Ev Tipi Elektrikli Su Pompası (Damacana Pompası) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Ev tipi elektrikli su pompaları şebeke gerilimi ile beslenen, EN 60335-2-41 kapsamına giren, sıcaklığı 90°C’u aşmayan sıvılar için kullanılan, ev ve benzeri yerlerde, damacanada bulunan suyu kullanma amacıyla pompalayan ürünlerdir. Ev ve benzeri yerlerde ya da normal ev tipi kullanımı amaçlanmayan ancak dükkânlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde sıradan kişiler tarafından kullanılabileceği düşünüldüğünde tehlikeli olma ihtimali bulunan cihazlar, denetim kapsamına dahil olmaktadır.

Bu rehber ve denetim projesi aşağıdaki cihazlara uygulanmaz :

 • Yapılan değerlendirmede risk düzeyi düşük olarak belirlenen pilli damacana pompaları
 • Isıtma ve servis suyu tesisatları için sabit sirkülasyon pompaları (IEC 60335-2-51),
 • Yanıcı sıvılar için pompalar,
 • Özel olarak endüstriyel amaçlar için tasarlanan pompalar,
 • Korozitif veya patlayıcı (toz, buhar veya gaz) ortamların bulunması gibi özel şartların hüküm sürdüğü yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar,
 • Elektrolitik tipi klorlayıcılarla donatılmış pompalar söz konusu denetim projesi kapsamına dahil değildir.

Not: Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Dalgıç Pompalar, Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Su Pompaları ile Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Dolaşım Pompaları ile ilgili olarak hazırlanmış olan farklı denetim rehberleri bulunmakta olup, söz konusu ürünler ev tipi elektrikli damacana pompaları üzerine hazırlanan bu denetim projesine dahil olmamaktadır. Bahsi geçen ürünlerle ilgili yapılan denetimlerde, bu ürünler için hazırlanmış denetim rehberlerinin kullanılması gerekmektedir.

2. AMAÇ

Ev tipi elektrikli damacana pompalarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılması ve marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek, piyasa taramasının gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek, PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek, bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması.
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • 2006/95/AT (LVD) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
 • TS EN 60335-2-41 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2-41: Pompalar İçin Özel Kurallar dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Ev tipi elektrikli damacana pompaları, ülkemizde içme suyunun muhafazasında yaygın olarak kullanılan damacana içerisindeki suyun pompalanmasında kullanılır. Damacana pompaları besleme tipine göre şebeke beslemeli, pil beslemeli, hem şebeke hem de şarj edilebilir pil beslemeli olmak üzere 3’e ayrılırlar. Bunlardan sadece pil beslemeli ürünler yapılan risk değerlendirmesi kapsamında, hazırlanan bu denetim projesi kapsamına dâhil edilmemiştir. Bununla birlikte sadece elektrik beslemeli ya da elektrik beslemesinin yanı sıra şarj edilebilir batarya taşıyan ürünler hazırlanan proje kapsamındadır.

Ev tipi damacana pompaları üzerine yapılan denetim çalışmalarında öncelikle söz konusu ürünün TS EN 60335-2-41 standardı kapsamına girip girmediği hususuna dikkat edilmeli, bu konunun netleşmesi için pompanın talimatları, kullanma kılavuzu incelenmeli ve gerektiği takdirde ürünün üreticisine ya da ithalatçısına ulaşılarak ürünün AT Uygunluk Beyanına erişilmelidir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Cihazın gerilimli bölümlerinin izolasyonunun yeterli kalitede olmaması sebebiyle belirli bir kullanım süresinin ardından izolasyonun bozulması sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi