Set Üstü Ocaklar (Ev Tipi) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bakanlığımız sorumluluk alanında, Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2009/142/AT) kapsamında bulunan set üstü ocaklar, yemek pişirmek amaçlı kullanılan evlerde mutfakların vazgeçilmez en gözde eşyalarından biri olup, çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Bu ürünler, bahse konu Yönetmeliğin güvenlik gereklerine uygun üretilmedikleri veya kullanımlarında gereken özen gösterilmediği durumunda oluşabilecek gaz sızıntısının neden olabileceği riskleri taşımaktadırlar.

Sadece gaz ile (örneğin LPG, doğal gaz) çalışan ve evlerde kullanılmak üzere tasarlanan, “Sınıf 1” olarak sınıflandırılan ve bir sehpa veya tezgâh üzerinde serbest olarak kullanılması amaçlanan set üstü ocakları kapsamaktadır. Bu ürünler, “TS EN 30–1–1 “Pişirme Cihazları-Gaz Yakan-Ev Tipi” standardına uygun olarak üretilerek piyasaya arz edildiklerinde, anılan Yönetmeliğin temel güvenlik gereklerini karşıladığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bu rehber söz konusu set üstü ocakların kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Rehberde ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımında Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal dayanak olarak kullanılamaz.

II.AMAÇ

Set üstü ocaklara yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile;

 • Piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT Yönetmeliği kapsamında uygunluk seviyelerinin artırılması,
 • Yönetmelik ve standartlara uygun ürünlerin piyasada bulunması sağlanarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Üretici ve kullanıcıların bu konularda bilinçlerinin artırılmasına katkıda bulunması,
 • Geniş kapsamlı bir tarama ile piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespiti,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

III. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Set üstü ocakların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda belirtilen standarttan faydalanılarak hazırlanmıştır.

 • TS EN 30-1-1 + A3:2013 Pişirme Cihazları-Gaz Yakan-Ev Tipi-Bölüm 1-1: Güvenlik-Genel

IV. GAZLA ÇALIŞAN EV TİPİ SET ÜSTÜ OCAKLAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

LPG (30 mbar çalışma basıncı) veya doğalgaz (20 mbar çalışma basıncı) ile çalışan, yemek pişirmek için kullanılan serbest ev tipi cihazlardır. Bu tarz ürünlerin kullanımları sırasında oluşabilecek bir gaz sızıntısı en büyük risktir. Bu sebeple hem Yönetmelikte hem de TS EN 30-1-1 + A3 standardında gaz bağlantılarındaki sızdırmazlıklar için alınacak tedbirler belirtilmiş ve alev izlenme tertibatının kullanılmasını zorunlu hale getirilmiştir. Cihazların kullanım ömrü 10 yıl olarak öngörülmektedir. Cihazların üstündeki bekler genel olarak yardımcı, normal ve kuvvetli şeklinde sınıflandırılmış olup, diğer ana parçaları kontrol paneli, ızgaralar ve ocak tablasıdır. Kontrol paneli cihazın ön veya yan kısmına yerleştirilmiş olabilir, ızgara döküm veya emayeden, ocak tablası da emaye veya sekürit camdan imal edilir.

grey

Ev tipi cihazların sınıfları;

a. Sınıf 1: Serbest cihazlar

b. Sınıf 2: İki mobilya ünitesi arasına konan gömme cihazlar

c. Sınıf 3: Bir mutfak ünitesine veya tezgâha gömülen cihazlar olup,

bu rehber sadece “Sınıf 1” kapsamında bulunan, tezgâh üzerinde kullanılan set üstü ocakları kapsamaktadır.

V. SET ÜSTÜ OCAKLARIN TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında oluşabilecek başlıca riskler aşağıda sıralanmıştır.

 • Cihazın gaz devresinden kaynaklanan gaz sızıntısı
 • Gazın ürüne uygun bağlantı elemanlarıyla bağlanmaması (LPG tüp musluğuna bağlanacaksa kısa plastik bir hortumla, doğalgaz musluğuna bağlanacaksa kısa spiral bir hortumla) durumunda gaz sızıntısı
 • Cihazda yeterli havalandırma deliklerinin olmaması veya kapanması durumunda havanın yetersiz olması nedeniyle tam yanmanın sağlanamaması nedeniyle ortamda zehirli gaz birikimi
 • Ortamda iyi bir havalandırmanın mevcut olmaması (Yanma havasının temin edilememesi ve yanma ürünlerinin serbest bırakılması) nedeniyle ortamda zehirli gaz birikimi
 • Enjektörlerin ayarsızlığı veya uygunsuz enjektör kullanılması nedeniyle yanmanın sağlanamaması ve alevin geri tepmesi
 • Brülörlerin altında birikebilecek yanmamış gazların boşaltılamaması
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı
 • Sıcak parçaların korumasız olması
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler
 • Gaz dönüşümünü ehil kişilerin yapmaması nedeniyle gaz sızıntısı
 • Gaz basıncının belirtilmemesi (veya uyulmaması) halinde, cihazın yüksek basınçta çalıştırılması durumunda gaz kaçırma riski ve neticesinde patlama riski
 • Kızartma sırasında oluşan yağın çevreye sıçraması sonucu yangın ve yanık riski • Alev izleme tertibatı bulunmayan ürünlerde kazara pişirme kabından dökülen gıdalar nedeniyle alevin sönmesi dolayısıyla gaz sızıntısı olması sonucu patlama/yangın/zehirlenme riski
 • Gaz valfi contasının aşınması nedeniyle oluşabilecek gaz sızıntısı
 • Kılavuzda belirtilen çap ölçüleri dışında kap veya tencereler kullanılması durumunda, kabın devrilme riski veya dışarı taşan sıcak gazların tezgâhı veya ısıya dayanıklı olmayan bir duvar kaplamasını veya cihaz parçalarını aşırı ısıtması dolayısıyla yangın riski
 • Cam-seramik gibi yüzeylerde çatlama veya parçalanma nedeniyle yaralanma riski