Gazla Çalışan Çay Ocakları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Çay, genel olarak iş yerlerimizde ve evimizde sürekli olarak tükettiğimiz geleneksel bir içeceğimiz haline gelmiştir. Elektrik ve/veya gaz ile çalışan çay ocakları, toplu tüketim alanlarında büyük ölçekte çay demlemek için kullanılmaktadır. Toplumumuzda bu ürünlerin kullanımının oldukça yaygınlaşmış olması, bu ürünlere olan talebin her geçen gün artmasını getirmekte, bunun sonucu piyasada ucuz, kalitesiz ve güvensiz ürünlerin yer alma riski artmaktadır. Çay kazanı olarak da tabir edilen çay ocakları, genellikle kahvehanelerde, çayhanelerde, otellerde, restoranlarda, lokantalarda, büyük çay bahçelerinde, kafeteryalarda, turistik tesislerde, askeri tesislerde, otellerde ve kantinlerde rahatlıkla kullanılabilen çay ve kahve hazırlama işlerini kolaylaştırarak aktif olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ürünlerdir.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş gazla çalışan çay ocaklarının kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

II. AMAÇ

Gazla Çalışan Çay Ocaklarına yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliği kapsamında uygunluk seviyelerinin tespiti,
 • Piyasada standartlara uygun ürünlerin bulunması sağlanarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ve çevre ve insan sağlığının korunması,
 • • Geniş kapsamlı bir tarama ile piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespiti,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

III. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Çay kazanı ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda verilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.
 • TS EN 203-1 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları,
 • TS EN 203-2-1 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 2-1: Özel kurallar – Açık bekler ve vok bekleri
 • TS EN 203-2-6 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 2-6: Özel Kurallar – İçecekler İçin Sıcak Su
 • TS 13083 Çay Kazanları – Prizmatik – Kahvehaneler, Çay Ocakları vb. yerlerde kullanılan – gaz ve/veya elektrikle çalışan

IV. GAZLA ÇALIŞAN ÇAY OCAKLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Cihazlarda ısıtma, doğalgaz veya LPG vasıtasıyla gerçekleşir. Çay Kazanı ana bileşenleri ve görevleri şöyledir;

1- Su kazanı: Çay demleme için dışı yalıtılmış iç gövdesinde suyun kaynatıldığı, üzerine çay demliği konulabilen, üzerinde termostatı, şamandırası, termometresi bulunan kısım.

2- Termostat: Termostat, kazan iç gövdesindeki su sıcaklığını seçilen değerde düzenleyen cihaz.

3- Şamandıra: Şamandıra, kazan iç gövdesindeki su seviyesini istenilen düzeyde tutan cihaz.

4- Baca: Beklerde yanma sonucu meydana gelen atık gazları tahliye eden kısım.

5- Su arıtma cihazı: Varsa, şebekeden çay kazanına giren suyun arıtıldığı / yumuşatıldığı cihaz.

6- Şebeke suyu giriş ağzı: Şebeke suyunun varsa arıtma cihazına bağlandığı vidalı veya düz ağız kısmı.

7- Hortumlar: Varsa arıtma cihazından çay kazanı iç gövdesine, şebekeden varsa arıtma cihazına su akışı sağlayan bağlantı elemanı.

8-Demlik ağızları: Çay kazanı iç gövdesiyle irtibatlı, çay kazanı dış gövdesi üzerine çıkan ve demlik koymak için açılan ağız.

9-Buhar tahliye ağzı: Çay kazanı iç gövdesinde kaynayan suyun oluşturduğu buharı atmosfere tahliye eden ağız.

10-Su servis musluğu: Çay kazanı iç gövdesinde ısıtılan suyun alındığı cihaz.

11-Buhar Kilitleme Sistemi (Demkeş): Demliklerin ısısını en uygun seviyede tutarak, suyun soğumasını ve buhar kaybını önler.

grey grey grey grey

Ürünlerin suyla temas eden bölümlerinde kullanılan malzemelerin seçiminin uygun yapılması gerekmektedir. Bakır kullanılması durumunda bakırın kalitesinin % 99 saflıkta olması, Krom olması durumunda kaynaklarının tehlike arz etmeyecek şekilde yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu ürünler için paslanmaz çelik malzemelerin kullanımı en sağlıklıdır.

V. GAZLA ÇALIŞAN ÇAY OCAKLARININ TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında başlıca;

 • Cihazın gaz devresinden kaynaklanan gaz sızıntısı,
 • Gazın ürüne uygun bağlantı elemanlarıyla bağlanmaması (LPG tüp musluğuna bağlanacaksa kısa plastik bir hortumla, doğalgaz musluğuna bağlanacaksa kısa spiral bir hortumla) durumunda gaz sızıntısı,
 • Ortamda iyi bir havalandırmanın mevcut olmaması (Yanma havasının temin edilememesi ve yanma ürünlerinin serbest bırakılması) nedeniyle ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Enjektörlerin ayarsızlığı veya uygunsuz enjektör kullanılması nedeniyle yanmanın sağlanamaması ve alevin geri tepmesi,
 • Brülörlerin altında birikebilecek yanmamış gazların boşaltılamaması,
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı,
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler,
 • Gaz dönüşümünü ehil kişilerin yapmaması,
 • LPG tüpünün aşırı ısınması.