Asansörlerin ve Asansör Güvenlik Aksamlarının AB Tip İncelemesi Modülü – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

BÖLÜM A: ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ AB TİP İNCELEMESİ

1. AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluşun asansör güvenlik aksamının teknik tasarımını incelemesine ve teknik tasarımının Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını onaylamasına ve doğrulamasına; asansörde temsil eden numunesinin belirtilen gereklere uygun olarak bir araya getirildiğinin kanıtlamasına imkân verecek uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

2. AB tip incelemesi için başvuru, imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

Başvuru aşağıdakileri kapsar:

 • İmalatçının adı, adresi ve eğer başvuru Türkiye’de yerleşik yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa, onun da adı, adresi ve asansör güvenlik aksamının üretim yeri.
 • Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
 • Teknik dosya.
 • Asansör güvenlik aksamının temsili numunesi veya bunun nerede incelenebileceğine dair ayrıntılar. Onaylanmış kuruluş gereken hallerde deney programını gerçekleştirmek üzere daha fazla numune talebinde bulunabilir.
 • Teknik tasarım çözümünün yeterliliğini gösteren ve sunulması gereken kanıt, ilgili uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyulamadığı durumlarda, diğer belgeler ile birlikte teknik özellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. Söz konusu belge, gereken durumlarda imalatçının uygun bir laboratuvarı veya sorumluluğu altında onun adına bir test laboratuvarı tarafından diğer teknik özelliklere uygun şekilde gerçekleştirilen deney sonuçlarını içerir.

3. Teknik dosya, asansör güvenlik aksamının bu Ekin 1. maddesinde yer alan koşulları sağlamasını ve elverişli bir risk çözümlemesi ile değerlendirmesini içerecek şekilde değerlendirmenin yapılmasını sağlar. Teknik dosya, asansör güvenlik aksamının değerlendirilmesi, tasarımı, imalatı ve çalıştırılmasını dair mümkün olduğunca uygulanabilir gerekleri kapsar ve belirler.

Teknik dosya uygulanabildiği yerlerde aşağıdakileri içerir:

 • Kullanım alanı için özellikle hız, yük ve güç için olası sınırlar ile patlayıcı çevre ve tehlikeye maruz kalma koşulları da dahil olmak üzere asansör güvenlik aksamının genel açıklaması.
 • Tasarım ve imalat çizimi veya şeması.
 • Asansör güvenlik aksamının çizim ve şemaların anlaşılması için gerekli açıklama.
 • Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu Ekin 1. maddesinde bahsedilen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir. – İmalatçı tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamaları.
 • Test sonuçları.
 • Asansör güvenlik aksamına ait olan kurulum talimatının bir kopyası.
 • Seri imal edilen asansör güvenlik aksamının, incelenen asansör güvenlik aksamına uygun olmasını sağlamak için imalat aşamasında alınan tedbirler.

4. Onaylanmış kuruluş;

 • Asansör güvenlik aksamının teknik yönden tasarımının doğruluğunu değerlendirmek için teknik dosyayı ve çözümünün yeterliliğini gösteren kanıtları inceler.
 • İnceleme ve testlerin yapılacağı yer konusunda mutabık kalır.
 • Numunelerin teknik dosyaya uygun şekilde imal edildiğinin, diğer teknik özelliklere uygun tasarlanmış olduğunun yanı sıra uyumlaştırılmış standartların uygulanabilir hükümlerine uyulduğunu doğrular.
 • İmalatçı tarafından asansör güvenlik aksamında ilgili uyumlaştırılmış standartlarda uygulamak üzere seçilen teknik özelliğin düzgün şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrolü için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.
 • İmalatçı tarafından asansör güvenlik aksamında ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmaması durumunda, diğer ilgili teknik özelliklerin uygulanmasında benimsenen çözümlerin, asansör güvenlik aksamının bu Ekin 1. maddesinde belirtilen gerekleri sağlayıp sağlamadığının kontrolü için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.
 • Onaylanmış kuruluş, gerçekleştirilen incelemeleri, onaylamaları ve testleri ve bunların özetlerini içeren bir değerlendirme raporunu düzenler. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, onaylanmış kuruluşun yükümlülüklerine zarar vermeyecek şekilde sadece imalatçı ile uzlaşmak suretiyle bu raporun içeriğini tamamen veya kısmen yayınlayabilir.

5. Asansör güvenlik aksamı tipinin, bu Ekin 1. maddesinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda, onaylanmış kuruluş imalatçıya bir AB tip inceleme belgesi düzenler. Belge, imalatçının adı ve adresini, AB tip incelemesi sonuçlarını, belgenin geçerliliği ile ilgili bütün şartları ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içerir.

AB tip inceleme belgesi bir veya birden fazla ek içerebilir.

AB tip inceleme belgesi ve ekleri, değerlendirilen tipteki ürünler ile monte edilen asansörün bakımına imkân sağlamak için asansör güvenlik aksamı ile ilgili tüm bilgileri içerir.

Eğer imalatçının bu Ekin 1. maddesinde yer alan şartları yerine getirmemesi durumunda onaylanmış kuruluş, asansör güvenlik aksamına AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeder, bu reddin ayrıntılı sebeplerini belirtir ve başvuru yapanı bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, teknik dosya ve değerlendirme raporunda olduğu gibi AB tip inceleme belgesinin ekleri ve ilaveleriyle birlikte bir kopyasını, belgenin verildiği tarih itibariyle on beş yıl muhafaza eder.

6. Onaylanmış kuruluş, genel olarak benimsenen teknik yöntemler ve çözümlerdeki değişikliklerin onaylı tipin Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını gösterir ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit eder. Onaylanmış kuruluş, gerekmesi halinde imalatçıyı bilgilendirir.

7. İmalatçı asansör güvenlik aksamında Ek-I’de yer alan gerekler hususunda yaptığı AB tip incelemesini etkileyecek değişiklikler konusunda onaylanmış kuruluşu bilgilendirir. Onaylanmış kuruluş değişiklikleri inceler, AB tip inceleme sertifikasının geçerli kalıp kalmadığını veya daha fazla inceleme, onaylama veya teste ihtiyaç olup olmadığını başvurana bildirir. Onaylanmış kuruluş uygun görmesi durumunda, AB tip inceleme sertifikasına bir ek yayımlar veya başvurana yeni bir AB tip inceleme belgesi talebini sorar.

8. Her onaylanmış kuruluş düzenlenen veya iptal edilen AB tip inceleme belgelerini ve tüm eklerini ve askıya alınan, kısıtlanan veya reddedilen belgelerin ve söz konusu belge eklerinin listesini periyodik olarak veya talep üzerine Bakanlığa sağlar. Her onaylanmış kuruluş reddedilen başvuruları, iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve belgelerin iptal edilen veya askıya alınan veya kısıtlanan ekleri ile ilgili olarak diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.

9. Komisyon, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, AB tip inceleme belgesinin kopyasını ve ekini, teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin, onayların ve testlerin raporlarını elde edebilir.

10. İmalatçı, AB tip inceleme belgelerinin teknik dosya kopyalarını ve bunların eklerini en son güvenlik aksamın imal edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. 11. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde belirtildiği şekilde başvuru yapabilir ve sözleşmede tanımlanması halinde bu Ekin 7. ve 10. maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

BÖLÜM B: ASANSÖRLERİN AB TİP İNCELEMESİ

1. AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluşun asansör tanımının veya çeşidinin bulunmadığı da dahil olmak üzere model asansörün teknik tasarımını incelediği ve doğruladığı, asansörün teknik tasarımının ve Ek-I’deki uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekleri karşıladığını kanıtladığı uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

Bir asansörün AB tip incelemesi, montajı tamamlanmış bir asansörün temsili bir örneğinin incelemesini kapsar.

2. AB tip incelemesi için başvuru, asansörü monte eden veya yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

Başvuru aşağıdakileri kapsar:

 • Asansörü monte edenin ve varsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
 • Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
 • Teknik dosya.
 • Model asansörün incelendiği yere ait ayrıntılı bilgi. İncelemeye tabi olan asansör, bağlantı bölümlerini içerir ve en az üç seviyeye (üst, alt ve orta) hizmet verebilecek yeterliliğe sahip olur.
 • Teknik tasarım çözümünün yeterliliğini gösteren ve sunulması gereken kanıt, ilgili uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygulanmadığı durumlarda, diğer belgeler ile birlikte teknik özellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. Söz konusu belge, gereken durumlarda asansör monte edenin uygun bir laboratuvarı veya sorumluluğu altında onun adına bir test laboratuvarı tarafından diğer teknik özelliklere uygun şekilde gerçekleştirilen deney sonuçlarını içerir.

3. Teknik dosya, asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunun değerlendirmesini sağlar.

Teknik dosya uygulanabildiği yerlerde aşağıdakileri içerir:

 • Asansörün temsili modelinin genel ve modelde izin verilen bütün değişiklikleri açıkça belirten açıklama.
 • Tasarım, imalat çizimleri ve şemaları.
 • Çizimlerin, şemaların ve asansörün çalışmasının anlaşılması için gerekli açıklamalar. – Dikkate alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin listesi.
 • Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu Ekin 1. maddesinde bahsedilen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir. – Asansörün monte edilmesinde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası.
 • Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamalarının sonuçları. – Test raporları. – Ek-I’in 6.2. maddesinde belirlenen talimatların birer kopyası.
 • Seri imal edilen asansörün, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için monte edilme aşamasında alınan tedbirler.

4. Onaylanmış kuruluş:

 • Model asansörün veya değişiklik için bir kararın olmadığı asansörün teknik tasarımının doğruluğunun değerlendirilmesi için teknik dosyayı ve çözümlemeleri inceler.
 • İnceleme ve testin yapılacağı yer konusunda asansör monte edenle mutabık kalarak karar verir.
 • Model asansörün teknik dosyaya uygun şekilde monte edildiğini ve asansörün her bir parçasının ilgili teknik özelliklere uygun uyumlaştırılmış standartlara uygun şekilde tasarlandığını onaylar.
 • Asansör monte edenin uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen hususları doğru bir şekilde uygulandığının kontrolü amacıyla uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.
 • İlgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, asansör monte eden tarafından uygulanan çözümlerin, bu Yönetmelik gereklerini sağladığını kontrol etmek için uygun kontrolleri ve deneyleri yapar veya yaptırır.

5. Onaylanmış kuruluş, gerçekleştirilen incelemeleri, onayları, testleri ve bunların sonuçlarını içeren bir değerlendirme raporunu düzenler. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, onaylanmış kuruluşun yükümlülüklerine zarar vermeyecek şekilde sadece asansör monte eden ile uzlaşmak suretiyle bu raporun içeriğini tamamen veya kısmen yayımlayabilir.

6. Asansör tipi, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş başvurana bir AB tip inceleme belgesi verir. Bu belge, asansör monte edenin adı ve adresini, AB tip inceleme sonuçlarını, belgenin geçerlilik şartlarını ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içerir. AB tip inceleme belgesi beraberinde bir veya birden fazla ek içerebilir.

AB tip inceleme belgesi ve ekleri, son muayenede tipin uygunluğuna dair sağlanacak gerekli tüm bilgiyi içerir.

Eğer asansör monte edenin Ek-I’de yer alan şartları yerine getirmemesi durumunda onaylanmış kuruluş, asansör monte edene AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeder, bu reddin detaylı sebeplerini belirtir ve başvuru yapanı bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş teknik dosya ve değerlendirme raporunda olduğu gibi AB tip inceleme belgesinin bir kopyasını, eklerini ve ilavelerini, belgenin verildiği tarih itibariyle on beş yıl muhafaza eder.

7. Onaylanmış kuruluş, genel olarak benimsenen teknik yöntemler ve çözümlerdeki değişikliklerin onaylı tipin Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını gösterir ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit eder. Onaylanmış kuruluş, gerekmesi halinde asansör monte edeni bilgilendirir.

8. Asansör monte eden, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri hususunda yaptığı ve AB tip incelemesini etkileyecek değişiklikler konusunda onaylanmış kuruluşu bilgilendirir. Onaylanmış kuruluş değişiklikleri inceler, AB tip inceleme belgesinin geçerli kalıp kalmadığını veya daha fazla inceleme, onaylama veya teste ihtiyaç olup olmadığını başvurana bildirir. Onaylanmış kuruluş uygun görmesi durumunda, AB tip inceleme belgesine bir ek yayımlar veya başvurana yeni bir AB tip inceleme belgesi talebini sorar.

9. Her onaylanmış kuruluş Bakanlığa, verilen veya iptal edilen AB tip inceleme belgelerini ve bu sertifikaların askıya alınan veya kısıtlanan eklerini periyodik olarak veya talebi üzerine sağlar. Her onaylanmış kuruluş reddedilen başvurular, iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve bu sertifikaların iptal edilen veya askıya alınan veya kısıtlanan ekleri ile ilgili olarak diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.

10. Komisyon, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, AB tip inceleme sertifikasının kopyasını ve ekini, teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin, onayların ve testlerin raporlarını elde edebilir.

11. Asansör monte eden, AB tip inceleme belgelerinin teknik dosyasının kopyalarını ve bunların eklerini asansörün montaj tarihinden itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.

12. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde belirtildiği şekilde başvuru yapar ve bu Ekin 7. ve 10. maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.