Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu Modül G – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Birim doğrulamaya dayalı uygunluk, onaylanmış kuruluşun bir asansörün, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiği bir uygunluk değerlendirme işlemidir.

2. Asansör monte edenin sorumlulukları

2.1. Asansör monte eden, asansör montaj süreci ve bu sürecin izlenmesinin, asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olması için gerekli tüm önlemleri alır.

2.2. Asansör monte eden birim doğrulaması için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru dosyasında;

 • a) Asansör monte edenin adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi,
 • b) Asansörün monte edildiği yer,
 • c) Benzer başvurunun başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığının yazılı olarak beyanı,
 • ç) Teknik dosya, olması gerekir.

3. Teknik dosya, asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenir.

Teknik dosya asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgeyi içerir:

 • a) Asansörün genel olarak tarifi.
 • b) Tasarım ve imalat çizimleri ile şemaları.
 • c) Çizimler, şemalar ve asansörün çalışmasının anlaşılması anlatan gerekli açıklamalar.
 • ç) Göz önüne alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin bir listesi.
 • d) Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu Yönetmelikteki temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılaması için benimsenen çözümlemelerin açıklamaları, uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlarla ilgili açıklama.
 • e) Asansörde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası.
 • f) Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplama sonuçları. g) Deney raporları.
 • ğ) Ek-I madde 6.2.’de yer alan asansör el kitapçığının bir kopyası.

4. Doğrulama

Asansör monte eden tarafından seçilen onaylanmış kuruluş, teknik dosyayı ve asansörü inceler ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun kontrol edilmesi için ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapar. Deneyler asgari olarak Ek-V’in 3.3. maddesinde belirtilen deneyleri içerir.

Asansör Ek-I’de yer alan gerekleri karşılaması halinde, onaylanmış kuruluş, yapılan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenler.

Onaylanmış kuruluş, Ek-I’in 6.2. maddesinde anılan kayıt defterinin ilgili sayfasını doldurur.

Onaylanmış kuruluş, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrıntıları ile belirtir ve uygunluğun nasıl sağlanabileceğini konusunda bilgi verir. Asansör monte eden birim doğrulama için tekrar başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvurur.

Onaylanmış kuruluş, talep üzerine uygunluk belgesinin bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

5. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı 5.1. Asansör monte eden, bu Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 2.2. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında “CE” işaretini, onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasıyla birlikte iliştirir.

5.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyasını, talep üzerine yetkililere sağlar.

6. Asansör monte eden, Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında uygunluk belgesinin bir kopyasını teknik dosyayla birlikte, asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl muhafaza eder. 7. Yetkili temsilci

Bu Ekin 2.2. ve 6. maddelerinde belirtilen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.