Asansör Bakım İşletme Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asansör bakım işletme periyodik kontrol yönetmeliği, yönetmelik olarak 23.04.2015’te 29335 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6645 sayılı kanunla ilgili maddelerle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı il özel idaresi kanunu ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda düzenleme yapılarak bir gün sonra yani 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı resmi gazetede yer alan Asansör bakım işletme periyodik kontrol yönetmeliğidir.

Bu yönetmeliğe göre, asansör bakımlarının periyodik olarak yapılması ve kontrolün sonucunda güvenli olup olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususların yasal bir dayanağa kavuşturulmuş ve yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması durumunda bina sorumlularına, ilgili idare ve yetkili servislere yönelik olarak cezai hükümler getirilmiştir.

Bu yönetmeliğe göre, Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur. Ayrıca bahsi geçen yönetmeliğin 15. Ve 24. Maddesinin 4. Bendinde yer alan kanun da “Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilecektir” diye geçmektedir.

Yönetmeliğe göre A tipi akredite sahip muayene kuruluşları tarafından bu kontrollerin gerçekleştirilmesi zorunludur. Belediyeler, bölgelerindeki asansörlerin periyodik kontrollerini her sene düzenli bir şekilde gerçekleştirmek için A tipi akredite muayene kuruluşunu yetkilendirmekle sorumludur.

Femko bu yönetmelik çerçevesinde asansörler ve yük asansörler gibi tüm asansörlerinin kontrollerini yapmaktadır. Asansörlerinin periyodik kontrollerini yaptırmak isteyenler Femko’da bulunan periyodik kontrol formunu doldurabilirler.