Gazla Çalışan Şömineler – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Şöminenin tarihçesi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanoğlunun ateşi bulduğu devreye dayanmaktadır. Şömine mekânları ısıtmak ve bazen yöresel olarak yemek pişirmek vb. amaçlarla içinde ateş yakılan bir bölmeye sahip olan mimari yapı ögesidir. Yakılan ateşten çıkan dumanın doğrudan dışarı atılması düz bir baca sisteminin kurulması ile sağlanır. Modern kültürde şömineler yapıların içlerinde, en çok vakit geçirilen alanlarda bulunsa da pek çok yerde ev dışında ya da avlularda dekoratif amaçlarla kullanıldığı görülebilir.

Günümüzde doğalgaz hatlarının yayılarak daha aktif bir biçimde kullanılmaya başlanması ve teknolojik gelişmeler ile birlikte görünüm açısından şömineye benzer daha basit sistemlerle yanan gazla çalışan şömineler iç dış mekânlarda, genellikle bir dekorasyon öğesi olarak geçirdiği bir dönemin ardından, son yıllarda tekrar işlevsellik kazanarak restoranlarda, kafelerde, otellerde ve evlerimizde hem estetik bir tasarım öğesi olarak hem de ısıtma aracı olarak kullanılmaya başlamıştır.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş gaz yakıt türleri ile çalışan, katı yakıt ateşi görünümü verilmek için tasarımlanmış cihazlarla (sadece dekoratif amaçlı olup, ısıtma cihazları değildir) şömine görünümlü ısıtıcıların kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Rehberde ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşları’nın üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik’te belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

2.AMAÇ

Gazla çalışan kombilere yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile;

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliğine göre denetimlerin yapılması, yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerini tespit edilmesi,
 • Standartlara uygun ürünlerin piyasaya sürülmesini sağlayarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasını önlenmesi ve çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Piyasada satılan ürünlerin uygunluklarının sağlanarak haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması,
 • Geniş kapsamlı tarama yapılarak marka/ model bazında ürünlerin tespit edilmesi hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Gazlı şömine cinsi ürünlerin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda verilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.

 • TS EN 509 Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü -Standardı
 • TS EN 613 Isıtıcılar – Müstakil – Gaz Yakan –Konveksiyonlu – Standardı

4. GAZLA ÇALIŞAN ŞÖMİNELER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1- ÇALIŞMA PRENSİBİ

Termodinamik prensibine uygun, dışarıdan aldığı taze, soğuk havanın bir kısmını yanma haznesine oksijen olarak veren ve yanmayı hızlandıran, bir kısmını yanma haznesi etrafında ve davlumbaz içerisine yerleştirilmiş kanallarda dolaştırıp üst taraftan salona sıcak hava olarak sirküle eden sistemler geliştirilmiştir. Doğalgazlı şöminelerin ön cephesi cam ile kaplanmıştır.

grey grey

4.2- GAZLA ÇALIŞAN( DOGALGAZLI/ LPG’LI) ŞÖMİNELERİN ANA PARÇALARI

Yanma Odası: Yanmanın içinde gerçekleştiği ve etrafındaki havayı ısıtan parçadır.

Dış Gövde (Isı Odası): Yanma odasını saran, ısı dağıtım çıkış noktaları olan genelde galvanizli sactan mamul dış gövdedir,

Brülör ve memeler: Uygun kapasiteyi sağlayan atmosferik brülör veya brülör grubu kullanılır.

Gaz Valfi: Piezo ateşlemeye uygundur, manuel veya uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Üzerindeki oransal kontrol düğmesi ile gaz ayarı yapılabilir.

Pilot Grubu: Elektrot, pilot ve termokupl’dan oluşur. Pilot alevi oluşmadan brulöre gaz verilmez. Alevin sönmesi durumunda gaz kesilir.

Baca Termostatı: Bacalı modellerde yanma odasının arkasında bulunur. Bacada geri tepme veya tıkanma oluşursa yükselen sıcaklığı hissederek sistemi durdurur, gazı keser.

Cam: Gerekli servis durumunda sökülebilir, yüksek ısıya dayanıklı cam kullanılır.

grey grey

4.3- ŞÖMİNELER SINIFLANDIRMASI

a) Bacalı Tip: Yanma için gerekli olan taze hava ortamdan alınır. Yanmış gazlar ise, bina bacası vasıtasıyla dış ortama atılır. Yanma ürünlerinin odaya tehlikeli miktarda serbest bırakılmasına engel olacak, yanma ürünleri tahliye emniyet tertibatı (baca sensörü) ile donatılmıştır. Bacalı cihazlar ancak, bacası uygun (müstakil) olan mekanlarda kullanılabilir.

b) Hermetik Tip: Yanma için gerekli olan havanın cihazın bulunduğu ortam yerine dış havadan elde edildiği sistemlerdir. Hermetik baca sistemlerinde yanma ürünleri, kazanın herhangi bir doğal çekişli baca sistemine bağlanmadan bir boru vasıtası ile dışarı atılır ve yanma için gerekli olan taze hava yine aynı sistemle kazana ulaştırılır.

5. GAZLA ÇALIŞAN ŞÖMİNELERİNIN TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında başlıca;

 • Yanmamış gazın tahliye edilememesi,
 • Alev geri tepmesi,
 • Beklerin altında birikebilecek yanma gazların boşaltılamaması,
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler,
 • Yüzeyde sıcak kısımların olması,
 • Şöminenin aşırı derecede ısıtılması,
 • Yanma havası girişlerinin değiştirilmesi,
 • Şömine basıncının artırılması riskleri bulunmaktadır.