Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu Modül D – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Asansörün imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, asansörün AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tiple uyumlu olmasını veya Ek-XI’e göre onaylı kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir asansörle uyumlu ve Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak şekilde, asansör monte edenin imalat kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluşun tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

2. Asansör monte edenin yükümlülükleri

Asansör monte eden, asansörün imalat, birleştirme, montaj, son muayenesi için onaylanan kalite sistemini yürütür ve bu Ekin 3. maddesinde yer alan deneyleri uygular ve bu ekin dördüncü maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olur.

3. Kalite sistemi

3.1. Asansör monte eden, seçtiği onaylanmış kuruluşa kalite sisteminin değerlendirmesi için başvurur.

Başvuru dosyasında aşağıdakiler yer alır:

 • a) Asansör monte edenin adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 • b) Montajı tamamlanan asansöre ilişkin tüm bilgi.
 • c) Kalite sistemine ilişkin doküman.
 • ç) Montajı tamamlanan asansörün teknik dosyası.
 • d) Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyanı.

3.2. Kalite sistemi, asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunu sağlar. Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir. Söz konusu kalite sistem belgesi, kalite programları, planları, kalite kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlar.

Kalite sisteminde özellikle aşağıdakilerin yeterli açıklamaları yer almalıdır:

 • a) Kalite amaçları ile kuruluş yapısı, ürün kalitesi ile ilgili sorumluluk ve yönetim gücü.
 • b) Kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler.
 • c) Montaj öncesinde, esnasında ve sonrasında yürütülecek olan deney ve incelemeler.
 • ç) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.
 • d) İstenilen ürün kalitesini, kalite sisteminin etkin işleyişini sağlamak üzere gözetecek araçlar.

3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip en az bir kişi bulunur.

Değerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalışma merkezine bir denetimi de içerir.

Karar asansör monte edene bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

3.4. Asansör monte eden, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülmesini sağlar.

3.4.1. Asansör monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikleri bildirir.

3.4.2. Onaylanmış kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir.

Kararını asansör monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddelerine göre “CE” işaretlemesinin yanına kendi kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar.

4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim

4.1. Gözetim işlemi, asansör monte edenin onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2. Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşa muayene amacıyla imalat, birleştirme, montaj, muayene, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin verir ve özellikle aşağıdakileri içeren konular hakkında mevcut tüm bilgileri sağlar:

 • Kalite sistemi belgesi.
 •  Teknik dosya.
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edenin kalite sistemini sürdürmekte olduğundan ve uyguladığından emin olabilmek amacıyla belirli aralıklarla denetim yapar ve asansör monte edene denetim raporunu verir.

4.4. Onaylanmış kuruluş asansör monte edene beklenmedik denetimler yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerektiği takdirde, kalite sisteminin uygun işleyip işlemediğini doğrulamak amacıyla deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. Onaylanmış kuruluş asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını verir.

5. Asansör monte eden, asansörün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süre için aşağıda yer alan;

 • Bu Ekin 3.1. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeyi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.4.1. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgiyi,
 • Bu Ekin 3.4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen onaylanmış kuruluş karar ve raporlarını, Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

6. Her onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığa iletir.

Her onaylanmış kuruluş geri çekilen ve yayımlanan kalite sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi ve talep üzerine, yayımladığı onaylı kararları diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

7. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

7.1. Asansör monte eden, Ek-I’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile birlikte “CE” işaretini iliştirecektir. 7.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep üzerine ilgili yetkililere iletilir.

8. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.4.1., 5. ve 7. maddelerinde belirlenen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.