Ev Tipi Soğutma Cihazları – CE Belgesi

I. GİRİŞ

Denetlenecek olan soğutma cihazları, kurulumu son kullanıcı tarafından yapılmak üzere bina kitleri şeklinde satılan cihazlar dâhil olmak üzere, enerji tüketen bir veya daha çok süreç ile soğutulan, profesyonel olmayan amaçla gıda maddelerini soğutmaya veya dondurmaya yönelik veya soğutulmuş veya dondurulmuş gıda maddelerini saklamaya yönelik bir veya daha çok bölmesi bulunan bir tür yalıtımlı kabin olan cihazlardır.

Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesi ile ilgili düzenlemeler, esas olarak enerji tüketiminde tasarrufun sağlanması ve tüketicilerin, bu esas doğrultusunda enerjiyi daha verimli kullanan ev tipi soğutma cihazlarını tercih edebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu rehber kapsamında yapılacak denetimler; esas olarak satıcı ve bayilerin tebliğde yer alan enerji etiketi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin kontrolünü amaçlamakla birlikte, üreticide veya ithalatçıda daha ileri seviyede bir denetim yapılması veya etiketteki bilgilerin doğrulanması ihtiyacı halinde ayrıca;

 1. Üreticide/ İthalatçıda kullanılacak kontrol listeleri,
 2. Numune alımı gerektiğinde alınacak numune sayısı ve numune alma kuralı,
 3. Numunelerin iletileceği laboratuvarlara dair bilgiler,
 4. Uygulanacak standartlar,
 5. Etikette yer alması gereken bilgilere bu rehberde yer verilmiştir.

II. AMAÇ

Bu rehber kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerin öncelikli amacı;

 1. Piyasada yer alan satıcılarda geniş kapsamlı bir tarama yapılarak, ülke genelinde satıcıların ilgili tebliğe uygun hareket edip etmediklerinin belirlenmesi,
 2. Bu denetimler ve alınacak önlemler ile piyasada enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi ile ilgili farkındalığın arttırılması,
 3. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili önlem alarak piyasanın düzenlemeye uygunluk seviyesini arttırmaktır.

Satıcıda yapılacak denetimde esas olarak, sergilenen ürünlerin enerji etiketinin bulunup bulunmadığı ve bu etiketin tebliğde yer alan örneğe uygun olup olmadığı kontrol edilecektir. Ayrıca, etikette yer alması gereken bilgilerin ne olması gerektiğine dair ayrı bir kontrol listesi de hazırlanmıştır.

III. KAPSAM

 1. Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/4) kapsamında yer alan ürünlere yöneliktir.
 2. Bu ürünlerin satış amacıyla sergilendiği mağaza, bayilerde gerçekleştirilecektir.
 3. Denetimler, satış amacı ile sergilenen bu ürünlerin üzerinde esas olarak; enerji etiketlerinin yer alıp almadığının, yer almışsa uygun bir şekilde iliştirilip iliştirilmediğinin kontrolünü kapsamaktadır.
 4. Ancak, bu ürünlerle ilgili ileri bir denetim ihtiyacı duyulması halinde aşağıda verilen Kontrol Listesi 2 ve 3 ‘de kullanılabilecektir.

IV. DAYANAK

1. Yatay Mevzuat

 • a. Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği) (2010/30/AT)
 • b. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (Eko-tasarım Yönetmeliği) (2009/125/AT)
 • c. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)
 • d. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

2. Dikey Mevzuat

 • a. Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/4) (Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Etiketlenmesine Dair EU/1060/2010 sayılı Tüzüğü)
 • b. Ev Tipi Soğutma Cihazları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/17) (Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Soğutma Cihazları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair EC/643/2009 sayılı Tüzüğü)

3. İlgili Temel Standartlar

 • a. TS EN 62552:2013-06 Ev Tipi Soğutma Cihazları – Karakteristikler ve Deney Yöntemleri

V. TEKNİK BİLGİLER

1. Genel

Evimizde kullandığımız elektrik enerjisinin büyük kısmı buzdolabı tarafından harcanmaktadır. Evde kullanılan elektrikli ev aletleri arasında buzdolabının birinci sırada yer almasının nedeni ise sürekli çalışan bir ürün olmasıdır. Bundan dolayı buzdolaplarında enerji verimliliği konusu büyük önem arz etmektedir.

Örneğin; Enerji verimliliği «A» sınıfı olan bir buzdolabı «D» sınıfı bir buzdolabına göre %45, «G» sınıfı bir buzdolabına göre ise %56 daha az enerji harcar. Sürekli çalışan tek alet olan buzdolaplarının enerji harcama değerleri hesap edildiğinde tasarruflu ürünleri tercih ederek buzdolabı için harcadığımız enerjiyi %60 azaltabiliriz

2. Soğutma Cihazlarının Enerji Verimliliği Gelişim Süreci

Ev Tipi Soğutma Cihazları ile ilgili 1994 tarihli uygulama tebliğinde A‘dan G’ye kadar uzanan bir enerji etiketi şablonu bulunmakta iken 2003 yılında ise A+ ve A++ sınıfları ilave edilmiştir. Soğutma cihazları için eko-tasarım gereklerinin uygulamaya konulmasıyla birlikte etiket bilgilerinde 2010’da revizyona gidilmiş, tekrar A+++ ila D sıralamasına değiştirilmiştir.

1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle piyasaya arz edilecek olan buzdolabı ve derin dondurucuların enerji verimlilik endeksi (EEI) < 42 olmak zorundadır. Bu sınırlamaya göre 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle piyasaya arz edilecek olan ürünlerde en düşük enerji verim seviyesi A+ olmak zorundadır.

3. Ürün Tip ve Modelleri

grey

Bu denetimde; 1500 litreye kadar depolama hacmine sahip ve ev dışında kullanılmak üzere veya gıda maddesi dışındaki ürünlerin soğutulması için satılanlar da dâhil olmak üzere pille de çalışabilen elektrik şebekesi enerjisi ile çalışan ev tipi soğutma cihazları denetlenecektir.

4. Enerji Etiketi Örneği

Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/4) Ek-II’de belirtilen şekle ve bilgi içeriğine uygun basılı etiket cihazın dış ön yüzünde veya üstünde ve açıkça görülebilir şekilde ve renkli olarak bulunmalıdır.

Aşağıda verilen etiket mevcut tebliğde yer alan ve bu ürünler üzerinde aranması gereken etiket örneğidir.

grey

Not: Denetimler sırasında ürünlerin piyasaya arz edildikleri tarihte geçerli olan teknik mevzuat şartları aranacaktır.