Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu Modül H1 – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Asansörün tam kalite güvencesi ile tasarım incelemesine dayalı uygunluğu, onaylanmış kuruluşun monte edenin kalite sistemi ile uygun hallerde, asansörlerin Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlayan asansör tasarımını değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemidir.

2. Asansör monte edenin yükümlülükleri

Asansör monte eden, bu Ekin 3. maddesinde belirtilen asansörün tasarım, imalat, birleştirme, montaj, son muayene ve deneyi için onaylı bir kalite sistemini uygular ve bu Ekin 4. maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olur. Asansörün teknik tasarımının yeterliliği bu Ekin 3.3. maddesine göre incelenir.

3. Kalite sistemi

3.1 Asansör monte eden, kendi kalite sisteminin değerlendirilmesi için seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

 • a) Asansör monte edenin adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
 • b) Özellikle tasarım ve asansörün çalışması arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlayan bilgi ile monte edilecek asansöre ilişkin tüm bilgi.
 • c) Kalite sistemiyle ilgili belge.
 • ç) Ek-IV’ün Bölüm B’sinin 3. maddesinde açıklanan teknik dosya.
 • d) Benzer başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.

3.2. Kalite sistemi, asansörlerin uygunluğunun Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlar. Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir. Söz konusu kalite sistem belgesi, kalite programları, planları, kalite kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlar.

Kalite sisteminde özellikle aşağıdaki açıklamalar yer alır:

 • a) Kalite amaçları ve kuruluş yapısı, tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü.
 • b) Standartlar da dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve uyumlaştırılmış standartların ve bu standartların tam olarak uygulanmadığı durumlarda, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanması için kullanılacak olan diğer uygun teknik özellikler de dahil olmak üzere tüm araçlar.
 • c) Asansörün tasarımında kullanılan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçler ve sistematik faaliyetler.
 • ç) Malzemelerin, aksamın ve alt parçaların tedariki yapılırken gerçekleştirilecek olan inceleme ve deneyler.
 • d) Kullanılacak olan birleştirme, montaj, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçler ve sistematik uygulamalar.
 • e) Montaj öncesinde (Montaj koşullarının muayenesi: Asansör kuyusu, makina dairesi, ve benzeri.), esnasında ve sonrasında (Asgari Ek-V’in 3.3. maddesinde belirtilen testler dahil) gerçekleştirilecek inceleme ve deneyler.
 • f) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
 • g) İstenilen tasarım ile asansör kalitesine ulaşılmasını ve kalite sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar.

3.3. Tasarımın incelenmesi

3.3.1. Onaylanmış kuruluş tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda, tasarımın Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını sorgular ve karşılaması durumunda, onaylanan tasarımın belirlenmesi için gerekli ayrıntı ve geçerlilik sınırlarını içeren bir AB tasarım inceleme belgesi asansör monte eden için düzenler.

3.3.2. Onaylanmış kuruluş, tasarımın, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamaması durumunda AB tasarım inceleme belgesini düzenlemeyi reddeder ve ret nedenlerini ayrıntıları ile belirterek asansör monte edeni bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, yaygın olarak bilinen en gelişkin teknolojileri takip ederek onaylı tipin her hangi bir teknolojik değişiklikten dolayı Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit etmesi durumunda asansör monte edeni bilgilendirir.

3.3.3. Asansör monte eden, AB tasarım inceleme belgesi düzenleyen onaylanmış kuruluşu Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile uyumluluğunu veya belgenin geçerliliği için gereken koşulları etkileyecek onaylanmış tasarımda gerçekleşen değişiklikler konusunda bilgilendirir. Bu değişiklikler onaylanmış kuruluşun ilave onayıyla birlikte özgün AB tasarım inceleme belgesine ilave bir form olarak düzenlenir.

3.3.4. Her onaylanmış kuruluş, AB tasarım inceleme belgeleri ve/veya her hangi bir yayımladığı veya iptal ettiği ekler konusunda Bakanlığı bilgilendirir ve periyodik olarak veya talep üzerine Bakanlığa, AB tasarım inceleme belgelerinin listesini ve reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan her hangi bir ekini iletir.

Her onaylanmış kuruluş, yayımladığı ve reddettiği, iptal ettiği, askıya aldığı veya kısıtladığı AB tasarım inceleme belgelerini ve/veya her hangi bir eki ve talep üzerine yayımladığı belgeleri ve/veya ekleri diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Komisyon, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, talep üzerine bir AB tasarım inceleme belgesinin ve/veya eklerinin kopyasını edinebilir. Komisyon, üye ülkeler talep üzerine teknik dokümantasyon ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin sonuçlarının bir kopyasını elde edebilir.

3.3.5. Asansör monte eden, asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle AB tasarım inceleme belgelerini, eklerinin ve diğer ilgili ekleri ile teknik dokümantasyonun bir kopyasını Bakanlığın incelemesi için muhafaza eder.

3.4. Kalite sisteminin değerlendirilmesi

Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip en az bir kişi bulunur. Değerlendirme süreci montaj alanına ve asansör monte edenin çalışma merkezine bir denetimi de içerir. Denetim ekibi, asansör monte edenin Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirleme yeteneğini onaylamak için bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı inceler ve asansörün bu gereklere uygunluğundan emin olmak için gerekli deneyleri gerçekleştirir.

Karar asansör monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

3.5. Asansör monte eden, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin eder.

Asansör monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikler hakkında bilgi verir.

Onaylanmış kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir.

Kararını asansör monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddelerine göre “CE” işaretinin yanına kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar.

4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim

4.1 Gözetim işlemi, asansör monte edenin onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

4.2 Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşun muayene amacıyla tasarım, imalat, birleştirme, montaj, muayene, deney ve depolama alanlarına girmesine izin verir ve özellikle aşağıda yer alan bilgiler de dahil olmak üzere tüm gerekli bilgiyi sağlar:

 • a) Kalite sistem belgesi.
 • b) Analiz, hesaplama, deney sonuçları gibi kalite sisteminin tasarım aşamasında hazırlanan kalite kayıtları.
 • c) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi montaj ve tedarik işlemleri ile ilgili kalite sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla belirli aralıklarla denetim yapar ve asansör monte edene bir denetim raporu ile iletir.

4.4. Onaylanmış kuruluş asansörün montaj alanına veya asansör monte edene beklenmedik denetimler yapabilir. Bu denetimler sırasında onaylanmış kuruluş, gerekli olması halinde kalite sisteminin ve asansörün uygun işleyişinin kontrolü için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir; asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu iletir.

5. Asansör monte eden, son asansör piyasaya arz edildikten sonra on yıl süre için aşağıda yer alan; –

 • Bu Ekin 3.1. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeyi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (ç) bendinde belirtilen teknik dosyayı,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan değişikliklere ait bilgiyi,
 • Bu Ekin 3.5., 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen onaylanmış kuruluş karar ve raporlarını,

Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında muhafaza eder.

6. Her onaylanmış kuruluş, yayımlanan veya geri çekilen tüm kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığa iletir.

Her onaylanmış kuruluş geri çekilen ve yayımlanan kalite sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi ve talep üzerine, yayımladığı onaylı kararları diğer onaylanmış kuruluşlara iletir.

Onaylanmış kuruluş, teknik dosyayı, onay kararlarını ve eklerinin ve ilavelerinin bir kopyasını düzenlenme tarihi itibarıyla on beş yıl muhafaza eder.

Talep üzerine, onaylanmış kuruluş, yayımlanan kalite sistemi onay kararlarının bir kopyasını Komisyona ve üye ülkelere sağlar.

7. “CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

7.1. Asansör monte eden, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile birlikte “CE” işaretini iliştirir.

7.2. Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep üzerine ilgili yetkililere iletilir.

8. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.3.3., 3.3.5., 5. ve 7. maddelerinde belirtilen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.