TS 11827 İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler için Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG – MS – 2018/7)

TS 11827 İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler için Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG – MS – 2018/7)

TS 11827 İŞYERLERİ-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE

DOLUM HİZMETİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR STANDARDI

İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2018/ 7)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 11827 (Nisan 2017) standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu Standart, elde ve/veya araba ile taşınabilen yangın söndürme cihazlarına bakım, test ve dolum hizmeti veren iş yerlerinin yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını kapsar.

(2) Bu Standart metninde bundan sonra “yangın söndürme cihazlarına bakım, test ve dolum hizmeti veren iş yeri” ifadesi yerine “iş yeri” ifadesi kullanılmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) 3/4/2016 tarihli ve 29673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 11827 İş Yerleri -Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler- İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/3) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 11827 “İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin-Kurallar” standardı tadil edilmiş ve tadil metni ana metne işlenmiştir. TSE Teknik Kurulu’nun 31/7/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan TS 11827 (Nisan 2017) standardı zorunlu uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 11827 (Nisan 2017) standardı kapsamında hizmet veren işyerlerinin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Temin

MADDE 6 – (1) TS 11827 (Nisan 2017) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilebilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 3/4/2016 tarihli ve 29673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 11827 İş Yerleri -Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler- İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.