Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/44)

Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/44)

SU POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/44)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak su pompalarının piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-4/8/2017- 30144) Bu Tebliğ, farklı ürünlere entegre olanlar da dahil olmak üzere rotodinamik temiz su pompalarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ:

 1. a) Ek-II’nin ikinci bölümünün 11 ilâ 13’üncü maddelerinde belirtilenler hariç olmak üzere – 10 °C den düşük ve 120 °C den yüksek temiz su uygulamaları için özel olarak tasarlanmış olan pompaları,
 2. b) Yangın söndürme amaçlı su pompalarını,
 3. c)  (Değişik:RG-4/8/2017- 30144)Deplasmanlı su pompaları,

ç) (Değişik:RG-4/8/2017- 30144) Kendinden emişli su pompaları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-4/8/2017- 30144)

 (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlardan;

 1. a) Anma debisi: İmalatçı tarafından normal çalışma koşullarında garanti edilen basma yüksekliğindeki değeri,
 2. b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 3. c) Çok kademeli dalgıç su pompaları: Bir kuyu içerisinde, 2.900 d/d nominal hızda ve 00C ila 900C arasındaki işletme sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmış, 4” (10,16 cm) veya 6” (15,24 cm) nominal dış çapa sahip, çok kademeli (i>1) rotodinamik su pompalarını,

ç) Çok kademeli düşey milli su pompaları: Dönen düşey bir mil üzerine yerleştirilmiş çarklara sahip, 25 bar’a kadar olan basınçlar için tasarlanmış, 2.900 d/d nominal hıza ve maksimum 100 m3/saat debiye (27,78×10-3 m3/sn) sahip, kuru rotorlu çok kademeli (i>1) rotodinamik su pompalarını,

 1. d) Deplasmanlı su pompası: Belirli bir hacimdeki temiz suyu çevreleyerek hareket ettiren ve bu hacmi pompanın çıkışına doğru zorlayan su pompalarını,
 2. e) Kendinden emişli su pompası: Suyla kısmen dolu iken bile temiz suyu hareket ettiren ve çalışmaya başlayabilen ve/veya çalışabilen su pompasını,
 3. f) Kuru rotorlu (Salmastralı): Pompa gövdesindeki çark ile motor arasında sızdırmazlık bulunan şaft bağlantısını (burada, tahrik motorunun parçaları kuru kalır),
 4. g) Rotodinamik su pompası: Temiz suyu hidrodinamik kuvvetler ile hareket ettiren su pompasını,

ğ) Su pompaları: Tasarım olarak;

1) Uçtan emmeli kendinden yataklı (ESOB),

2) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı (ESCC),

3) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı eş eksenli (ESCCi),

4) Çok kademeli düşey milli (MS-V),

5) Çok kademeli dalgıç (MSS),

tasarımlarından birisine sahip olan bir cihazın, temiz suyu fiziksel ya da mekanik etkiyle hareket ettiren hidrolik kısmını;

 1. h) Temiz su: – 100C’ye kadar donmayı önleyen katkılar dikkate alınmaksızın, 0,25 m3’ten fazla emici olmayan katı parçacık ve 50 kg/m3’ten fazla çözünmüş katı parçacık içermeyen, içerisindeki toplam gaz miktarının doyma hacmini aşmadığı suyu,

ı) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı eş eksenli su pompası (ESCCi): Su giriş ve çıkış eksenleri aynı olan pompaları,

 1. i) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı su pompası (ESCC): Uçtan emiş yapan ve motor mili uzatılarak pompa mili olarak da görev yapan su pompalarını,
 2. j) Uçtan emmeli kendinden yataklı su pompası (ESOB): Uçtan emiş yapan ve kendi mili üzerinde kendi yatakları olan su pompalarını,
 3. k) Uçtan emmeli su pompası: Tasarım sınırları olarak;

1) Özgül hızları (ns) 6-80 d/d arasında, maksimum 16 bar tasarım basıncına, minimum 6 m3/saat (1,667×10-3m3/sn) anma debisine, maksimum 150 kW mil gücüne,

2) 1.450 d/d nominal hız için maksimum 90 m, 2.900 d/d nominal hız için maksimum 140 m basma yüksekliğine,

sahip olduğu belirlenen salmastralı, tek kademeli, uçtan emmeli rotodinamik su pompalarını,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Rotadinamik su pompaları için minimum verim gereklilikleri ve bilgileri Ek-II de belirtilmiştir.

(2) Çevreye duyarlı tasarım gerekleri aşağıdaki zaman esaslarına göre sürdürülür:

 1. a) Bu Tebliğin yayımlanıp yürürlüğe girmesinden itibaren su pompaları için en düşük verimler, Ek-II’nin 1 inci maddesinde tanımlanmıştır.
 2. b) Bu Tebliğin yayımlanıp yürürlüğe girmesinden itibaren su pompaları ile ilgili bilgilerin Ek-II’nin 2 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

(3) Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen şartlara uygun olarak ölçülür ve hesaplanır.

(4) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek I’inin birinci bölümünde belirtilenler dışında, başka bir çevreye duyarlı tasarım parametresi yoktur.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 6 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV’te açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya Ek V’te açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak Ek-II’de yer alan gereklere uygunluğa dair piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken Ek-IV’te belirtilen doğrulama prosedürü uygulanır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 8 – (1) Piyasada bulunan en yüksek performanslı su pompalarına ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-V’te yer almaktadır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 9 – (Değişik:RG-4/8/2017- 30144)

(1)  Bu Tebliğ, (AB) 2016/2282 sayılı Komisyon Tüzüğü ile değiştirilmiş Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine İlişkin 25/6/2012 tarihli ve (AB) 547/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız