Yufka – Bazlama – Gözleme – Katmer Ocakları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu rehber, 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş yufka, bazlama, gözleme ve katmer ocaklarının kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerine yardımcı olması için hazırlanmıştır.

Ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşları’nın üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik’te belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

2. AMAÇ

Bu rehber çerçevesinde gerçekleştirilecek denetim faaliyetleri ile;

 • Ürünlerin teknik düzenlemesinde yer alan gereklere uygun ve güvenli olarak piyasaya arz edilip edilmediğinin tespit edilerek alınan önlem ve yaptırım kararları ile uygunsuz ürünlerin piyasaya arzında caydırıcılık sağlanması,
 • Güvensiz ürünlerin kullanıcıya ulaşmasının önlenmesi suretiyle can ve mal güvenliği ile birlikte çevrenin ve insan sağlığının korunması,
 • Üretici ve ithalatçı firmalarda farkındalık oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Marka/model bazında ürün envanterinin oluşturulması,
 • Uygunluk değerlendirmesinde yer alan kuruluşların teknik mevzuat ile belirlenmiş sorumlulukları çerçevesinde yeterlilikleri hususunda tespitler oluşturulması hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Yufka, bazlama, gözleme ve katmer ocaklarının piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.

 • TS_EN_203_1 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 1 Genel güvenlik kuralları
 • TS_EN_203_2_9 Gazla çalışan pişirme cihazları- Bölüm 2-1 Özel kurallar – Açık bekler ve vok bekleri
 • TS_EN_203_3 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 3 Gıda ile temas eden malzemeler ve parçalar ve diğer sıhhi hususlar
 • TS EN 498 Barbeküler – Temaslı Izgaralar Dahil – Konut Dışı Kullanımlar İçin – Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Yakan Cihazlar İçin – Özellikler
 • TS EN 521 Belirli amaca yönelik sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) cihazları için özellikler-Sıvılaştırılmış petrol gazlarını buhar basıncında kullanan taşınabilir cihazlar

4. YUFKA, BAZLAMA, GÖZLEME VE KATMER OCAKLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Gıdanın doğrudan veya dolaylı pişirilmesi için pişirme yüzeyinde homojen veya kademeli sıcaklık oluşturacak şekilde yatay bir plaka ile donatılan, üretim amacına göre yalnızca LPG veya LPG & doğal gaz ile çalışan cihazlardır.

Beklerinin mahfazalı olduğu, baca gazlarının özel bir yolla tahliye edildiği ve yemek hizmeti için profesyonel amaçlı olarak kafe, restoran, büfe gibi kapalı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ürünler TS EN 203-1 ve TS EN 2032-9 standartları kapsamında değerlendirilirler. Çalışma gaz basıncı doğal gaz için 20 mbar, LPG için 30 mbar’dır. Bu cihazlarda iğne tipi muslukların kullanımı yasak olup korumalı musluk kullanılması gerekmektedir.

Gaz tüpündeki sıvılaştırılmış petrol gazlarını (LPG) buhar basıncında yakan yeniden doldurulamayan kartuşlar veya kartuşlar haricindeki gaz tüpü tipleri ile kullanılmak üzere tasarımlanmış taşınabilir cihazlar TS EN 521 standardı kapsamında değerlendirilirler. Buhar basıncı; cihaz girişindeki basıncın gaz tüpü içindeki basınca eşit olduğu durumdur. Cihaz doğrudan veya bir hortum ile tüpe veya kartuşa bağlanabilir. Cihaz, gaz tüpüne esnek bir hortumla bağlanmışsa, esnek hortumdaki basınç, gaz tüpünün basıncına eşit olur. Ülkemizde 50°C’de 8 bar ilâ 12 bar arasında bir gösterge basıncına sahip olan, (çoğunlukla bütanlar, bütenler, propan ve propen ihtiva eden hidrokarbon karışımı) bütan-propan karışımı tüpler kullanılmaktadır. Burada çok yüksek bir çalışma basıncı söz konusu olduğundan cihaz ile birlikte verilmesi gereken hortum 12 bar’a dayanıklı sertifikalı bir hortum olmalıdır. Bu standardın kapsamındaki cihazlar, yanma ürünlerini tahliye için bacaya bağlanmaz ve ana elektrik beslemesine bağlantısı yapılmaz. Ülkemizde kullanılan cihazların kategorisi “Doğrudan basınç kategorisi-bütan/propan karışımı” dır. Bu standart kapsamında üretilen yufka, bazlama, gözleme ve katmer ocakları konut dışı kullanım için uygundur.

Çalışma basıncı 30 mbar ve 50 mbar olan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yakan cihazlar ise TS EN 498 standardı kapsamında yer alırlar. Bu standart, sabitleştirilmiş olarak kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlara da uygulanır. Kategorileri I3B/P(30) ve I3B/P(50) dir. Bu cihazlar da rüzgara karşı alevin sönmezliği önemli bir faktör ve iğne tipi musluk kullanımı mümkündür yani korumalı musluk zorunluluğu yoktur. Cihaz ile gaz tüpü arasında basınç regülatörü (dedantör) kullanılmalıdır. Konut dışı kullanım için uygun ürünlerdir.

Ürünlerin TS EN 521 veya TS EN 498 standartlarından hangisi kapsamında olduğuna karar verilmesini sağlayacak unsur cihaz ve gaz tüpü arasında basınç düşürücü bir eleman (dedantör) kullanılıp kullanılmadığıdır. TS EN 521 standardı kapsamında olanlarda arada dedantör bulunmamaktadır. Direkt olarak tüp üzerine ya da yüksek basınca dayanıklı bir esnek hortum vasıtası ile tüpe bağlantılı olarak çalışmaktadırlar. Eğer bir basınç regülatörü (dedantör) kullanılmışsa cihazın buhar basıncında (tüp içindeki basınca eşit basınçla) kullanılması söz konusu olmayacağından ürün TS EN 498 kapsamında değerlendirilir.

grey grey grey

5. YUFKA, BAZLAMA, GÖZLEME VE KATMER OCAKLARININ TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

 • Yanmamış gaz kaçağı riski,
 • Yanmamış gazın cihazda birikme riski,
 • Yanmamış gazın ortamda birikme riski nedeni ile patlama, parlama, yanma tehlikeleri,
 • Varsa yardımcı enerjiden (elektrik) kaynaklanan riskler,
 • Gıda ile teması muhtemel parçaların malzeme seçiminden kaynaklı kimyasal riskler,
 • Yanma ürünlerinin ortamda serbest kalması riski nedeniyle zehirlenme tehlikeleri,
 • Gıda döküntüsü, pişirme suları ve birikmiş yağların sıçraması ile tutuşma riski,
 • Sıcak yüzeylere temas riski nedeni yanma yaralanma tehlikeleri,
 • Devrilme riski.