Periyodik Muayene Zorunluluğu

Periyodik Muayene Zorunluluğu

İş ekipmanları ve aletleri kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’nde ön görülen aralıklar da ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini ifade eder. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik muayeneleri yapmaya yetkili kişiler tarafından muayenesi yapılır.

Periyodik Muayene Zorunlu mu?

Periyodik Muayene Zorunluluğu İşveren 6331 sayılı kanun gereği çalışanların güvenliğin sağlamakla yükümlüdür. Kanun gereği periyodik muayeneleri“İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” esas alınarak yürütülür. Bu yasa çerçevesinde periyodik muayene yaptırmak zorunludur. Aşağıdaki maddelerde zorunluluk sıralanmıştır.

  1. İş veren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
  2. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
  3. İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemesi, denetlemesi ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  4. Risk değerlendirmesi yapar ve yaptırır.
  5. Çalışanlara yetki verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
  6. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
  7. İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
  8. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
  9. İş veren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

İş Güvenliği için Periyodik Muayene Listesi

Kaldırma İletme Makinaları

Kaldırma ve iletme makinalarının periyodik muayenelerinin yapılmaması ya da yanlış yapılması iş güvenliğini tehdit etmektedir. Bu tür iş kazalarının yaşanmaması için kaldırma ve iletme makinalarının periyodik muayene yapılması ve sürekli gözetim altında tutulması gerekmektedir. Vinç ve caraskal gibi kaldırma ve iletme makinalarının periyodik muayene yapılırken yük dayanıklılığı ve yük frenlerinin mevcut olmasına bakılmaktadır.

Basınçlı Ekipmanlar

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Teknik ve Elektriksel Ölçüm

Femko İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre, ekipmanların periyodik muayenesi kapsamında, Femko Muayene, alanında deneyimli mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri, Elektrik Pano Testleri, Yıldırımsavar, Paratoner Ölçümleri, Topraklama Ölçümü, Katodik koruma, Makinaların Güvenlik Muayenesi, Tezgâhların Muayenesi, Tesisat muayenesi gibi işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Asansör Periyodik Muayene

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık muayeneleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.