu ve manevra cephanesini, diğer silahları ve top gibi ağır silahları,
 2. j) Piroteknik madde: Isı, ışık, ses, gaz veya duman veya bu tür etkilerin kombinasyonunu kendiliğinden egzotermik kimyasal reaksiyonlar vasıtasıyla oluşturmak için tasarımlanan patlayıcı maddeler veya patlayıcı maddelerin karışımını içeren herhangi bir maddeyi,
 3. k) Piyasaya arz: Bir piroteknik maddenin piyasada ilk kez bulundurulmasını,
 4. l) Piyasada bulundurma: Bir piroteknik maddenin ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,
 5. m) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir piroteknik maddenin piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,
 6. n) Sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler: Film ve televizyon prodüksiyonları ve benzer kullanımlar da dâhil olmak üzere kapalı ve açık hava sahne kullanımları için hazırlanan piroteknik maddeleri,
 7. o) Taşıtlar için piroteknik maddeler: Taşıtların içinde piroteknik maddeler içeren güvenlik tertibatlarını veya diğer tertibatların aktifleştirilmesi için kullanılan tertibatların bileşenlerini,

ö) Teknik şartname: Bir piroteknik maddenin karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan belgeyi,

 1. p) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
 2. r) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,
 3. s) Uygunluk değerlendirmesi: Bir piroteknik maddenin, bu Yönetmelikte yer alan temel güvenlik gereklerini yerine getirip getirmediğini gösteren süreci,

ş) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere, uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,

 1. t) Uzmanlık bilgilerine sahip kişi: F4 kategorisindeki havai fişekler, T2 kategorisindeki sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler ve/veya P2 kategorisindeki diğer piroteknik maddelerin kullanılması konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Serbest Dolaşım

Serbest dolaşım

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getiren piroteknik maddelerin piyasada bulunması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

(2) Bu Yönetmelik; kamu düzeni, emniyeti, sağlık ve güvenliği veya çevre korunması gerekçelerine dayanarak, F2 ve F3 kategorisindeki havai fişekler, sahne ve tiyatro için piroteknik maddeleri ve Yönetmelikte tanımlanan diğer piroteknik maddelerin elde bulundurulması, kullanımı ve/veya kamuya satışını yasaklamak veya sınırlandırmak için alınan önlemlere engel olmaz.

(3) Piroteknik maddelerin pazarlanmasına yönelik olarak; ticari fuar, sergi ve gösterimlerde söz konusu ticari fuarın, sergi ya da gösterimin ismi ile tarihini açıkça gösteren ve piroteknik maddelerin satış için uygun hale getirilene kadar uygun ve elverişli olmadığını açıkça gösteren gözle görülebilir bir işaret varsa, bu Yönetmeliğe uygun olmayan piroteknik maddelerin sergilenmesi ve kullanımı engellenmez. Bu gibi durumlarda, Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınması zorunludur.

(4) Bu Yönetmeliğe uygun olmayan araştırma, geliştirme, test etme amaçları için imal edilen ve uygun, elverişli olmadığını açıkça gösteren gözle görülebilir bir işaret taşıyan piroteknik maddelerin piyasada serbest dolaşımı ve kullanımı engellenmez.

Piyasada bulundurma

MADDE 5 – (1) Bakanlık sadece bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getiren piroteknik maddelerin piyasada bulundurulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınıflandırma ve Yaş Sınırlamaları

Sınıflandırma

MADDE 6 – (1) Piroteknik maddeler, kullanım türleri, amaçları ve ses seviyeleri de dâhil olmak üzere tehlike derecelerine göre imalatçı tarafından kategorilere ayrılır. Sınıflandırma, 21 inci maddede belirtildiği şekilde bildirimi yapılan onaylanmış kuruluşlar tarafından, 17 nci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemleri çerçevesinde yapılır.

(2) Sınıflandırma aşağıdaki gibidir:

 1. a) Havai fişekler;

1) Kategori F1: Çok düşük dereceli bir tehlike ve önemsiz ses düzeyi arz eden ve bina içi kullanımına yönelik havai fişeklerde dâhil olmak üzere kapalı alanlarda kullanılması amaçlanan havai fişekler.

2) Kategori F2: Düşük bir tehlike arz eden, çok düşük bir ses seviyesi olan ve açık havada sınırlandırılmış bölgelerde kullanımı amaçlanan havai fişekler.

3) Kategori F3: Orta büyüklükte bir tehlike arz eden, açık havada geniş açık alanlarda kullanımı amaçlanan ve ses seviyeleri insan sağlığı için zararlı olmayan havai fişekler.

4) Kategori F4: Büyük tehlike arz eden, sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından profesyonel amaçla kullanılması gereken ve ses seviyeleri insan sağlığı için zararlı olmayan havai fişekler.

 1. b) Sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler;

1) Kategori T1: Sahnelerde kullanımı amaçlanan ve düşük bir tehlike arz eden piroteknik maddeler.

2) Kategori T2: Sahnelerde kullanılan ve sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından kullanımı amaçlanan piroteknik maddeler.

 1. c) Diğer piroteknik maddeler;

1) Kategori P1: Havai fişekler, sahne ve tiyatro için proteknik maddeler dışında kalan, düşük tehlike arz eden piroteknik maddeler.

2) Kategori P2: Havai fişekler, sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler dışında kalan, sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından kullanılan piroteknik maddeler.

(3) İçişleri Bakanlığı, uzmanlık bilgilerine sahip kişileri hangi işleme göre belirlediğini ve yetkilendirdiğini Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Yaş sınırlamaları

MADDE 7 – (1) Piroteknik maddeler, aşağıdaki yaş sınırları altındaki kişiler için piyasada bulundurulamaz.

 1. a) Havai fişekler;

1) Kategori F1: 12 yaş,

2) Kategori F2: 16 yaş,

3) Kategori F3: 18 yaş.

 1. b) Kategori T1 sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler ve Kategori P1 diğer piroteknik maddeler: 18 yaş.

(2) Kamu düzeni ve kamu güvenliği veya sağlık ve emniyet gerekçeleriyle, birinci fıkrada belirtilen yaş sınırları İçişleri Bakanlığı tarafından artırılabilir. Ayrıca, mesleki olarak uygun bir şekilde eğitim almış veya bu tür bir eğitime katılmış olan kişiler için yaş sınırları düşürülebilir.

(3) İmalatçılar, ithalatçılar ve dağıtıcılar, aşağıdaki piroteknik maddeleri uzmanlık bilgilerine sahip kişilerin kullanımı haricinde piyasada bulunduramaz.

 1. a) Kategori F4 havai fişekler,
 2. b) Kategori P2 piroteknik maddeler ve Kategori T2 sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler.

(4) Araçlar için olan P1 sınıfındaki diğer piroteknik maddeler hava yastığı ve kemer öngerme tertibat sistemleri de dâhil olmak üzere bir araca veya aracın sökülebilir bir parçasına takılmadan piyasada bulundurulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçının yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) İmalatçı Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygun bir şekilde tasarlanan ve imal edilen piroteknik maddeleri piyasaya arz eder.

(2) İmalatçı, Ek II’de belirtilen teknik dosyayı hazırlamak ve 17 nci maddede atıfta bulunulan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürüne sahip olmak zorundadır. Bu prosedür sonucunda piroteknik maddenin ilgili gereksinimlere uygun olması halinde imalatçı AB uygunluk beyanını düzenleyerek CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçı teknik dosya ve AB uygunluk beyanını, piroteknik maddenin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmek zorundadır.

(4) İmalatçı, piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygunluğunun seri üretim boyunca da sürdürülmesini sağlar. Piroteknik maddenin uygunluğunun beyan edilmesine temel teşkil eden piroteknik madde tasarımında ya da özelliklerindeki değişiklikler ve uyumlaştırılmış standartlar ya da diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikleri takip eder ve gereğini yapar. Tüketicilerin sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla ve Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine; taşıdıkları muhtemel risklerle orantılı olarak, piyasada bulundurulan piroteknik maddelerden numune alarak test eder; inceleme yapar; gerektiğinde şikâyetler ile uygun olmayan veya geri çağrılan piroteknik maddelerin kaydını tutar ve yaptığı izleme faaliyeti hakkında dağıtıcıları bilgilendirir.

(5) İmalatçı, piyasaya arz ettiği piroteknik maddelerin 10 uncu ve 11 inci maddelere uygun bir şekilde etiketlenmesini sağlamak zorundadır.

(6) İmalatçı, piroteknik maddenin üzerine adını, kayıtlı ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve temasa geçilebilecek iletişim adresini yazmak ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda bu bilgileri piroteknik maddelerin paketlerinin üzerinde ya da beraber gelen belgelerde bulundurmak zorundadır. Adres imalatçıya ulaşılabilecek tek bir noktayı göstermelidir. İletişim bilgileri Türkçe veya nihai kullanıcının anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(7) İmalatçı, kullanım ve güvenlik talimatlarının Türkçe olarak piroteknik maddenin beraberinde bulunmasını sağlamak zorundadır. Bu kullanım ve güvenlik bilgileri ile birlikte etiketler de belirgin, anlaşılabilir ve kavranabilir olmalıdır.

(8) Piyasaya arz edilen piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, imalatçı söz konusu ürünü uygun hale getirmek, piyasadan çekmek ya da gerektiğinde geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca, piroteknik maddenin risk oluşturduğu durumlarda, imalatçı özellikle uygunsuzluk ve alınması gereken düzeltici önlemi içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle bildirir.

(9) İmalatçı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine ilgili piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren gerekli tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Piyasaya arz ettikleri piroteknik maddelerin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde talebi halinde Bakanlıkla işbirliği yapar.

İzlenebilirlik

MADDE 9 – (1) İmalatçı, piroteknik maddelerin izlenebilirliğini sağlamak için 17 nci maddede yer alan uygunluk değerlendirmesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş tarafından kendilerine tahsis edilen kayıt numarası ile piroteknik maddeleri etiketler. Numaralandırma, Komisyon tarafından belirlenen tekdüze bir sisteme uygun olarak yapılır.

(2) İmalatçılar ve ithalatçılar piyasada bulundurdukları piroteknik maddelerin kayıt numaralarını muhafaza eder ve talep üzerine bu bilgileri ilgili makamlara sunar.

Taşıtlarda kullanılanlar dışında kalan piroteknik maddelerin etiketlenmesi

MADDE 10 – (1) İmalatçı, taşıtlarda kullanılan piroteknik maddeler dışında kalan piroteknik maddelerin Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde, görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde etiketlenmesini sağlamalıdır. Bu etiketler belirgin, anlaşılabilir ve kavranabilir olmalıdır.

(2) Piroteknik maddelerin etiketlerinin üzerinde; en az 8 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen imalatçı bilgileri, imalatçının Türkiye’de yerleşik olmaması durumunda ise imalatçı ve ithalatçı hakkında sırasıyla 8 inci maddenin altıncı fıkrasında ve 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bilgiler ile piroteknik maddenin adı, tipi, kayıt numarası, ürün, parti ya da seri numarası, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine istinaden alt yaş sınırları, ilgili sınıf ve kullanım talimatları, Kategori F3 ve F4 sınıfında olan havai fişekler için imalat yılı, varsa asgari güvenlik mesafesi belirtilmelidir. Etiketlerde ayrıca aktif patlayıcı maddenin net eşdeğer miktarı (NEM) bilgileri bulunmalıdır.

(3) Havai fişeklerde ayrıca aşağıdaki asgari bilgiler yer almalıdır:

 1. a) Kategori F1: Mevcut olduğu durumlarda “sadece açık havada kullanım” ve asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri,
 2. b) Kategori F2: “sadece açık havada kullanım” ve varsa asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri,
 3. c) Kategori F3: “sadece açık havada kullanım” ve asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri,

ç) Kategori F4: “sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından kullanım” ve asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri.

(4) Sahne ve tiyatro için piroteknik maddelerde ayrıca aşağıdaki asgari bilgiler yer almalıdır:

 1. a) Kategori T1: Gerekiyorsa “sadece açık havada kullanım” ve asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri,
 2. b) Kategori T2: “Sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından kullanım” ve asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri.

(5) Piroteknik maddenin üzerinde ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen gerekli etiketleme bilgileri için yeterli yer bulunmuyorsa, bilgiler en küçük ebatlı ambalaj üzerinde bulunmalıdır.

Taşıtlarda kullanılan piroteknik maddelerin etiketlenmesi

MADDE 11 – (1) Taşıtlarda kullanılacak piroteknik maddelerin etiketlerinde imalatçı ile ilgili 8 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bilgiler, piroteknik maddenin adı ve türü, sicil numarası ve ürün, parti ya da seri numarası ve gerektiği durumlarda güvenlik talimatları bulundurulur.

(2) Şayet piroteknik maddenin üzerinde birinci fıkrada belirtilen etiketleme bilgileri için yeterli yer bulunmuyorsa, söz konusu bilgiler ambalaj üzerinde olmalıdır.

(3) İmalatçı veya ithalatçı, profesyonel kullanıcıların istediği lisanda bir güvenlik bilgi formunu profesyonel kullanıcılara vermelidir. Güvenlik bilgi formu 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır. Güvenlik bilgi formu, yazılı veya alıcının gerekli erişim vasıtalarına sahip olması kaydıyla elektronik olarak sağlanabilir.

İthalatçının yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) İthalatçı sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygun piroteknik maddeleri piyasaya arz eder.

(2) İthalatçı, herhangi bir piroteknik maddeyi piyasaya arz etmeden önce 17 nci madde de belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünün imalatçı tarafından yerine getirilmesini sağlar. İthalatçı, imalatçının teknik dosya düzenlediğini, piroteknik maddenin CE işaretini taşıdığını ve gerekli belgelerin piroteknik maddeyle birlikte sunulduğunu, 8 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkrasında belirtilen gerekliliklere uygun davrandığını garanti etmek zorundadır. Herhangi bir piroteknik maddenin Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda ithalatçı, söz konusu piroteknik madde uygun hale getirilene kadar ürünü piyasaya arz edemez. Ayrıca piroteknik maddenin risk arz ettiği durumlarda imalatçıyı ve Bakanlığı bu konuda bilgilendirmek zorundadır.

(3) İthalatçı, piroteknik maddenin üzerine adını, kayıtlı ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve temasa geçilebilecek iletişim adresini yazmak ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda bu bilgileri piroteknik maddelerin paketlerinin üzerinde ya da beraber gelen belgelerde bulundurmak zorundadır. İletişim bilgileri Türkçe veya nihai kullanıcının anlayacağı ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(4) İthalatçı, kullanım ve güvenlik talimatlarının Türkçe olarak piroteknik maddenin beraberinde bulunmasını sağlamak zorundadır.

(5) İthalatçı, herhangi bir piroteknik maddenin kendi sorumluluğunda bulunduğu sürece muhafaza ya da nakliye koşullarının Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlar.

(6) Herhangi bir piroteknik maddenin arz ettiği risklere istinaden uygun görüldüğü durumlarda, ithalatçı, Bakanlığın talep etmesi üzerine ve tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak için, piyasaya arz edilen piroteknik maddelerden numuneler alarak bunları test etmek ve incelemeler yapmak, gerektiğinde şikâyetlerin, uygun olmayan piroteknik maddelerin ve geri çağrılan piroteknik maddelerin kaydını tutmak ve bu tür araştırma/gözetimlerle ilgili dağıtıcılara bilgi vermek zorundadır.

(7) Piyasaya arz edilmiş olan herhangi bir piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde ithalatçı, ilgili piroteknik maddeyi uygun hale getirmek, gerekirse piyasadan çekmek ya da gerektiğinde geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri almak zorundadır. Ayrıca, piroteknik maddenin risk arz ettiği durumlarda, ithalatçı özellikle uygunsuzluk ve alınan tüm düzeltici önlemi içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle bildirir.

(8) İthalatçı, AB uygunluk beyanının bir suretini piroteknik maddenin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl boyunca muhafaza etmek, uygunluk beyanı ile birlikte teknik belgeleri de Bakanlığın isteği halinde sunmak zorundadır.

(9) İthalatçı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine ilgili piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygunluğunun gösterilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı veya elektronik ortamda sunmak zorundadır. İthalatçı, piyasaya arz ettikleri piroteknik maddelerin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde talebi halinde Bakanlıkla işbirliği yapar.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Dağıtıcı piyasada herhangi bir piroteknik maddeyi bulundururken, bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getirmek zorundadır.

(2) Dağıtıcı piyasada herhangi bir piroteknik madde bulundurmadan önce söz konusu piroteknik maddenin CE işareti taşıdığını, gerekli belgelerin ve kullanım ve güvenlik bilgilerinin Türkçe olarak piroteknik maddeyle birlikte sunulduğunu, imalatçının ve ithalatçının sırasıyla 8 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gerekleri yerine getirdiğini doğrulamak zorundadır.

(3) Herhangi bir piroteknik maddenin Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda dağıtıcı, söz konusu piroteknik madde uygun hale getirilene kadar piroteknik maddeyi piyasaya arz edemez. Ayrıca, piroteknik maddenin risk arz ettiği durumlarda dağıtıcı, imalatçıyı veya ithalatçıyı ve ayrıca Bakanlığı bu yönde bilgilendirmek zorundadır.

(4) Dağıtıcı, herhangi bir piroteknik madde kendi sorumluluğu altındayken depolama veya nakliye koşullarının Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlamak zorundadır.

(5) Piyasada bulundurdukları herhangi bir piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde dağıtıcı, ilgili piroteknik maddeyi uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için gereken düzeltici önlemlerin alındığından emin olmalıdır. Ayrıca, piroteknik maddenin risk arz ettiği durumlarda, dağıtıcı özellikle uygunsuzluk ve alınan tüm düzeltici önlemi içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle bildirir.

(6) Dağıtıcı, gerekçeli talep üzerine ilgili piroteknik maddenin bu Yönetmelikle uygunluğunu gösteren gerekli tüm bilgi ve belgeleri, yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sağlamak ayrıca piyasada bulundurdukları piroteknik maddelerin ortaya çıkardığı riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde talebi halinde Bakanlıkla işbirliği yapmak zorundadır.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar

MADDE 14 – (1) Bir piroteknik maddeyi kendi adı ya da ticari markası altında piyasaya arz eden veya hali hazırda piyasaya arz edilmiş olan bir piroteknik maddeyi, bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu etkileyecek bir şekilde değiştiren ithalatçı veya dağıtıcılar bu Yönetmeliğe istinaden imalatçı olarak kabul edilir ve 8 inci maddede belirtilen imalatçının tabi olduğu yükümlülüklere tabi olur.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 15 – (1) İktisadi işletmeci talep üzerine, Bakanlığa aşağıda belirtilen bilgileri sunar:

 1. a) Kendilerine piroteknik madde tedarik eden iktisadi işletmecilerin bilgileri,
 2. b) Kendilerinin piroteknik madde tedarik ettiği iktisadi işletmecilerin bilgileri.

(2) İktisadi işletmeciler, birinci fıkrada belirtilen bilgileri, söz konusu piroteknik maddeyi tedarik ettikleri tarihten itibaren 10 yıl süreyle ve piroteknik maddeyi başkasına tedarik ettikleri tarihten itibaren de 10 yıl süreyle sunabilir durumda olmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piroteknik Maddelerin Uygunluğu

Piroteknik maddelerin uygunluk varsayımı

MADDE 16 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara (veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına) veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında Ek-I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

Uygunluk değerlendirme işlemleri

MADDE 17 – (1) İmalatçı, piroteknik maddelerin uygunluğunun değerlendirilmesi için Ek II’de yer alan ve aşağıda belirtilen prosedürlerden birini takip eder.

 1. a) AB Tip İncelemesi (Modül B) ile birlikte imalatçının tercihine göre aşağıdaki işlemlerden biri olmalıdır:

1) Düzensiz aralıklarla yapılacak denetimli ürün kontrolleri ile iç imalat kontrollerine dayanan tip uygunluk modülü (Modül C2),

2) İmalat sürecinin kalite güvencesine dayanan tip uygunluk modülü (Modül D),

3) Ürün kalite güvencesine dayanan tip uygunluk modülü (Modül E).

 1. b) Birim doğrulamasına dayanan uygunluk modülü (Modül G),
 2. c) Tam kalite güvencesine dayanan uygunluk modülü (Modül H) (F4 sınıfı havai fişeklerle ilgili).

AB uygunluk beyanı

MADDE 18 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerinin yerine getirildiğini gösterir.

(2) AB uygunluk beyanı, Ek III’te belirtildiği gibi olmalıdır. Ek II’nin ilgili modüllerinde belirtilen unsurları içermek ve sürekli güncellenmek zorundadır. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, AB uygunluk beyanına Türkçe tercümesi de eklenir.

(3) Bir piroteknik maddenin AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla mevzuata tabi olduğu durumlarda, söz konusu tüm mevzuat için tek bir AB uygunluk beyanı düzenlenmelidir. AB uygunluk beyanı, mevzuatın adını, yayım tarihini ve referans numarasını içerir.

(4) AB uygunluk beyanını düzenleyen imalatçı, piroteknik maddenin Yönetmelikte belirtilen gereklere uygunluğu ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş olur.

CE işaretinin genel esasları

MADDE 19 – (1) CE işareti 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

CE işaretinin ve diğer işaretlerin iliştirmesi ile ilgili kurallar ve şartlar

MADDE 20 – (1) CE işareti görünür, okunabilir ve kalıcı bir şekilde piroteknik maddelere iliştirilmek zorundadır. Bunun mümkün olmadığı veya piroteknik maddenin mahiyetinden dolayı gerekmediği durumlarda ambalaja ve beraberinde gelen belgelerin üzerine iliştirilir.

(2) CE işareti piroteknik madde piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.

(3) Onaylanmış kuruluşun imalatın kontrolü aşamasında yer aldığı durumlarda, CE işaretini, bu kuruluşun kimlik kayıt numarası takip eder. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası kuruluş tarafından ya da kendi talimatlarına istinaden imalatçı tarafından iliştirilir.

(4) CE işareti ve gerektiği yerde onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasının yanında, herhangi özel bir riski ya da kullanımı ifade eden diğer bir işaret bulunabilir.

(5) Bakanlık, CE işaretini düzenleyen mevzuatın doğru şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli mekanizmaları kullanır ve söz konusu işaretin uygunsuz kullanımı halinde gerekli tedbirleri alır.

ALTINCI BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Bildirimi

Bildirim

MADDE 21 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesi uygun görülen kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluş

MADDE 22 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin hükümlerine uygunluk da dâhil olmak üzere, onaylanmış kuruluşların izlenmesine ilişkin gerekli yöntemlerin oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur.

Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar

MADDE 23 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;

 1. a) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkân verilmeyecek şekilde,
 2. b) Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde,
 3. c) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi ile ilgili karar alacak uzman personel ile bu kuruluşların değerlendirmesini yapacak personelin farklı olması sağlanacak biçimde,

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık hizmetlerinin ticari veya rekabetçi bir biçimde sunulmayacağı bir biçimde,

 1. d) Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek,
 2. e) İlgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için gerekli olan yeterli sayıda uzman personelin istihdam edilmesi suretiyle, yürütülür.

Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 24 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi, bildirilmesi, onaylanmış kuruluşların gözetimine ilişkin prosedürleri ve bunlarla ilgili tüm değişiklikleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili gereklilikler

MADDE 25 – (1) Bildirimin gerçekleştirilebilmesi için uygunluk değerlendirme kuruluşu aşağıda iki ila on birinci fıkralarında belirtilen tüm gereklilikleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ulusal mevzuata göre kurulmalı ve tüzel kişiliğe sahip olmalıdır.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendireceği kuruluştan veya piroteknik maddeden bağımsız bir üçüncü taraf olmalıdır.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli, piroteknik maddelerin ve/veya patlayıcı maddelerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, yüklenicisi, alıcısı, sahibi, kullanıcısı, muhafaza edicisi ya da bu kişilerin temsilcisi olamaz. Bu kısıtlama, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetlerine istinaden piroteknik maddelerin ve/veya patlayıcı maddelerin kullanımının gerekli olduğu durumları veya piroteknik maddelerin kişisel amaçlarla kullanıldığı durumları kapsamaz.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu çalışanları, piroteknik maddelerin ve/veya patlayıcı maddelerin tasarımı, imalatı, yapımı, pazarlaması, yüklenmesi, kullanılması ya da muhafaza edilmesi konularında doğrudan yer alamaz ve bu faaliyetlerle uğraşan kişileri temsil edemez. Bildiriminin yapıldığı uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili verecekleri kararların bağımsızlığına ya da dürüstlüğüne şüphe düşürecek herhangi bir faaliyette bulunamaz. Bu özellikle danışmanlık hizmetleri için geçerlidir.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, şube, temsilcilik ve yüklenicilerin faaliyetlerinin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını etkilememesini sağlamak zorundadır.

(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve personeli, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yüksek seviyede teknik ve mesleki yeterliliğine sahip olacak şekilde yerine getirmeli ve kanaatlerini ya da uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek veya bunlardan etkilenebilecek kişi veya kişilerden bağımsız olarak en başta mali olmak üzere herhangi baskı, teşvik ve yönlendirmeye maruz kalmadan gerçekleştirmelidir.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek II’ye istinaden kendisine tahsis edilen ve kendisine bildirilen tüm uygunluk değerlendirme işlerini, bu işlerin uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından bizzat yapılıp yapılmadığı veya kuruluş adına ve kendi sorumluluğu altında yapıldığına bakılmaksızın yerine getirebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği her bir uygunluk değerlendirme prosedürü ve her bir piroteknik madde sınıfı ile ilgili olarak aşağıda belirtilenleri tasarrufunda bulundurmalıdır:

 1. a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirebilecek teknik bilgiye, uygun ve yeterli tecrübeye sahip personele sahip olmalı,
 2. b) Uygunluk değerlendirme işlerinde kullanılacak prosedürlerin şeffaflığını ve yeniden yapılabilmesini temin edecek şekilde, uygunluk değerlendirme işlerinde kullanılacak prosedürlerin açıklamaları, onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasında ayrım yapılabilmesini sağlayacak uygun politika ve yöntemlere sahip olmalı,
 3. c) Herhangi bir işletmenin boyutunu, faaliyet gösterdiği sektörü, yapısını, söz konusu ürün teknolojisinin zorluk derecesini ve üretim sürecinin toplu ya da seri mahiyetini gerektiği şekilde dikkate alacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlere sahip olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirecek gerekli imkanlara sahip olmalı ve tüm gerekli ekipman veya tesislerden yararlanma imkanı bulunmalıdır.

(9) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekten sorumlu personel aşağıda belirtilen hususlara sahip olmak zorundadır:

 1. a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini karşılayacak teknik ve mesleki eğitim,
 2. b) Gerçekleştirecekleri değerlendirmelerin gereksinimleri hakkında yeterli bilgi ve söz konusu değerlendirmeleri gerçekleştirmek için yeterli yetki,
 3. c) Ek I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine, uyumlaştırılmış standartlara ve ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine ilişkin gerekli bilgi ve kavrama gücü,

ç) Değerlendirmelerin yerine getirildiğini gösteren belge, kayıt ve raporları düzenleme kabiliyeti.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, üst düzey yöneticilerinin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirecek personelin tarafsızlığını güvence altına almalıdır. Herhangi bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yöneticilerinin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu olan personelinin ücretleri gerçekleştirilen değerlendirme sayısına ve değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre Bakanlık tarafından üstlenilmediği veya Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan sorumluluğa sahip olmadığı sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.

(12) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Bakanlık ile ilgili olan işler haricinde Ek II’ye veya ulusal mevzuatın yürürlüğe koyduğu herhangi bir hükme istinaden uygunluk değerlendirme görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlar. Bu bilgiler ile ilgili mülkiyet hakları saklıdır.

(13) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına göre oluşturulan onaylanmış kuruluş koordinasyon grubunun faaliyetlerine ve ilgili standardizasyon faaliyetlerine katılmak veya uygunluk değerlendirme görevlerinden sorumlu çalışanlarının bu faaliyetlerden bilgilerinin olmasını sağlamak, bu grubun çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan idari kararlar ve belgeleri genel bir rehber kılavuz olarak kullanmak zorundadır.

Onaylanmış kuruluşların uygunluk varsayımı

MADDE 26 – (1) Uyumlaştırılmış standartlar veya bunların kısımlarında ortaya konulan kriterler, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde tanımlanan gereklilikleri kapsıyorsa ve uygunluk değerlendirme kuruluşu da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa, söz konusu kuruluşun 25 inci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirmesi işlemi ile ilgili belirli görevlerini herhangi bir yükleniciye veya bağlı bir kuruluşa yaptırması halinde, onaylanmış kuruluş; şube, temsilcilik ve yüklenicinin 25 inci maddede belirtilen şartları karşılamasını sağlamak ve Bakanlığı bu yönde bilgilendirmek zorundadır.

(2) Onaylanmış kuruluşlar; şube, temsilcilik ve yüklenici tarafından gerçekleştirilen görevlerle ilgili her türlü sorumluluğunu üstlenir.

(3) Faaliyetlerin şube, temsilcilik ve yükleniciye yaptırılması için müşterinin mutabakatı gereklidir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar; şube, temsilcilik ve yüklenicinin nitelikleri ile ilgili değerlendirmelere ilişkin belgeleri ve onlar tarafından Ek II’ye göre gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Görevlendirme için müracaat

MADDE 28 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Bakanlığa, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunur.

(2) Görevlendirme müracaatında, kuruluşun yetkin olduğunu belirttiği tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, uygunluk değerlendirme modül/modüllerinin ve piroteknik madde/maddelerinin listesi ve varsa 25 inci madde de belirtilen şartların uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından karşılandığını doğrulayan TÜRKAK tarafından verilmiş akreditasyon belgesi bulunmalıdır.

Bildirim prosedürü

MADDE 29 – (1) Bakanlık, yalnızca 25 inci maddede belirtilen gereklilikleri yerine getiren uygunluk değerlendirme kuruluşlarını bildirebilir.

(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi’ni kullanarak bildirir.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili tüm detayları, ilgili uygunluk değerlendirme modülü/modülleri, piroteknik madde/maddeleri ve ilgili kuruluşun yetkinliğini doğrulayan bilgileri içerir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Komisyon veya üye ülkeler tarafından iki hafta içerisinde itiraz edilmediği durumlarda, bir onaylanmış kuruluş olarak faaliyette bulunabilir. Ancak, böyle bir kuruluş bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir. Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarası tahsis edilmesini müteakip Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak görevlendirir.

(5) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bildirimi ile ilgili herhangi bir değişikliğin olması halinde, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bu konuda bilgi verir.

Bildirimde yapılan değişiklikler

MADDE 30 – (1) Onaylanmış kuruluşun 25 inci maddede belirtilen şartları karşılamadığı veya yükümlülüklerini yerine getiremediği Bakanlık tarafından tespit edilmesi ya da Bakanlığa bu yönde bilgi verilmesi halinde, Bakanlık, şartları karşılayamama veya yükümlülükleri yerine getirememe durumunun önemine göre onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini kısıtlayabilir, askıya alabilir veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verebilir. Bakanlık bu durumda Ekonomi Bakanlığı vasıtasıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bilgi verir.

(2) Onaylanmış kuruluşun faaliyetlerinin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun kendi isteğiyle faaliyetlerini sona erdirdiği durumlarda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını veya talepleri halinde Bakanlığa sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine ilişkin itiraz

MADDE 31 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan veya yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri talebi üzerine Komisyona sunmak üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya AB üyesi ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşların işlevsel yükümlülükleri

MADDE 32 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Ek II’ de belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştirir.

(2) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, iktisadi işletmeciler üzerinde gereksiz yük oluşturmaktan kaçınarak, orantılı bir şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları faaliyetlerini yerine getirirken herhangi bir işletmenin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu ürünün kullandığı teknolojinin karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin seri veya kitle üretimi niteliğinde olmasını dikkate almalıdır. Ancak, bunu yerine getirirken piroteknik maddenin bu Yönetmeliğin gereksinimleriyle uyumunu sağlamak için gereken dikkat derecesi ve koruma seviyesini de göz önünde bulundurmak zorundadır.

(3) Uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşlar, uygunluk değerlendirmesine tabi tutulan piroteknik maddeleri ve imalatçılarını tanımlamak için sicil numaraları tahsis eder ve belge verdikleri piroteknik maddelerin sicil numaralarını gösteren bir kayıt tutarlar.

(4) Onaylanmış kuruluş, imalatçı tarafından Ek I’ de düzenlenen temel gereklerin veya ilgili uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik şartnamelerin karşılanmadığını belirlemesi durumunda, imalatçının gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve uygunluk belgesi düzenlemez.

(5) Uygunluk değerlendirme belgesi verilmesinin ardından, uygunluğun izlenmesi sürecinde onaylanmış kuruluş tarafından piroteknik maddenin artık uygun olmadığı belirlenmişse, onaylanmış kuruluş imalatçının gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve gerekirse uygunluk belgesini askıya alır veya iptal eder.

(6) Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda, her türlü belgeyi uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itirazlar

MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı itiraz mekanizmasının mevcut olmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlığa aşağıdaki durumlarda bilgi vermek zorundadır:

 1. a) Herhangi bir belgenin kabul edilmemesi, sınırlandırılması, askıya alınması veya iptal edilmesi,
 2. b) Görevlendirmenin kapsamı veya koşullarını etkileyen herhangi bir husus,
 3. c) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlıktan aldıkları herhangi bir bilgi talebi,

ç) Talep üzerine, görevlendirmeleri kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ve bir işin yükleniciye verilmesi dâhil diğer faaliyetler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, aynı piroteknik maddeler üzerinde benzer uygunluk değerlendirme faaliyetleri yürüten, bu Yönetmeliğe göre görevlendirilmiş diğer onaylanmış kuruluşlara, olumsuz uygunluk değerlendirme sonuçları ile ilgili sonuçları ve talep halinde olumlu uygunluk değerlendirme sonuçları ile ilgili bilgileri sunarlar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 35 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki onaylanmış kuruluşlara ilişkin koordinasyon ve işbirliği çalışmalarına onaylanmış kuruluşların doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla katılmasını sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Korunma Önlemleri

Piroteknik maddelerin piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 36 – (1) Bakanlık, piroteknik maddelerin yalnızca amacına uygun bir şekilde saklanması ve kullanılması, kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesi halinde piyasaya arz edilmesini sağlamak amacıyla uygun tüm önlemleri alır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki piroteknik maddelerin piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Ulusal düzeyde risk teşkil eden piroteknik maddelerle ilgili prosedür

MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında bulunan herhangi bir piroteknik maddenin insan sağlığı ve güvenliğine veya çevrenin veya kamu yararının korunması açısından risk teşkil ettiğine dair yeterli sebebin olması halinde, söz konusu piroteknik maddeyi bu Yönetmelikte belirtilen tüm ilgili şartları kapsayacak şekilde bir değerlendirmeye tabi tutar. İlgili iktisadi işletmeci, bu amaç doğrultusunda, gerektiğinde Bakanlık ile işbirliği yapar:

 1. a) Yapılan değerlendirme sonucunda, Bakanlık, söz konusu piroteknik maddenin bu Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklere uymadığını tespit etmesi durumunda, ivedilikle riskin mahiyeti ile ilgili olarak ilgili iktisadi işletmecinin piroteknik maddeyi söz konusu gerekliliklere uygun hale getirmek için tüm uygun düzletici önlemleri almasını, gerekli görülmesi halinde makul bir süre içerisinde piroteknik maddeyi piyasadan çekmesini veya geri çağırmasını talep eder.
 2. b) Bakanlık, konu hakkında ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.
 3. c) Bu fıkrada belirtilen önlemler için Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke ile sınırlı olmadığını düşündüğü takdirde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri bilgilendirir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu bu Yönetmelik kapsamında yer alan tüm piroteknik maddelerle ilgili uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(4) İlgili iktisadi işletmeci birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici tedbirleri almadığı takdirde Bakanlık, söz konusu piroteknik maddelerin piyasada bulundurulmasının yasaklanması veya kısıtlanması veya piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için her türlü geçici tedbiri alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve AB üyesi ülkeleri derhal bu önlemler konusunda bilgilendirir.

(5) Dördüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen bilgiler; tüm mevcut detayları, özellikle de uygunsuz piroteknik maddenin tespit edilebilmesi için gerekli verileri, piroteknik maddenin menşei, iddia edilen uygunsuzluğun ve söz konusu riskin mahiyetini, alınan önlemlerin mahiyeti ve süresini ve ilgili iktisadi işletmeci tarafından sunulan açıklama ve savunmaları içerir. Bakanlık özellikle uygunsuzluğun aşağıda belirtilen hususların birinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtmelidir:

 1. a) Piroteknik maddenin, insan sağlığı, güvenliği veya bu Yönetmelikte belirtilen diğer kamu yararının korunması ile ilgili gereklilikleri karşılayamaması,
 2. b) Uygunluk varsayımı içeren 16 ncı maddede atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklikler.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili piroteknik maddenin uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gecikmeksizin bildirir.

(7) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir AB üyesi ülke veya Komisyon tarafından dördüncü fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç aylık süre içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(8) Bakanlık, söz konusu piroteknik madde ile ilgili olarak, piroteknik maddenin piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma önlemleri prosedürü

MADDE 38 – (1) 37 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire karşı AB üyesi ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse, tedbir yürürlükten kaldırılır.

Sağlık veya güvenlik açısından risk arz eden mevzuata uygun piroteknik maddeler

MADDE 39 – (1) 37 nci maddenin birinci fıkrasına göre yapılan değerlendirmelerde piroteknik maddenin bu Yönetmeliğe uygun olmakla birlikte insan sağlığı, güvenliği ve diğer kamu yararının korunması hususlarına karşı risk arz ettiğinin belirlenmesi halinde, Bakanlık ilgili iktisadi işletmeciden, bahsedilen piroteknik maddeyi piyasada bulundurduğunda bu riski arz etmemesi için tüm gerekli önlemleri almasını talep eder. Gerektiği durumlarda söz konusu riskin mahiyetine bağlı olarak, piroteknik maddenin piyasadan çekilmesi veya makul bir süre içinde geri çağrılması istenebilir.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu söz konusu piroteknik madde ile ilgili düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlar.

(3) Bakanlık, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen düzeltici tedbire ilişkin, Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu ve üye ülkeleri ivedilikle bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme, mevcut bütün ayrıntıyı, özellikle ilgili piroteknik maddenin tanımlanması için gerekli olan bilgiyi, ürünün menşeini ve tedarik zincirini, riskin tanımını ayrıca ülkede alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerecek şekilde yapılır.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 40 – (1) 37 nci madde saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki bulgulardan birinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzluğu sona erdirmesini ister:

 1. a) CE işaretinin, “CE” işareti Yönetmeliğine veya bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine aykırı bir şekilde iliştirilmiş olması,
 2. b) CE işaretinin iliştirilmemiş olması,
 3. c) Onaylanmış kuruluşun imalat kontrol aşamasına müdahil olduğu durumlarda, kuruluşun kimlik kayıt numarasının iliştirilmemiş veya uygun iliştirilmemiş olması,

ç) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması,

 1. d) AB uygunluk beyanının doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması,
 2. e) Teknik dosyanın bulunmaması ya da eksik olması,
 3. f) 8 inci maddenin altıncı fıkrası veya 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin mevcut olmaması, yanlış olması ya da eksik olması,
 4. g) 8 inci veya 12 nci maddelerde belirtilen herhangi başka bir idari gerekliliklerin yerine getirilmemesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık söz konusu piroteknik maddenin piyasada bulundurulmasını kısıtlamak veya engellemek için veya piyasadan çekilmesi veya geri çağrılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai hükümler

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 28/6/2013 tarihli ve 2013/29/AB sayılı Piroteknik Maddelerin Piyasada Bulundurulmaları Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız