Periyodik Muayene, Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Muayene, Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Muayene, Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Muayene, Periyodik Test ve Kontroller, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Periyodik Muayene yönetmeliğine göre işletmenizdeki tüm kaldırma iletme ekipmanlarının, basınçlı ekipmanların, elektriksel teknik ölçümlerin ve iş hijyeni gibi noktalarda standartlarda aksi belirtilmediği sürece yılda en az 1 defa periyodik muayenelerinin yaptırılması hükmedilmiştir.

Periyodik Muayene Nedir?

Periyodik muayene yasa, tüzük ve yönetmeliklerle yaptırılması zorunlu kılınmış yasal yükümlülüklerdir. İş kanunu ve ilgili mevzuat gereği, İşveren iş yerinde çalışanların can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından muayenelerin yapılmasına periyodik muayene denir.

Asansör Periyodik Muayene Nedir?

18.11.2008 Tarihli, 27058 sayılı Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Kaldırma İletme Makinalarının Periyodik Muayenesi

Kaldırma ve İletme ekipmanları iş yerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır.

Basınçlı Ekipmanlar Periyodik Muayenesi

İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve güvenlik Şartları yönetmeliği gereğince basınçlı kaplar ve kazanların periyodik muayeneleri en az yılda 1 defa yetkili kurum ve kişilerce yaptırmanız gerekir. Femko Türkak akreditasyon yetkisi ile konusunda uzman ve yetkili personeli ile sizlere basınçlı kaplar ve kazanların periyodik muayeneleri hizmeti sağlamaktadır.

Teknik ve Elektriksel Ölçüm Periyodik Muayene

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2’de Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler belirtilmiştir. Bu maddede Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve mevcut kurulu tesislerde ise; açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Periyodik Muayene Nasıl yapılır?

Periyodik muayeneler ve testler hidrostatik testler, ağırlık testleri, görsel testler, tahribatsız muayeneler ve cihazlarla tespitler şeklinde muayene yapılmaktadır.

İşe Giriş Periyodik Muayeneleri Nasıl Yapılır?

Kimlik bilgileri ilgililer tarafından doldurulduktan sonra yönetmeliğin ekinde bulunan örneğe uygun bu rapor işçi ile birlikte iş yeri hekimine gelir. İş yeri hekimi öz geçmiş, soy geçmiş ve anamnezden sonra fizik muayene yapar. Burada yapılması gereken o iş yerindeki risk analizi sonucu belirlenen risklerle ilgili ek ve tamamlayıcı muayenelerin doğru belirlenmesi ve yaptırılmasıdır.

Çalışanların Periyodik Muayene Süreleri

Yönetmelikte çalışanların muayene olacakları süreler, iş yerlerinin tehlike sınıfı ve çalışanların kişisel durumlarına göre anlatılmıştır. Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda, az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanmalıdır.

  • Not: Ancak iş yeri hekiminin onayı doğrultusunda bu işlemler yapılmalıdır.

Periyodik Muayene Akreditasyonu

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

TS EN ISO/IEC 17020 standartlarına göre akredite olunabilmesi için kalite süreci firma kurulduğundan itibaren 6 ay süre ile işletilmesi gerekmektedir. Ancak bu süre sonunda Türkak tarafından ilgili çalışma başlatılmaktadır.