LPG Depolama Tankları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Basınçlı Ekipman Güvenlik Testleri, Kaynak Prosedür Onayı, Kaynakçı Sertifikası, Teknik Dosya Denetimleri, Tasarım İnceleme Belgesi, Birim Doğrulama, Modül H, H1 Belgesi, Modül B Belgesi, Modül C2 Belgesi, Modül A, A2 Belgesi, Modül E, E1 Belgesi, Modül G Belgesi, Modül F Belgesi, Modül D, D1 Belgesi ve Basınçlı Ekipman CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu rehber, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş sabit LPG depolama tankı cinsi ürünlerin ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşları’nın üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’nde belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

2. AMAÇ

Bu rehber çerçevesinde gerçekleştirilecek denetim faaliyetleri ile;

 • Ürünlerin teknik düzenlemesinde yer alan gereklere uygun ve güvenli olarak piyasaya arz edilip edilmediğinin tespit edilerek alınan önlem ve yaptırım kararları ile uygunsuz ürünlerin piyasaya arzında caydırıcılık sağlanması,
 • Güvensiz ürünlerin kullanıcıya ulaşmasının önlenmesi suretiyle can ve mal güvenliği ile birlikte çevrenin ve insan sağlığının korunması,
 • Üretici ve ithalatçı firmalarda farkındalık oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Marka/model bazında ürün envanterinin oluşturulması,
 • Uygunluk değerlendirmesinde yer alan kuruluşların teknik mevzuat ile belirlenmiş sorumlulukları çerçevesinde yeterlilikleri hususunda tespitler oluşturulması hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında yer alan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. LPG depolama tankı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.
 • TS_EN_13445_(1,2, 3, 4,5, 6) -Basınçlı kaplar – Ateşle temas etmeyen (standart serisi)
 • TS EN 12542 LPG donanım ve aksesuarları – hacmi 13 m3 ü aşmayan, seri olarak imal edilen, kaynaklı, çelik, silindirik ve sabit sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankları – tasarım ve imalat

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

LPG ülkemizde ticari olarak; Karışım LPG (% 30 Propan ve % 70 Bütan) ve Propan (% 95 ve üzeri saflıkta) olarak piyasaya sürülmektedir. Genellikle konutlarda ve küçük sanayi dökmegaz uygulamalarında propan, büyük sanayi dökmegaz uygulamalarında ise LPG karışımı kullanmaktadır. LPG depolama tankları işletmenin ihtiyaçlarına göre çeşitli türlerde imal edilmektedirler. Bu rehber kapsamında incelenecek olan LPG depolama tankları piyasada endüstriyel LPG depolama tankları ve domestik LPG depolama tankları olarak tanımlanmaktadırlar. Söz konusu ürünler TS EN 13445 standart serisi ve TS EN 12542 standartları kapsamında üretilmektedirler. Endüstriyel LPG depolama tankları gibi büyük işletmelerde kullanılan tanklar TS EN 13445 standardı kapsamında üretilirken, domestik LPG depolama tankları TS EN 12542 standardı kapsamında piyasaya arz edilmektedir. TS EN 12542 standardının en belirgin özelliği hacmi 13 m3`e kadar olan LPG depolama tanklarını kapsamaktadır. Daha büyük hacimler için TS EN 13445 standardı devreye girmektedir.

Domestik LPG tanklarının hacimleri 500 lt ila 10.000 litre arasında değişmektedir. Küçük endüstriyel uygulamalarda ve ısıtma, pişirme, sıcak su temini gibi domestik uygulamalarda kullanılmaktadır. Yeraltına ve yer üstüne yerleştirilebilen domestik LPG depolama tankları, taleplere göre değişik modellerde dizayn edilebilmektedir.

grey

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

LPG renksiz, kokusuz, yanıcı ve parlayıcı gazdır. Havadan ağırdır. Kanallarda, borularda ve alt katlarda birikir. Yangın ve patlama tehlikesi vardır. Tüm tutuşma kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Öte yandan, LPG zehirsiz bir gazdır. LPG’nin, içerdiği propan ve bütanın solunmasının insan vücudu üzerinde zehirleyici etkisi yoktur. LPG’nin zehirli olduğu toplum arasında yaygın olan yanlış bir inanıştır. LPG kaçağı sonucunda meydana gelen ölümler LPG’nin zehirli olmasından değil; havadan ağır olması sebebiyle ortamdaki oksijen miktarını azaltmasından kaynaklanmaktadır. LPG, uzun süre teneffüs edilmesi halinde ağızda ve boğazda yanma, öksürme, mide bulantısı, baş ağrısı, karın ağrısı, baş dönmesi, kusma, fenalık hissi, yüz kızarması, gözyaşı ve burun akmasına sebep olacağından LPG teneffüsünden kaçınılmalıdır. Diğer taraftan, sıvı LPG kaçakları cilt ve göze temas ederse, soğuk yanıklarına neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı LPG depolama tanklarının içindeki muhteva ettiği LPG`yi sızdırmaması gerekmektedir.