Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/16)

Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/16)

TELEVİZYONLAR İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM-2011/16)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, televizyonların piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ piyasaya arz edilen televizyonları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,
 2. b) Avrupa Birliğinin Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine EC/642/2009 sayılı Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-31/12/2015-29579)

(1) Bu Tebliğde yer alan;

 1. a) Açık (on) modu: Televizyonun şebekeye bağlı ses ve resim ürettiği durumu,
 2. b) Ağ: Bağlantılar topolojisi ihtiva eden bir iletişim altyapısını, fiziksel bileşenler, organizasyon prensipleri, iletişim yöntemleri ve biçimler (protokoller) içeren bir mimariyi,
 3. c) Ağ anahtarı: Temel işlevi, çerçeveleri filtrelemek, iletmek ve her çerçeveyi varış adresine bağlı olarak dağıtmak olan ve en azından veri bağlantısı katmanında (L2) çalışan ağa bağlı cihazı,

ç) Ağa bağlı hazır bekleme: Televizyonun ağ bağlantısı aracılığıyla uzaktan harekete geçirilen anahtarlama sayesinde işlevini yerine getirebildiği modu,

 1. d) Ağa bağlı televizyon: Bir ağa bağlanabilen ve bir veya daha fazla ağ kapısı olan televizyonu,
 2. e) Ağa ulaşılabilirlik: Uzaktan harekete geçirilebilen anahtarlamanın bir ağ kapısı tarafından tespit edilmesini takiben televizyonun işlevlerini yerine getirebilme kapasitesini,
 3. f) Ağ kapısı: Cihazın uzaktan harekete geçirilebilmesi amacıyla televizyona yerleştirilen ağ bağlantısının kablolu veya kablosuz fiziksel arayüzünü,
 4. g) Bilgi veya durum ekranı: Saatler dahil olmak üzere, bilgi veren veya cihazın durumunu gösteren sürekli işlevi,

ğ) Ev modu: İmalatçının normal ev kullanımı için tavsiye ettiği televizyon ayarını,

 1. h) Hazır bekleme modu/modları: Cihazın şebekeye bağlı ve çalışmak için şebekeden enerji aldığı ve sadece tekrar devreye girme işlevi veya tekrar devreye girme işlevi ve sadece etkin durumdaki tekrar devreye girme işlevinin gösterilmesi ve/veya bilgi veya durum ekranı işlevlerini sınırlı veya sınırsız bir süreyle sağladığı durumu,

ı) Kablosuz ağa giriş noktası: Temel işlevi birden fazla alıcıya IEEE 802.11 (Wi-Fi) bağlantısı sağlamak olan cihazı,

 1. i) Kapalı (off) modu: Sadece kapalı modu gösteren durum ve 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)’ne uygunluğu sağlamaya yönelik işlevleri sağlayan durum dahil olmak üzere, cihazın şebekeye bağlı olduğu ve herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumu,
 2. j) Tam HD çözünürlük: En az 1920×1080 piksel fiziksel piksel sayımına sahip ekran çözünürlüğünü,
 3. k) Tekrar devreye girme işlevi: Uzaktan kumanda, dahili sensör, açık mod dahil ek işlevler sağlayan durum zamanlayıcısı gibi bir uzak anahtar ile açık mod dahil diğer modların devreye girmesini sağlayan işlevi,
 4. l) Televizyon: Televizyon setini veya televizyon monitörünü,
 5. m) Televizyon monitörü: DVI ve SDI gibi standart dışı video sinyal yolları hariç (komponent, kompozit), SCART, HDMI ve gelecek kablosuz standartlar gibi standart video sinyal yolları üzerinden bağlantılı harici bir kaynak aygıttan gelen ses sinyallerini isteğe bağlı olarak kontrol eden ve yineleyen ancak yayın sinyallerini alıp işleyemeyen, televizyon yayın sinyalleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen video sinyalini entegre bir ekran üzerinde gösterecek şekilde tasarlanmış ürünü,
 6. n) Televizyon seti: Bir model veya sistem tanımlaması altında piyasaya arz edilen ve bir ekrandan ve bir veya daha çok tuner/alıcı ve dijital çok yönlü disk (DVD), sabit disk sürücüsü (HDD) veya videokaset kaydedici (VCR) gibi gerek ekranla bir arada tek bir ünite içinde gerekse bir veya daha çok ayrı ünite şeklinde isteğe bağlı ilave işlevlerden oluşan, esas itibarıyla ses ve görüntü sinyallerinin görüntülenmesi ve alınması için tasarlanmış ürünü,
 7. o) Uzaktan harekete geçirilen anahtarlama: Bir ağ aracılığıyla televizyonun dışından gelen sinyali,

ö) Yöneltici: Temel işlevi ağ trafiğinin yönlendirilmesi açısından en uygun yolu tespit etmek olan ve ağ katmanı (L3) bilgisine dayanarak paketleri bir ağdan diğerine yönlendiren ağ cihazını,

 1. p) Yüksek ağ kullanılabilirliği işlevine sahip ağa bağlı televizyon (HiNA işlevine sahip televizyon): Yöneltici, ağ kapısı, kablosuz ağa giriş noktası (terminal olmayan) veya bunların kombinasyonuna sahip olan televizyonu,
 2. r) Zorunlu menü: İmalatçı tarafından önceden tanımlanan ve televizyon kullanıcısının televizyonu ilk çalıştırdığında belli bir ayarı seçmesi gereken, televizyon ayarları grubunu,

ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Televizyonlara ait çevreye duyarlı tasarım gerekleri Ek-I’de belirtilmiştir. Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluk, Ek-II’de belirtilen yöntemlerle belirlenir.

Uygunluk işareti

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (Değişik:RG-31/12/2015-29579)

(1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya aynı Yönetmeliğin Ek-V’inde açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Uygunluk değerlendirme işlemi için verilecek teknik dosya, Ek-I’in 6 ncı maddesinde belirtilmiştir.

Piyasa gözetim ve denetim amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-III’te belirtilen doğrulama prosedürüne uygun olarak yapılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.