Asansör Güvenlik Aksamlarının Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluğu Modül E – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Asansör güvenlik aksamının ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu, onaylanmış kuruluş tarafından, asansör güvenlik aksamının AB tip inceleme belgesinde tarifi yapılan tipe uygun olarak imal edildiğini ve izlendiğini, Ek-I’in uygulanabilir gereklerini sağladığını, asansör güvenlik aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün Yönetmelik gereklerini karşıladığını imalatçının kalite sisteminin değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

2. İmalatçının sorumlulukları

İmalatçı, asansör güvenlik aksamının son muayenesi için onaylanmış kalite sistemini ve bu Ekin 3. maddesinde belirtilen deneyleri uygular ve bu Ekin 4. maddesinde belirtilen gözetime tabi olur.

3. Kalite sistemi

3.1. İmalatçı, kalite sisteminin değerlendirilmesi için, asansör güvenlik aksamı ile ilgili kendisinin belirleyeceği onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 • a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 • b) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
 • c) Asansör güvenlik aksamının son muayene ve deneyinin gerçekleştirildiği yerin adresi. ç) İmal edilen asansör güvenlik aksamı hakkındaki tüm bilgi.
 • d) Kalite sistemine ait belgeler.
 • e) Onaylanmış asansör güvenlik aksamının teknik dosyası ve AB tip inceleme belgesinin bir kopyası.

3.2. Kalite sistemi altında, bu Ekin 1. maddesinde belirtilen şartlara uygunluğunun sağlanması için her asansör güvenlik aksamı incelenir ve ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirlenen ilgili deneyler veya eşdeğer deneyler uygulanır. İmalatçı tarafından benimsenen bütün esaslar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik olarak ve düzenli bir şekilde belge halinde sunulur. Bu kalite sistem belgeleri, kalite programlarında, planlarında, el kitaplarında ve kayıtlarında ortak bir anlayışla yorumlanmasını sağlar.

 • Kalite sistem belgesi özellikle;a) Kalite amaçları,
 • b) Ürün kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, kuruluşun sorumluluk ve yönetiminin yetkileri,
 • c) İmalattan sonra yapılacak inceleme ve deneyler,
 • ç) Kalite sisteminin etkin işleyişinin izlenmesini sağlayan araçlar,
 • d) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtlarının tariflerini içerir.

3.3. Onaylanmış kuruluş, bu Ekin 3.2. maddesinde yer alan şartları karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için imalatçının kalite sistemini değerlendirir. Onaylanmış kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın uygulandığı kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir kişi bulunur.

Denetim, imalatçının üretim yerinin incelenmesini de içerir.

Denetim ekibi, imalatçının bu Yönetmeliğin ilgili gereklerini belirleme ve bu gereklere asansör güvenlik aksamının uygunluğundan emin olunması amacıyla gerekli muayene ve incelemeyi gerçekleştirebilecek beceriye sahip olduğunun onaylanması için, bu Ekin 3.1. maddesinin (e) bendinde belirtilen teknik dosyayı gözden geçirir.

Karar, imalatçıya bildirilir. Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı yer alır.

3.4. İmalatçı, kalite sisteminin tanımladığı yükümlülükleri onaylandığı şekilde yerine getirmeyi taahhüt eder ve kalite sistemini uygun ve etkin bir şekilde yürütür.

3.5. İmalatçı veya onun yetkili temsilcisi, onaylanmış kuruluşa onaylı kalite sisteminde yapılması düşünülen her değişiklik hakkında bilgi verir.

Onaylanmış kuruluş, önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değişiklik yapılan kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği hakkında karar verir.

Onaylanmış kuruluş, kararını imalatçıya bildirir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunur.

4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim 4.1. Gözetim işlemi, imalatçının onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşa değerlendirme yapmak amacıyla son muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi temin eder. Özellikle:

 • Kalite sistemi belgelerini,
 • Teknik dosyayı,
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtlarını, temin eder.

4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürür ve denetim raporunu imalatçıya verir.

4.4. Onaylanmış kuruluş, imalatçının son muayene ve deneyleri yaptığı yerlere habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş, imalatçıya denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu sunar.

5. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

5.1. İmalatçı, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında bu Ekin 1. maddesinde yer alan koşulları sağlayan her bir asansör güvenlik aksamına “CE” işaretini iliştirir.

5.2. İmalatçı, her bir asansör güvenlik aksamı için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından sonra on yıl muhafaza eder. AB uygunluk beyanının kopyası talep üzerine verilmek için hazır tutulur.

6. İmalatçı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzını takip eden on yıllık süre aralığı için;

 • Bu Ekin 3.1. maddesi (e) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (d) bendinde belirtilen belgeleri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgileri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesi ile 4.3. ve 4.4. maddelerinde atıfta bulunulan onaylanmış kuruluş karar ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

7. Onaylanmış kuruluş yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığın erişimine açar.

Her onaylanmış kuruluş reddedilen, askıya alınan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını ve talep üzerine yayımlanan onay kararlarını diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

8. Bu Ekin 3.1., 3.5., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen imalatçının sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.