Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7)

Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7)

TÜP VE TÜP DEMETLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2018/7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir tüp ve/veya tüp demetlerinin toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir tüp ve/veya tüp demetlerinin ilgili mevzuatlara uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamirini kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

 1. a) Solunum (nefes alma) tüplerini ve bu tüplere dolum yapan tesisleri,
 2. b) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüpleri, bu tüplere dolum yapan ve satan tesisleri,
 3. c) Dolumu yapılan tüp ve/veya tüp demetlerini yalnızca proje faaliyetleri kapsamında kullanan ve proje sonunda tüpleri imha eden veya imalatçıya iade eden tesisleri,

ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinin ticari amacı dışında kendi ihtiyacı için kullandığı tüp ve tüp demetlerini,

 1. d) 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasında (ADR) yer alan UN 1044-Yangın söndürücülerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR),
 2. b) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna,
 3. c) 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununa,

ç) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,

 1. d) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine,
 2. e) 31/12/2012 tarihli ve 28514 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’ne,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) ADR: 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,
 2. b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 3. c) Bayi/satıcı: Sınaî ve tıbbi gaz içeren tüp ve/veya tüp demetlerinin, dolum tesisi veya kendileri adına kullanıcılara dağıtım hizmetini yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Bilgi sistemi: Tebliğ kapsamındaki faaliyetler için Bakanlık tarafından oluşturulan resmi internet sitesinde yer alan yazılım altyapısını,

 1. d) Dolumcu: Sınaî ve tıbbi gazların tüp ve/veya tüp demetlerine dolumu ile satış ve dağıtım hizmetlerini yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
 2. e) Dolum tesisi: Sınaî ve tıbbi gazların dolum, satış ve dağıtım hizmetlerinin yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun, gerekli izin, ruhsat ve belgelerine haiz sınaî gazların, tüp ve/veya tüp demetlerine dolumun gerçekleştirildiği tesisi,
 3. f) Dolum Yeterlilik Belgesi: Tüp ve/veya tüp demetlerine dolum tesisleri tarafından dolum yapılabileceğini gösteren belgeyi,
 4. g) Hurdaya ayırma: İlgili mevzuatına uygun olmayan ve/veya periyodik muayeneden geçmeyen tüp ve/veya tüp demetlerinin bir daha dolum yapılmayacak şekilde tahrif edilerek geri dönüşüme gönderilmesini,

ğ) İl Müdürlüğü: İlgili ilde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,

 1. h) İmalatçı: Tüp ve/veya tüp demetlerini, sınaî ve tıbbi gazların doldurulması, depolanması ve taşınması amacıyla ilgili standartlarına uygun olarak üreten gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) MSDS: Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu,

 1. i) Muayene/deney: Tüp ve/veya tüp demetlerinin dolumundan önce ilgili mevzuatına uygun olup olmadığının kontrol edilmesini,
 2. j) Muayene kurumu: Ülkemizde ADR kapsamında yetkili kurum olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmış bağımsız bir muayene ve test kurumunu,
 3. k) Mülkiyet sahibi: Tüp ve/veya tüp demetinin sahibi olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 4. l) Periyodik muayene: ADR’de belirtilen periyodik muayene ve periyodik muayeneyi düzenleyen yöntemlerini,
 5. m) Servis sistemi: Dolumcu ve bayi/satıcı tarafından tüp ve/veya tüp demetlerinin izlenebilirliğinin sağlanması amacı ile kendi bünyesinde oluşturulan ve TTS ile entegrasyonu sağlanan sistemi,
 6. n) Sınaî gaz: LPG hariç olmak üzere kaynama noktası -273,15oC ile 26,7oC arasında bulunan ve genel olarak çeşitli sanayi kollarında kullanılan organik ya da inorganik, sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış halde piyasaya arz edilen elementler ve bunların çeşitli karışımlarını,
 7. o) Tedarikçi: Sınaî gazları üreticilerden, işletmelerden veya ithalat yolu ile temin ederek bu gazların dolum ve satışı ile bunların dolum bayilerine, dağıtım bayilerine ve kullanıcılara dağıtımını yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) Tıbbi gaz: Medikal amaçlı kullanılan bütün gazları,

 1. p) Tüp: Hacmi 1000 litreye kadar olan, taşınabilir gazların doldurulması, depolanması, taşınması ve kullanılmasında kullanılan basınçlı kabı,
 2. r) Tüp demeti: Birbirlerine iliştirilmiş, bir manifoldla birbirine tutturulmuş ve tek bir parça olarak taşınan ve toplam su kapasitesi 3000 litreyi, zehirli gazlarının taşınması durumunda ise 1000 litreyi geçmeyen tüp grubunu,
 3. s) Tüp dolum talimatı: Tüp ve/veya tüp demetlerine dolum ve kontrolünde izlenecek süreci gösteren akış şemasını,

ş) Tüp takip sistemi (TTS): Bakanlık tarafından geliştirilen tüp ve tüp demetlerinin izlenebilirliğini sağlayan sistemi,

 1. t) Uygunluğun yeniden değerlendirmesi: Mülkiyet sahibi veya kullanıcının talebi üzerine, 01/07/2005 tarihinden önce imal edilip piyasaya arz edilmiş olan taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunun Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirme yöntemini,
 2. u) Yönetmelik: 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’ni,

ifade eder.

İlgili standartlar

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve tüp demetlerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri zorunludur.

 1. a) TS EN 13322-1 Taşınabilir gaz tüpleri – Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik gaz tüpleri – Tasarım ve imalat Bölüm 1: Karbonlu çelikler,
 2. b) TS EN 13322-2 Taşınabilir gaz tüpleri – Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik gaz tüpleri – Tasarım ve imalat Bölüm 2: Paslanmaz çelikler,
 3. c) TS EN ISO 9809-1 Gaz tüpleri – Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri – Tasarım, yapım ve deneyler – Bölüm 1: Çekme dayanımı 1100 mpa’dan küçük sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler,

ç) TS EN ISO 9809-2 Gaz tüpleri – Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri – Tasarım, yapım ve deneyler – Bölüm 2: Çekme dayanımı 1100 mpa’a eşit veya daha büyük sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler,

 1. d) TS EN ISO 9809-3 Gaz tüpleri – Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri – Tasarım, yapım ve deneyler – Bölüm 3: Normalize edilmiş çelik tüpler,
 2. e) TS EN ISO 3807 Gaz silindirleri – Asetilen tüpleri – Temel gereksinimler ve testleri,
 3. f) TS EN 1975 Taşınabilir gaz tüpleri – Yeniden doldurulabilir – Dikişsiz – Alüminyum ve alüminyum alaşımlı – Su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadar – Tasarım ve imalat özellikleri,
 4. g) TS EN ISO 10961 Gaz tüpleri – Tüp demetleri – Tasarım, imalat, deneyler ve muayene standardı,

ğ) TS EN 14208 Taşınabilir gaz tüpleri – Gazların taşınması için kapasitesi 1000 litre’ye kadar olan kaynaklı basınçlı dramlara dair özellikler – Tasarım ve imalat,

kapsamında periyodik muayeneleri yapılır.

(2) Tüp ve tüp demetlerinin tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri aşağıdaki standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar kapsamında zorunludur.

 1. a) TS EN 13322-1 ve TS EN 13322-2 standartları veya bu standartların yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 1803 Taşınabilir gaz tüpleri – Dikişli – Karbon çeliğinden gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardı,
 2. b) TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2 ve TS EN ISO 9809-3 standartları veya bu standartların yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 1968 Taşınabilir gaz tüpleri – Dikişsiz – Çelik gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardı,
 3. c) TS EN 1975 standardı veya bu standardın yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 1802 Gaz tüpleri – Taşınabilir – Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardı,

ç) TS EN 3807 standardına veya bu standardın yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 10462 Taşınabilir gaz tüpleri – Çözünmüş asetilen tüpleri standardı,

 1. d) TS EN ISO 10961 Gaz tüpleri – Tüp demetleri – Tasarım, imalat, deneyler ve muayene standardı kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 15888 “Taşınabilir gaz tüpleri – Tüp demetleri – Periyodik muayene ve testleri” standardı,
 2. e) TS EN 14208 standardına veya bu standardın yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 14876 Taşınabilir gaz tüpleri – Kaynaklı çelik basınç dramlarının periyodik muayene ve deneyleri standardı,
 3. f) TS EN ISO 11363-2 Gaz tüpleri – Vanaların gaz tüpüne bağlantısı için 17e ve 25e konik vida dişi – Bölüm 2: Muayene mastarları standardı,

kapsamında periyodik muayeneleri yapılır.

(3) İkinci fıkrada anılan ilgili standardına göre periyodik muayene tarihi gelen tüp ve tüp demetlerinin, standartlara uygun yapılan periyodik muayene sonrası ilgili tüp ve tüp demetleri muayene tarihi ve standartlara göre diğer işlemlere tabi tutulur ve periyodik muayene kapsamında bir rapor düzenlenir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan standartlar ile benzer standartlar kapsamında üretilen tüp ve tüp demetlerinin dolum esnasındaki muayenelerinde, aşağıda yer alan ilgili standart veya standartların ön gördüğü kurallara uyulması zorunludur.

 1. a) TS EN ISO 11372 Taşınabilir gaz tüpleri – Çözünmüş asetilen gazı için – Dolum şartları ve muayeneleri,
 2. b) TS EN 1919 Taşınabilir gaz tüpleri – Sıvılaştırılmış gazlar için (asetilen ve LPG hariç) – Dolum sırasında muayene,
 3. c) TS EN 1920 Gaz tüpleri – Taşınabilir – Sıkıştırılmış gazlar (asetilen hariç) için – Dolum sırasında muayene,

ç) TS EN ISO 13088 Tüpler – Asetilen tüp demetleri – Dolum şartları ve dolum muayenesi,

 1. d) TS EN 13096 Taşınabilir Gaz Tüpleri – Doldurulan gazların dolum noktalarındaki şartları – Tek birleşenli gazlar,
 2. e) TS EN 13099 Taşınabilir Gaz Tüpleri – Doldurulan gazların dolum noktalarındaki şartları,
 3. f) TS EN 13365 Gaz Tüpleri – Taşınabilir – Sürekli ve Sıkıştırılabilir Gazlar İçin (Asetilen Hariç) – Dolum Sırasında Muayene,
 4. g) TS EN 13385 Gaz Tüpleri – Taşınabilir – Sürekli ve Sıvılaştırılmış Gaz (Asetilen Hariç) İçin Bataryalı Taşıtlar – Dolum Sırasında Muayene,

ğ) TS ISO 11625 Gaz tüpleri – Emniyetli taşıma ve kullanma,

 1. h) TS EN ISO 11621 Gaz tüpleri – Gaz hizmetinin değiştirilmesi için işlemler.

(5) Bu Tebliğde yer alan standartların tadil edilmesi veya değiştirilmesi durumunda, bu standartların yerine geçen yeni standartlar dikkate alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Dolum Yeterlilik Belgesi, Gerekli Belgeler, Gerekli Ekipman

Dolum Yeterlilik belgesi

MADDE 6 – (1) Tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapacak dolum tesislerinin, faaliyette bulundukları İl Müdürlüğünden Dolum Yeterlilik Belgesi almaları ve iki yılda bir vize yaptırmaları zorunludur. Bu belgenin kapsam bölümüne dolumu yapılacak ilgili gaz cinslerinin isimleri yazılır.

(2) Bu Tebliğin yayımlanmasından önce 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2) kapsamında verilen Dolum Yeterlilik Belgelerinin geçerliliği vize tarihi sonuna kadar devam edecektir. Bu Tebliğin yayımlanmasından önce verilen Dolum Yeterlilik Belgelerinin vizesi dolması halinde, eski Dolum Yeterlilik Belgelerine vize işlemi yapılmayacak ve yeni Dolum Yeterlilik Belgesi düzenlenecektir.

(3) 7 nci maddedeki belgeler ile 8 inci maddedeki ekipmanın kontrolünde, İl Müdürlüğü adına denetimi yapan personel tarafından eksiklik tespit edilmesi durumunda müracaat sahibine belge verilmez.

(4) Aynı il sınırı içinde birden fazla dolum tesisi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, dolum tesislerinin adresleri Dolum Yeterlilik Belgesinde bulunması şartı ile tek bir Dolum Yeterlilik Belgesi almaları yeterlidir. Ancak, her bir tesisin, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüm şartları sağlaması gerekir.

(5) Farklı illerde dolum tesisi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin her bir ildeki dolum tesisleri için farklı bir Dolum Yeterlilik Belgesi almaları mecburidir.

(6) Gayri Sıhhi Müessese Belgesinde faaliyet alanında olmayan ve kendi ihtiyacı için sınai gaz dolumu yapan işletmelere, Tebliğ kapsamında bu durumun belgede belirtilmesi şartı ile Dolum Yeterlilik Belgesi verilir. Ancak söz konusu işletmeler piyasaya arz amacıyla dolum yapamazlar.

(7) Dolum Yeterlilik Belgesi sahibi dolum tesisleri; firma unvan ve adres bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri, faaliyette bulunduğu İl Müdürlüğüne en geç 15 gün içerisinde bildirmek zorundadır.

(8) Dolum Yeterlilik Belgesi sahibi dolum tesisleri; kapsam, dolum tesisi adresi ve dolum tesisi sayısında meydana gelecek değişiklikleri, faaliyette bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne en geç 15 gün içerisinde bildirmek ve belgesini güncellemek zorundadır. Söz konusu değişiklikleri bildirmeyen ve belgesini güncellemeyen dolum tesisleri, yeni kapsamda ve yeni dolum tesislerinde tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapamaz.

Gerekli belgeler

MADDE 7 – (1) Dolum Yeterlilik Belgesi alacak dolum tesisleri için aşağıda yer alan bilgi ve belgeler zorunludur. Talep edilen bilgi ve belgeler, Bilgi Sisteminde yer alır.

 1. a) Dolum tesisi veya tedarikçinin adı, unvanı, adresi, iletişim bilgileri ve kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi.
 2. b) Ticaret sicil belgesi.
 3. c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.

ç) Sınaî gazın üretim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzına dair teknik donanımın ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğuna dair beyan, miktar, kapasite ve özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler.

 1. d) Tüpün omuz kısmındaki işaretlemeleri kaybolmayacak şekilde boyama yapılması için boyama ünitesi veya tüpün boyasının yapılabileceği bir tesisle yapılmış sözleşme.
 2. e) Dolum esnasında dolumcu tarafından her bir gaz türü için kullanılacak Tüp Dolum Talimatını yazılı ve şematik olarak gösteren ve kontrol aşamasında işyerinde görülecek şekilde dolumcu tarafından hazırlanan doküman.

Gerekli ekipman

MADDE 8 – (1) Dolum Yeterlilik Belgesi almak isteyen dolum tesislerinde aşağıdaki ekipmanın bulunması gerekir. Bu ekipmanın varlığı ve işlerliği müracaat yapılan İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından tespit edilir.

 1. a) İlgili standarda uygun test basıncı sağlayacak kapasitede, %1 duyarlılıkta çift manometreli-elektrik motorlu, gerekli emniyet tedbirleri alınmış, su ve hava bağlantıları yapılmış Hidrostatik Basınç Test Ünitesi.
 2. b) Valf sıkma tezgahı, torkmetre, çap kumpası veya pimetre.
 3. c) 2,5 A’lık lamba, 1 kg ağaç tokmak.

ç) Kalibre edilmiş terazi (0-150 kg arası).

 1. d) Hurdaya ayrılacak veya kullanım dışı bırakılacak tüpün ilgili standarda göre imhası için uygun imha aleti veya bu tüpleri hurdaya ayırma kapasitesi olan başka bir işletme ile yapılmış sözleşme ve imha olunan tüplerin kayıt altına alınmasını sağlayan sistemi.
 2. e) Tüp Kurutma Ünitesi.
 3. f) Gaz tüpleri – Vanaların gaz tüpüne bağlantısı için muayene mastarı.
 4. g) Asetilen dolumu yapan tesisler için Boşluk Mastarı.

ğ) CNG hariç diğer dolumu yapılan gaz çeşidinin her biri için ilgili mevzuata uygun gaz depolama tankı.

 1. h) Ultrasonik et kalınlığı ölçme cihazı.

ı) Tüp yüzey temizleme ünitesi.

 (2) Yalnızca asetilen tüp dolumu yapan tesisler için birinci fıkranın (a) ve (e) bentlerinde sayılan ekipmanın varlığı ile (b) bendinde istenen çap kumpası veya pimetre ve (c) bendinde istenen 2,5 A’lık lambanın varlığı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama, Usul ve Esaslar, İzlenebilirlik

Uygulama

MADDE 9 – (1) İl Müdürlüğü tarafından bu Tebliğ hükümleri kapsamında dosya üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler sonucunda, dolumcu olma vasfına sahip olduğu değerlendirilen gerçek veya tüzel kişiler için iki nüsha Dolum Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Nüshalardan biri dolumcuya verilir, diğeri İl Müdürlüğünde muhafaza edilir. Dolum Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır.

(2) Bilgi Sistemi devreye girdiğinde, bu Tebliğ hükümleri kapsamında İl Müdürlüğü tarafından sistem üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler sonucunda, dolumcu olma vasfına sahip olduğu değerlendirilen gerçek veya tüzel kişiler için Dolum Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Dolum Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır.

(3) Belge, mevcut gereklilikler yerinde kontrol edilmek şartıyla iki yıllık sürelerle vize yapılarak uzatılır. Vize başvuruları vize tarihi dolmadan en geç 15 gün önce Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Vize yapılmayan belgeler geçersizdir.

(4) Dolum tesisleri tarafından tüp ve/veya tüp demetlerinin toplumun ve kullanıcıların can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlaması amacıyla; taşınması, depolanması ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir MSDS hazırlanması zorunludur.

(5) Dolum tesislerinin her gaz türü için ilk tüp ve/veya tüp demetinin tesliminde ve daha sonra kullanıcının veya bayi/satıcının talep etmesi halinde her seferinde MSDS’nin bir kopyasını ilgiliye vermesi zorunludur.

(6) Dolum tesisleri; dolum mahallinde her bir gaz türü için tüp dolum talimatını, test ve muayene mahallinde ise tüpün test ve muayene talimatını yazılı ve şematik olarak asmak zorundadır.

(7) Dolum Yeterlilik Belgesine haiz dolum tesislerinin faaliyette bulunduğu İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından yapılacak denetimlerde, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ekipmanın varlığı veya işlerliğinde eksiklik tespit edilmesi halinde, firmaya tespit edilen eksikliğin giderilmesi için 15 günlük düzeltme süresi verilir. Düzeltme süresi sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda, tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılamaz.

(8) Dolum tesisinde her bir tüp ve/veya tüp demeti dolum yapılmadan önce, test ve muayene talimatına uygun bir şekilde görsel muayeneye tabi tutulur. Görsel muayenesi uygun olan tüp ve/veya tüp demetlerine, tüp dolum talimatına ve ilgili dolum standartlarına uygun olarak dolum yapılır.

(9) Dolumcu ihtiyaç duyması halinde tüp ve/veya tüp demetlerinin periyodik muayene kayıtlarını mülkiyet sahibinden ister. Mülkiyet sahibi tüp ve/veya tüp demetlerine dair periyodik muayene kayıtlarını ibraz edemezse tüp ve/veya tüp demetleri yeniden periyodik muayeneye tabi tutulur.

(10) Dolum Yeterlilik Belgesi almayan dolum tesisleri, tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapamaz.

(11) Tüp ve/veya tüp demetlerine 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği eksik dolum yapılamaz.

Usul ve esaslar

MADDE 10 – (1) İlgili yönetmelik, tebliğ ve standartlarda belirtilen hükümlere uygun olmayan tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz.

(2) Üzerinde imalatçı bilgisi bulunmayan tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz.

(3) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen, Pi veya Epsilon işareti taşımayan tüp ve/veya tüp demetlerinin periyodik muayenesi, Muayene Kurumu tarafından yapılır. Muayene Kurumu tarafından periyodik muayenesi gerçekleştirilmeyen tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz.

(4) Dolumcu tarafından tüp ve/veya tüp demetlerinin gözle muayenesi sırasında bir kusur tespit edilmesi veya şüphe duyulması halinde söz konusu tüplere dolum yapılmaz ve mülkiyet sahibine bilgi verilerek iade edilir.

(5) 1980 ve daha eski imal tarihli tüplere ve/veya tüp demetlerine dolum yapılamaz. Ancak, Yönetmelik kapsamında uygunluğun yeniden değerlendirmesi yapılmış ve Pi işareti iliştirilmiş tüplere ve/veya tüp demetlerine bu hüküm uygulanmaz.

(6) Yurt dışından hurda statüsünde gelen, yurt içinde hurdaya ayrılan veya hurdaya ayrılan gemi veya tesislerden çıkan tüp ve tüp demetlerine dolum yapılmaz.

(7) Gaz ithali amacıyla yurda giren dolu tüp ve/veya tüp demetleri, kullanım sonrası Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması durumunda dolum yapılmayarak tedarikçi tarafından yurt dışına çıkarılır veya mülkiyet sahibi tarafından hurdaya ayrılır. Bu tüplere dolum yapılmaz.

(8) Tüpün omuz, boyun veya kloret kısmına ve tüp demeti kasası üzerine, içerisindeki gazın cinsi ve kısaca uyulması gereken güvenlik kurallarını belirten bir etiket yapıştırılır. Bu etiketin üzerinde dolumu yapan gerçek veya tüzel kişilerin adı, unvanı ve iletişim bilgileri bulunur. Bu özelliklere haiz olmayan tüp ve/veya  tüp demetlerine dolum yapılmaz.

(9) Dolu tüp ve/veya tüp demetinin gaz çıkış vanaları, dolumcunun adı, unvanı ve/veya tescilli markasını taşıyan bant, ısı ile daralan streç bant ve benzeri yöntemlerle kapatıldıktan sonra vana koruma kapağı ile kapatılır.

(10) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve Pi işareti taşımayan tüp demetlerine 1/1/2024 tarihinden itibaren dolum yapılmaz. Ancak, Yönetmelik kapsamında uygunluğun yeniden değerlendirmesi yapılmış ve Pi işareti iliştirilmiş tüp demetlerine bu hüküm uygulanmaz.

(11) 1/7/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ancak Epsilon veya Pi işareti olmayan tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz.

(12) Tüp ve/veya tüp demetlerinin hurdaya ayrılması işlemi, dolumcu ve/veya Muayene Kurumu tarafından mülkiyet sahibine bilgi verilerek yapılır ve bu husus Servis Sistemine girilir.

(13) Tüp ve/veya tüp demetlerinin test ve muayene raporları mülkiyet sahibi tarafından bir sonraki periyodik muayeneye kadar muhafaza edilir.

İzlenebilirlik

MADDE 11 – (1) Bakanlık ile dolumcu ve bayi/satıcı arasında entegre edilecek TTS’ye ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanır.

(2) Tüp ve Tüp Demetlerinin İzlenebilirliğine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen tarihlerde ve usulde, TTS’ye entegre olmayan dolum tesisleri tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapamaz.

(3) Tüp ve/veya tüp demetlerinin dolu olarak piyasaya arz edilmesinden sonra; tüp ve/veya tüp demetlerinin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla dolumcu ve bayi/satıcı, Bakanlık tarafından belirtilen özelliklere sahip Servis Sistemini oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Periyodik Muayene, Renk Kodlaması ve İdari Yaptırım

Periyodik muayene

MADDE 12 – (1) Tüp ve/veya tüp demetlerinin periyodik muayene yaptırma sorumluluğu mülkiyet sahibine aittir.

 (2) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen ancak Epsilon veya Pi işareti taşımayan ve uygunluğun yeniden değerlendirmesi işlemine tabi tutulmayan tüp ve/veya tüp demetlerinin periyodik muayeneleri, periyodik muayenenin yapılacağı tarihte yürürlükte olan periyodik muayene standartlarına göre Muayene Kurumu tarafından yapılır.

 (3) 1/7/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi gelen tüp ve/veya tüp demetlerine Yönetmeliğin periyodik muayeneye ilişkin hükümleri uygulanır.

(4) Periyodik muayene sonucu uygun çıkmayan tüp ve/veya tüp demetleri, dolumcu ve/veya Muayene Kurumu tarafından mülkiyet sahibine bilgi verilerek hurdaya ayrılır ve Servis Sistemine girilir.

Renk kodlaması

MADDE 13 – (1) Basınçlı gaz tüplerinin renk kodlaması, TS EN 1089-3 Taşınabilir gaz tüpleri – Gaz tüplerinin tanıtılması (LPG hariç) bölüm 3: Renk kodlaması standardına veya bu standardın yerine geçen standarda göre yapılır.

(2) 1/1/2024 tarihinden itibaren Renk kodlaması standardına uyulmayan tüp ve tüp demetlerine dolum yapılmaz.

İdari yaptırım

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında idari yaptırım uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 16 – (1) 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2)’e yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.