Gazla Çalışan Yoğuşmalı Kombiler – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Kombiler, ısıtma amacı ile kullanılan kat kaloriferi ile ani sıcak kullanım suyu sağlayan şofbenin işlevlerini bir arada yapan ebatları küçük, hafif, az yer kaplayan, gerektiğinde kolay taşınabilen, sessiz çalışan, kullanıcıya bağımsız ısınma konforu sağlayan (kombine) birleşik duvar tipi su ısıtıcılarıdır. Kombi, kullanıcısına bireysel ısınma özgürlüğü sağlamakla beraber kullanım miktarı kadar ücret ödenebilmesi, sıcak su kullanımı esnasında konforlu ve kesintisiz kullanılabilmesi ve sıcak su kullanımı için ayrı bir cihaz kullanılmasına gerek olmaması dolayısıyla her tipte kullanıcıya hitap eden bir üründür. Kombiler çalışma prensibine göre bacalı, hermetik, baca fanlı (yarı hermetik) olmak üzere üçe ayrılırlar. Ayrıca son zamanlarda yoğuşmalı kombiler yeni bir kombi ürün grubu olarak ön plana çıkmaktadır.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş gaz yakıt türleri ile çalışan, yoğuşmalı kombilerin kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Rehberde ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik’te belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

2. AMAÇ

Gazla çalışan kombilere yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile;

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliği kapsamında uygunluk seviyelerinin tespiti,
 • Piyasada standartlara uygun ürünlerin bulunması sağlanarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ve çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Geniş kapsamlı bir tarama ile piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespiti,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kombi cinsi ürünlerin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda verilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.

 • TS EN 15502-1 Gaz Yakan Isıtma Kazanları – Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
 • TS EN 15502-2-1 “Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları – Bölüm 2-1: Anma Isı Yükü 1000 kW’ı Aşmayan C Tipi, B2 Tipi, B3 Tipi ve B5 Tipi Cihazlar”
 • TS EN 15502-2-2 “Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları – Bölüm 2-2: Tip B1 Cihazlar İçin Özel Standard”

4. YOĞUŞMALI KOMBİLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Doğalgazla çalışan yanıcı cihazlarda, doğalgazın yanmasıyla elde edilen enerji kullanılır. Ayrıca bu yanmanın sonucunda “karbon monoksit” (CO) ve “azot oksit” (NOx) gazları da atık gaz olarak açığa çıkarlar. Açığa çıkan bu atık gazların ısısından da faydalanma düşüncesinden hareketle “yoğuşmalı kombiler” tasarlanmış ve geliştirilmiştir. (Yoğuşma: Maddenin çevreye ısı vererek gaz halden sıvı hale geçmesidir.) Yoğuşmalı kombilerde yoğuşma olabilmesi için baca gazı sıcaklığı ~ 56°C ‘nin altında olmalıdır. Bunun için de kazan suyu sıcaklığı 50°C ‘yi geçmemelidir.

grey

Kombi Kesitleri Kombi ana parçalar olarak elektronik kart, pompa, üç yollu vana, brülör, eşanjör, fan ve genleşme tankı kontrol elemanları olarak ta ntc (sıcaklık sensörü), baca sensörü, akış şalteri gibi zorunlu sistemve emniyet ekipmanlarından oluşur. Aslında çalışma prensibi diğer kombilerle neredeyse aynıdır. Yoğuşmalı kombilerde, hermetik kombilerde bulunan iki eşanjöre ek olarak yoğuşma özelliğinin gerçekleştiği bir eşanjör daha vardır. Turbo eşanjör olarak adlandırılan bu eşanjör fan motorunun hemen yanında yer alan üst bölümdedir. Doğalgaz ve havanın yanmasıyla ele geçirilen karbon monoksit ve azot oksit gazları turbo eşanjörün yüzeyine temas ederek ısısını burada bırakır (sıcaklık 54°C’nin altına düşer) ve atmosfere atılır. Yoğuşma neticesinde asitik özelliği olan yoğuşma suyu açığa çıkar, bu suyun tahliyesi için genelde yoğuşmalı kombi montajında su gideri olması istenir.

grey

5. KOMBİLERİN TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında başlıca;

 • Gaz ve su bağlantılarının ehil kişiler tarafından uygun bağlantı elemanlarıyla bağlanmamasından kaynaklanan gaz ve su sızıntısı tehlikesi,
 • Bacalı cihazların bağlandıkları bacaların tıkalı olması, periyodik bakımının yapılmaması, bağlantılarının iyi yapılmaması veya bacanın iyi çekmemesi durumunda, yanmış gazların (baca gazları) ortam içerisine sızması, dolayısıyla zehirlenme tehlikesi,
 • Temiz hava girişinin engellenmesi, menfezlerin kapalı olmasından kaynaklanan alevin sönmesi, yanmamış gazın tahliye edilememesi tehlikesi,
 • Gaz dönüşümünü ehil kişiler tarafından yapılmaması, cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılması durumunda ortaya çıkan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle ortama zehirli gaz salınımı tehlikesi,
 • Atık gazın geri tepme tehlikesi,
 • Beklerin altında birikebilecek yanma gazların boşaltılamaması riski,
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler,
 • Kış aylarında su tesisatının donması riski,
 • Kombi sıcak suyunun aşırı derecede ısınması riski bulunmaktadır.