Yer Ocağı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş, profesyonel kullanım amaçlı, kalifiye kişiler tarafından kullanılan yer ocaklarının; kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımında Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal dayanak olarak kullanılamaz.

2. AMAÇ

Çerçevesinde gerçekleştirilecek denetim faaliyetleri ile;

 • Ürünlerin teknik düzenlemesinde yer alan gereklere uygun ve güvenli olarak piyasaya arz edilip edilmediğinin tespit edilerek alınan önlem ve yaptırım kararları ile uygunsuz ürünlerin piyasaya arzında caydırıcılık sağlanması,
 • Güvensiz ürünlerin kullanıcıya ulaşmasının önlenmesi suretiyle can ve mal güvenliği ile birlikte çevrenin ve insan sağlığının korunması,
 • Üretici ve ithalatçı firmalarda farkındalık oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Marka/model bazında ürün envanterinin oluşturulması,
 • Uygunluk değerlendirmesinde yer alan kuruluşların teknik mevzuat ile belirlenmiş sorumlulukları çerçevesinde yeterlilikleri hususunda tespitler oluşturulması hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Yer Ocağı cinsi ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde denetim personeline yardımcı olması için hazırlanan bu rehberin oluşturulmasında aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılmıştır.

 • TS_EN_203_1 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 1 Genel Güvenlik Kuralları
 • TS_EN_203_2_1 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları- Bölüm 2-1 Özel Kurallar – Açık Bekler ve Vok Bekleri
 • TS_EN_203_3 Gazla Çalışan Pişirme Cihazları – Bölüm 3 Gıda İle Temas Eden Malzemeler ve Parçalar ve Diğer Sıhhi Hususlar

4. YER OCAKLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Pişirme kabının doğrudan alevle ısıtıldığı ve yanma ürünlerinin belirli bir yol izlemeksizin doğrudan atmosfere verildiği açık beke sahip cihazlardır. Pişirmeye yardımcı ekipmanlarının yerleştirilmesi için belirlenmiş destekler ile imal edilirler. Ayaklı ya da ayaksız tasarlanan türleri bulunmaktadır.

Yanma havasını bulunduğu ortamdan sağlaması ve yanma ürünlerinin de doğrudan ortama verilmesi nedeni ile yüksek risk taşıyan ürünlerdir. Bu nedenle yanma havası beslemesi ve yanma ürünlerinin tahliyesi ile ilgili bilgilerin kullanıcıya talimatlarla sunulması çok önemlidir. Lokanta ve otellerde kullanılan yer ocakları çoğunlukla profesyonel kullanıma yönelik olarak tasarımlanmaktadır.

grey

5. YER OCAKLARININ TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

 • Yanmamış gaz kaçağı riski,
 • Yanmamış gazın cihazda birikme riski,
 • Yanmamış gazın ortamda birikme riski nedeni ile patlama, parlama, yanma tehlikeleri,
 • Varsa yardımcı enerjiden (elektrik) kaynaklanan riskler,
 • Gıda ile teması muhtemel parçaların malzeme seçiminden kaynaklı kimyasal riskler,
 • Yanma ürünlerinin ortamda serbest kalması riski nedeniyle zehirlenme tehlikeleri,
 • Gıda döküntüsü, pişirme suları ve birikmiş yağların sıçraması ile tutuşma riski,
 • Sıcak yüzeylere temas riski nedeniyle yanma, yaralanma tehlikeleri,
 • Devrilme riski.