Gaz Alarm Cihazı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Ev ve benzeri yerlerde sabit olarak monte edildiği durumda sürekli çalışması için tasarlanmış, yanıcı gazların tespiti amacıyla kullanılan elektrik şebekesinden beslenen veya batarya ile çalışan cihazları kapsar. Profesyonel kullanıcılar ve bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen gaz alarm cihazlarının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT- (LVD)
  4. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT- (EMC)
  5. TS EN 50194-1 Ev ve Benzeri Yerlerdeki Yanici Gazları Tespit Etmek Amaciyla Kullanilan Elektrikli Cihazlar – Bölüm 1: Deney Yöntemleri ve Performans Kurallari standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Gaz alarm cihazları ile ilgili olarak özetle aşağıdaki tanımlamalar yapılabilir :

A Tipi Cihaz : Görüntülü ve sesli alarm veren ve bir kapatma elemanını ve/ veya diğer yardımcı elemanı doğrudan veya dolaylı olarak harekete geçirebilen bir çıkış işareti biçiminde görev yapan cihaz.

B Tipi Cihaz : Sadece görüntülü ve sesli alarm veren cihaz.

Algılama Elemanı : Yanıcı gazın varlığında, çıkışında değişiklik meydana gelen bir eleman.

Alarm Ayar Noktası : Cihazın otomatik olarak bir alarmı başlatacağı yanan gazın hacim oranını ve Tip A bir cihaz için çıkış işaretini tespit edecek şekilde cihazın ayarlandığı nokta.

Hata İşareti : Hatalı veya arızalı bir cihazı gösteren görüntülü veya sesli işaret.

Elektrik Şebekesinden Beslenen Cihaz : İlave güç besleme kaynağı ile veya ilave güç besleme kaynağı olmaksızın, ev ve benzeri yerlerdeki elektrik şebekesinden beslenmek üzere tasarımlanan cihaz.

Kendi Bataryasından Beslenen Cihaz : Önceden tanımlanan bir çalışma süresi için, gerekli enerji miktarını sağlayacak bir iç batarya ile birlikte temin edilen cihaz.

4.2. Piyasada Yer Alan Çeşitli Ürünler

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  • Elektrik beslemeli cihazlarda, cihaz tasarımındaki olası uygunsuzlukların yangına ya da elektrik çarpmasına sebebiyet verebilmesi
  • Cihazın algılaması gereken gazların ortamda bulunmasına rağmen cihazın gerekli uyarıyı vermemesi