Su Isıtıcıları ve Sıcak Su Depolama Tankları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/4)

Su Isıtıcıları ve Sıcak Su Depolama Tankları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/4)

SU ISITICILARI VE SICAK SU DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE

DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2018/4)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, su ısıtıcılarının ve sıcak su depolama tanklarının piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) Nominal ısıl güçleri 400 kW’a eşit ve daha az olan su ısıtıcılarının,
 2. b) Depo hacmi 2.000 litre’ye eşit ve daha az olan sıcak su depolama tanklarının,
 3. c) Su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin,

piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin hükümleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıda belirtilen ürünlere uygulanmaz:

 1. a) Esas olarak biyokütleden üretilmiş gaz veya sıvı yakıtı kullanmak üzere tasarlanmış su ısıtıcılarına.
 2. b) Katı yakıt kullanan su ısıtıcılarına.
 3. c) Endüstriyel emisyonlar kapsamındaki su ısıtıcılarına.

ç) Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/3)’de tanımlı olan kombine ısıtıcılara.

 1. d) Ek-3’ün Tablo-1’inde belirtilen, en azından en küçük referans enerjili yük profilini karşılamayan su ısıtıcılarına.
 2. e) Sadece sıcak içecek ve/veya yiyecek yapmak için tasarlanmış su ısıtıcılarına,
 3. f) Özdeş ısı üreteçlerini ve özdeş su ısıtıcı gövdelerini yenilemek amacıyla, 1/1/2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş su ısıtıcılar için tasarlanmış ısı üreteçlerine ve bu tür ısı üreteçleriyle donatılmış su ısıtıcısı gövdelerine (değiştirilen yeni üründe veya ambalajında bunun hangi su ısıtıcısı için tasarlandığı açıkça belirtilir).

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak;

 1. a) AB: Avrupa Birliğini,
 2. b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 3. c) Biyokütle: Ürünlerin, atıkların ve tarım (bitkisel ve hayvani maddeler dâhil), balıkçılık ve su ürünleri dâhil orman ve ilgili sanayi süreçlerinden kalan biyolojik esaslı kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımları ve bunların yanında sanayi ve kentsel atıkların biyolojik olarak ayrıştırılabilen kısımlarını,

ç) Biyokütle yakıt: Biyokütleden üretilen gaz veya sıvı yakıtı,

 1. d) Depolama hacmi (V): Bir sıcak su depolama tankının veya depolu su ısıtıcısının litre olarak nominal hacmini,
 2. e) Dönüşüm katsayısı (CC): Değeri 2,5’e eşit olan katsayıyı,
 3. f) Durma kaybı (S): Belli bir su ve ortam sıcaklıklarında sıcak su tankından kaybolan ve W ile belirtilen enerjiyi,
 4. g) Fosil yakıt: Fosil kaynaklı gaz veya sıvı yakıtı,

ğ) Güneş enerjisi su ısıtıcısı: Pazara tek bir ünite olarak arz edilen; bir veya daha fazla güneş kolektörü, güneş enerjisi sıcak su tankları, ısı üreteçleri ve muhtemelen kolektör devresinde ve diğer bölümlerinde pompalar ile donatılmış bir su ısıtıcısını,

 1. h) Isı pompası su ısıtıcısı: Isı üretmek için ortam ısısını bir hava kaynağından, su kaynağından veya yeraltı kaynağından ve/veya atık ısıdan alan su ısıtıcısını,

ı) Isı üreteci: Fosil yakıt ve/veya biyokütle yakıtların yanması, elektrik dirençli ısıtma elemanlarında Joule etkisinin kullanımı, ortam ısısının bir hava kaynağından, su kaynağından veya yeraltı kaynağından ve/veya atık ısıdan alınması süreçlerinden bir veya birden fazlasının kullanılması sayesinde ısı üreten bir su ısıtıcısının parçasını (Bir su ısıtıcısı için tasarlanmış bir ısı üreteci ve böyle bir ısı üreteci ile donatılmış bir su ısıtıcı gövdesi de su ısıtıcısı olarak kabul edilir),

 1. i) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
 2. j) Konvansiyonel su ısıtıcısı: Fosil yakıtların ve/veya biyokütle yakıtların yanması ve/veya elektrik dirençli ısıtıcı elemanların Joule etkisinin kullanılması ile ısı üreten bir su ısıtıcısını,
 3. k) Nominal ısıl güç (anma gücü): Bir su ısıtıcısının, standart şartlarda su ısıtırken beyan edilen ve kW olarak ifade edilen ısıl gücünü,
 4. l) Ses gücü seviyesi (LWA): İçeride ve/veya dışarıda dB olarak belirtilen A-ağırlıklı ses gücü seviyesini,
 5. m) Sıcak su depolama tankı: İlave donanımı da dâhil olmak üzere bir veya daha fazla yedek daldırma ısıtıcısı dışında başka herhangi bir ısı üreteci ile donatılmamış, su ve/veya mahal ısıtması maksadıyla sıcak suyu depolayan bir kabı,
 6. n) Standart nominal şartlar: Su ısıtıcıları için nominal ısıl güçlerini, su ısıtma enerji verimliliklerini, ses gücü seviyelerini ve azot oksit emisyonlarını belirlemeye yönelik çalışma şartlarını, sıcak su depolama tankları için durma kayıplarını belirlemeye yönelik çalışma şartlarını,
 7. o) Su ısıtıcısı: Harici bir içme veya kullanım suyu şebekesine bağlı, verilen aralıklar arasında belirlenen sıcaklık seviyesinde, miktarda ve akış oranında sıcak içme veya kullanma suyu temin etmek için ısı üreten ve transfer eden, bir veya daha fazla ısı üreteci ile donatılmış bir cihazı,

ö) Su ısıtıcısı gövdesi: Bir su ısıtıcının ısı üreteci takılması için tasarlanmış kısmını,

 1. p) Su ısıtma enerji verimliliği (ηwh): Bir su ısıtıcı tarafından karşılanan faydalı enerjiyle bu enerjinin üretilmesi için gereken enerji arasındaki yüzde (%) ile ifade edilen oranı,
 2. r) Yedek daldırma ısıtıcısı: Sıcak su depolama tankının bir parçası olan ve sadece harici kaynak kesildiğinde (bakım dönemleri dâhil) veya arızalandığında veya güneş enerjisi sıcak su depolama tankının bir parçası olan ve güneş enerjisi ısı kaynağının gereken konforu sağlamak için yeterli olmadığı durumlarda ısı üreten Joule etkili bir elektrik direncini,

ifade eder.

(2) Ek-II ve Ek-V arası konularla ilgili olarak ilave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri ve zaman çizelgesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren su ısıtıcıları ve sıcak su depolama tanklarının çevreye duyarlı tasarım gerekleri Ek-II’de belirtilmiştir.

(2) Her bir çevreye duyarlı tasarım gerekleri aşağıdaki zaman çizelgesine göre uygulanır:

 1. a) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

1) Su ısıtıcıları için, Ek-II’nin 1.1(a), 1.2, 1.3, 1.4 ve 1.6 maddelerinde belirtilen gerekler,

2) Sıcak su depolama tankları için, Ek-II’nin 2.1 ve 2.2 maddesinde belirtilen gerekler sağlanır.

 1. b) 26/9/2018 tarihinden itibaren, su ısıtıcıları için, Ek-II’nin 1.1(b) maddesinde belirtilen gerekler,
 2. c) 26/9/2019 tarihinden itibaren, su ısıtıcıları için, Ek-II’nin 1.5 maddesinde belirtilen gerekler sağlanır.

(3) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluğun ölçümü ve hesaplanmasına dair hususlar Ek-III ve Ek-IV’e göre yapılır.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uygunluk değerlendirmesi işlemleri, aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolüne veya aynı Yönetmeliğin Ek V’inde belirtilen uygunluk değerlendirmesine ilişkin yönetim sistemine göre yapılır.

(2) Uygunluk değerlendirmesi amacıyla, teknik dosyada Ek-II’nin 1.6 maddesinde belirtilen ürün bilgileri bulunur.

Piyasa gözetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 7 – (1) Bakanlık, Ek-II’de belirtilen gerekliliklere uygunluğu sağlamak için, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi kontrollerini gerçekleştirirken Ek-V’te belirtilen doğrulama prosedürünü uygular.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 8 – (1) Piyasada bulunan en yüksek performanslı su ısıtıcıları ve sıcak su depolama tankları için karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-VI’da düzenlenmiştir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ; (AB) 2016/2282 sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca değiştirilmiş olan Su Isıtıcıları ve Sıcak Su Depolama Tankları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair (AB) 814/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/4/2018 tarihinden önce yurtiçinde imal edilmiş su ısıtıcıları için bu Tebliğ hükümleri aranmaz ve piyasaya arzları 1/1/2019 tarihine kadar engellenemez.

(2) 21/4/2018 tarihinden önce serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış su ısıtıcıları için bu Tebliğ hükümleri aranmaz ve piyasaya arzları 1/1/2019 tarihine kadar engellenemez.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 21/4/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.